Vyhl'adávanie


Všetky dokumenty

Knihy

Seriály

Články

Elektronické zdroje

Mapy

Hudba

Mikrofilmy

Vizuálny materiál

Zmiešaný materiál

Adresár knižníc SR

Staré tlače (1477-1830)

Súborny katalóg periodík


Dokumenty k systému VirtuaO projekte

Popis projektu

Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému. Združuje subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodli používať integrovaný knižnično-informačný systém Virtua

Projekt KIS3G vznikol v r. 2002 bezprostredne po schválení Programu elektronizácie knižníc v SR. V decembri r. 2003 obstarala SNK Vituu verziu 43.1, a to od americkej firmy VTLS, Inc., pre knižnice na Slovensku v súlade s uznesením vlády SR č. 801/2002. Spoločný aplikačný softvér využíva databázový systém ORACLE.

Účasť knižníc na projekte KIS3G je určená právnymi predpismi. Členské knižnice KIS3G majú rôznu hospodársko-právnu formu a rôznych zriaďovateľov, ktorí sa suverénne rozhodnú, či k projektu pristúpia alebo nie.

Účasť na projekte je možná pre všetky knižnice financované z verejných zdrojov, bez ohľadu na ich rezortnú príslušnosť. Spoločný softvér budú využívať všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Projekt KIS3G je postavený na princípoch dostupnosti spoločného softvéru pre knižnice SR, na princípe štandardizácie, využívaní siete internet a na profesionálnej spolupráci knižníc.

Používateľským a realizačným výstupom projektu KIS3G je:
- Slovenská knižnica, čiže webový portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc, dostupný cez www.kis3g.sk
- Memoria slovaca, čiže webový portál pre slovenské kultúrneho dedičstva, dostupný cez www.memoria.sk


Cieľ projektu

Vytvoriť štandardné a jednotné prostredie, prostredníctvom spoločných databáz sprístupňovať zdroje kultúrneho a vedeckého dedičstva a tým poskytovať kvalitnejšie knižnično-informačné služby.


Služby projektu

- možnosť lokalizácie dokumentov v partnerských knižniciach a žiadať o ne elektronicky a vyzdvihnúť ich v domovskej pobočke knižnice
- prístup k digitálnym objektom digitálnej knižnice
- možnosť vyhľadávania ( expertné vyhľadávanie, vyhľadávanie vo viacerých databázach - napr. Kongresová knižnica USA, knižnice Univerzity Komenského)

Reálna prevádzka KIS Virtua sa začala v októbri r. 2004 a to:
- spracovaním článkov v 15 knižniciach (SNK a 14 knižníc na východnom Slovensku),
- spracovaním monografií, článkov a seriálov v 1 knižnici (ŠVK B. Bystrica).

Koncom decembra 2004 bola v SNK ukončená prevádzka KIS ALEPH a od 1. 1. 2005 začala SNK využívať KIS Virtua v plnom rozsahu.

Postup pri integrácií knižnice do projektu KIS3G:
= prechod knižnice od lokálneho systému k využívaniu spoločného KIS Virtua, resp., využívanie spoločného KIS Virtua v prípade, že knižnica nemá žiadny lokálny systém.

Optimálny postup pozostáva z týchto krokov:
a) rokovanie so zriaďovateľom knižnice, resp. knižnicou
b) príprava základnej zmluvy o spolupráci na projekte KIS3G
c) návrh harmonogramu implementácie KIS Virtua v knižnici
d) návšteva knižnice
e) realizácia školení
f) uzavretie dodatku k základnej zmluve
g) nastavenie parametrov pre knižnice v KIS Virtua
h) export, konverzia a import záznamov do KIS Virtua
i) overovanie vedomostí a udeľovanie certifikátov, (typy certifikátov: Monografie, Články, Seriály a Výpožičky)
j) začiatok spracovania v KIS Virtua

Základná zmluva o spolupráci na projekte KIS3G má rámcový charakter a tvorí východisko pre začiatok oficiálnej spolupráce. Finančné otázky účasti na spolupráci sú riešené dodatkami k základnej zmluve.

Poplatok za používanie jedného klienta je odvodený z celkových nákladov na prevádzku KIS Virtua a z celkového počtu licencovaných klientov je ich 612. (Servisná zmluva o prevádzke softvéru na obdobie 1.7.2014 - 30.6.2015 predstavuje čiastku 150 515,10 USD. Výška fakturovanej platby účastníka projektu je nasledovná: Ročná platba SNK za servis softvéru 150 515,10 USD : 612 celkových klientov = 245,94 USD / na 1 klienta.).)

Návrhy základných zmlúv sú zverejnené na https://www.kis3g.sk/dokumenty/zmluva/index.html.

Za export záznamov z lokálnych KIS sú zodpovedné jednotlivé knižnice. A tie to vedia obyčajne len veľmi ťažko zabezpečiť, čo spomaľuje integráciu knižnice do projektu KIS3G.

V rámci riešenia projektu KISG sú v prostredí KIS Virtua implementované tieto databázy:
Clas01 - Súborný katalóg monografií a článkov SR
Clas02 - Súborný katalóg periodík SR
Clas05 - Lokálny katalóg UKB


Využitie služby

K 6. 7. 2012 KIS3G združuje 40 členských knižníc, pričom z tohto počtu 30 je aktívnych knižníc.

Návštevnosť webovej stránky projektu KIS3G (www.kis3g.sk)

Návštevnosť - https://www.kis3g.sk/ - patrí medzi dôležité ukazovatele úspešnosti realizácie projektu.
Monitoring návštevnosti - https://www.kis3g.sk/ - od októbra 2013 zabezpečuje SNK vo vlastnej réžii.
Podrobné štatistiky (tzv. mesačné reporty) návštevnosti webovej stránky projektu KIS3G sú zverejnené na: https://www.kis3g.sk/dokumenty/naj.html.
Priemerný mesačný počet návštev na www.kis3g.sk bol 85 894. Za obdobie od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014 bolo  realizovaných 2 294 863  všetkých výpožičiek (absenčných aj prezenčných monografií)

Merateľný ukazovateľ Stav k 31.12.2014
(Počet bibliografických záznamov)
Clas01: Súborný katalóg monografií a článkov SR 3 742 523
Clas02: Súborný katalóg periodík SR 73 375
Clas05: Lokálny katalóg UKB 520 734
Spolu 4 336 632

SNK je od 1.7. 2006 riadnym členom Európskej knižnice (The European Library)
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html.
Odkaz na Európsku knižnicu je prístupný aj na stránke https://www.kis3g.sk/
Európska knižnica je medzinárodná informačná online služba (portál), ktorá poskytuje prístup k bibliografickým a digitálnym zdrojom (knihy, noviny, časopisy, zvukové záznamy) v súčasnosti cca v 43 národných knižníc Európy v 20 jazykoch.


Európska knižnica

Vyhľadávanie v Európskych národných knižniciachEurópska digitálna knižnica

Slovenská digitálna knižnica

Europeana

Memoria slovaca
Copyright © 2011 Slovenská národná knižnica. Všetky práva vyhradené www.kis3g.sk | webmaster(at)kis3g.sk | design: Michelle Kožuchová Bajema