NÁPOVEDA PRE VYHĽADÁVANIE V KATALÓGU SNK


OBSAH

1. PRÍSTUP DO KATALÓGU
2. PRIHLÁSENIE SA DO SYSTEMU (Odhlásenie sa zo systému)
3. ZMENA HESLA
4. VYHĽADÁVANIE KNÍH A ČLÁNKOV
4.1 Indexy
4.2 Rýchle vyhľadávanie
4.3 Kľúčové slová - databáza kníh, databáza článkov
4.4 Expertné vyhľadávanie
4.5 Rešerš
4.6 Filtre vyhľadávania
4.7 Historia vyhľadávania
4.8 Zobrazenie výsledkov
5. OBJEDNANIE KNIHY
6. POJMY


1. PRÍSTUP DO KATALÓGU

Do katalógu Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk) máte možnosť vstúpiť viacerými spôsobmi:

1. Cez webovú stránku Slovenskej národnej knižnice www.snk.sk, kliknutím na on-line katalógy a následne na katalóg Slovenskej národnej knižnice.
Dostaneme sa priamo do on-line katalógu Slovenskej národnej knižnice. Predvolená je databáza kníh.
2. Cez doménu www.mojakniznica.sk alebo www.mylibrary.sk
3. Zadaním priamej adresy portálu Slovenská knižnica www.kis3g.sk
Dostanete sa priamo do on-line katalógu Slovenská knižnica. Tu je potrebné vybrať si on-line katalóg knižnice, v ktorom chcete vyhľadávať.


Ak chcete vyhľadávať vo všetkých katalógoch, je potrebné zvoliť typ dokumentu (ľavý stĺpec), ktorý chcete nájsť (knihy, články, atď.).

Späť na obsah


2. PRIHLÁSENIE SA DO SYSTEMU (Odhlásenie sa zo systému)

Ak si chcete dokument objednať alebo rezervovať prostredníctvom on-line elektronickej žiadanky, je potrebné mať platný čitateľský preukaz a byť prihlásený do systému. Prihlásiť sa môžete nasledovným spôsobom (bez prihlásenia môžete len vyhľadávať literatúru lebo si urobiť rešerš):1. ID používateľavložte čiarový kód z Vášho čitateľského preukazu
2. heslo – skladá sa z nasledovných údajov: RRMMDDPMC

RR rok narodenia – posledné dve číslice
MM mesiac narodenia (napr. január – 01, február – 02 atď.)
DD deň narodenia
P iniciála priezviska
M iniciála mena
C poradové číslo - zvyčajne je to číslo 1; ak sa v systéme nachádzajú čitatelia s rovnakým dátumom narodenia a s rovnakými iniciálami, poradové číslo sa zvyšuje!


Príklad vytvorenia hesla:
Jozef Mrkvička – narodený 18. januára 1950
HESLO: 500118MJ1

Po skončení práce je potrebné odhlásiť sa zo systému – kliknite na ODHLÁSIŤ v ľavom hornom okne.

Späť na obsah


3. ZMENA HESLA

Ak chcete svoje heslo zmeniť, je potrebné prihlásiť sa do systému použitím platného hesla a až potom je možné zmeniť heslo. Zadáme ID používateľa (číslo z čitateľského preukazu), predchádzajúce heslo a nové heslo. Potvrdíte Odoslať zmeny a Vaše heslo by malo byť úspešne zmenené.

Heslo čitateľa:
- musí mať minimálne 6 znakov
- musí obsahovať alfanumerické znaky
- nesmie obsahovať diakritiku a špeciálne znaky napr. ?, - %

Späť na obsah


4. VYHĽADÁVANIE KNÍH A ČLÁNKOV 

4.1. Indexy

Kategória Indexy umožňuje prezeranie v on-line katalógu prostredníctvom nasledovných kategórií: autor, názov, predmet, vydavateľ, signatúra, MDT, názov časopisu.Príklady vyhľadávania na indexy

1. zvoľte si kategóriu, ktorú chcete prezerať
2. napíšte čo hľadáte
3. kliknite na Hľadať
4. zobrazí sa zoznam termínov v abecednom poradí; kliknite na vami hľadaný termín (termíny, ktoré nie sú aktívne a nie je možné si ich prezrieť– sú čiernou farbou).
5. kliknutím na vyhľadaný termín sa zobrazia záznamy o dokumente. Záznam o dokumente je možné uložiť do rešerše, alebo si nájdený dokument objednať prípadne rezervovať (za predpokladu, že máte platný čitateľský preukaz a prihlásite sa do systému).Späť na obsah


4.2. Rýchle vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávanie je jednoduché vyhľadávanie, bez akýchkoľvek obmedzení. Princíp je rovnaký ako napríklad pri vyhľadávaní v internetovom prehliadači GOOGLE.Príklady rýchleho vyhľadávania

Do riadku napíšte čo hľadáte (meno autora, názov knihy, časopisu, predmetové heslo, atď.). Slovo môžete krátiť pomocou hviezdičky. Hviezdička nahradí ľubovoľný počet znakov na konci slova. Napríklad pri napísaní slova slovensk* - systém vyhľadá slová slovensko, slovenský, slovenská, o Slovensku, na slovenskom, atď. Okrem jednotlivých slov, môžeme vyhľadávať slovné spojenia, napríklad matersk* škol* (materská škola), psycholog* dospel* (psychológia dospelých), atď.

Príklady:
1. Vyhľadávanie na tému dejiny Slovenska – do riadku napíšeme dejin* slovensk*2. Vyhľadávanie na tému Vysoké Tatry – do riadku napíšeme "vysok* tatr*". Slovné spojenie je potrebné dať do úvodzoviek, aby systém nevyhľadával jednotlivé slová.
Späť na obsah


4.3. Kľúčové slová

Ak chcete vyhľadávať a nie prezerať, môžete využiť kategóriu Kľúčové slová. Toto vyhľadávanie ponúka niekoľko možností a úrovní vyhľadávania. Do stĺpca Napíšte čo hľadáte, napíšete slovo, alebo slovné spojenie, ktoré by sa malo nachádzať vo vyhľadanom zázname. V stĺpci Kategória si môžete zvoliť kategóriu, v ktorej by sa hľadané slovo alebo slovné spojenie malo nachádzať. Môžete tu využiť možnosť použitia hviezdičky *, ktorá nahradí ľubovoľný počet znakov v slove.

Postupnosť krokov:
1. napíšte čo hľadáte (slovo, slovné spojenie)
2. zvoľte kategóriu
3. kliknite na Hľadať
zobrazia sa vyhľadané záznamy dokumentov, ktoré si môžete uložiť do rešerše, objednať alebo rezervovať

Späť na obsah


4.4. Kľúčové slová - Databáza kníh

Ak chcete vyhľadávať pomocou kľúčových slov v databáze kníh, nie je potrebné preklikávať sa do žiadnej databázy. V systéme je automaticky prednastavená databáza kníh.
Či už hľadáte konkrétny titul, alebo literatúru k určitej téme, je vyhľadávanie pomocou kľúčových slov veľmi vhodné. Je potrebné dodržanie postupnosti nasledovných krokov:
1. Napísať čo hľadáte – meno, názov, výraz alebo slovo z témy
2. Zvoliť kategóriu – autor, názov, predmet, ISBN, MDT, vydavateľ, deskriptor, jazyk
3. Vybrať jazyk (Filtre podľa jazyka)
4. Napísať dátum vydania (časové vymedzenie)
5. Kliknúť na Hľadať
Príklady vyhľadávania pomocou kľúčových slov

Uvedených 6 príkladov

Príklad č. 1 - jednoduchá požiadavka
Ak hľadáte knihu, ktorej neviete úplný názov:
Napríklad: Viete, že v názve je slovo bibliografia tlače alebo tlačí; neviete v ktorom roku bola vydaná
1. napíšete čo hľadáte – bibliografia tlač*
2. zvolíte kategóriu – názov
3. stlačíte HľadaťZobrazia sa vyhľadané záznamy dokumentov, ktoré môžete uložiť do rešerše, objednať alebo rezervovať.


Príklad č. 2 - jednoduchá požiadavka
Hľadáte všetky dokumenty o spisovateľke Oľge Feldekovej (nie len dokumenty, ktoré napísala)

1. napíšte, čo hľadáte / Feldekov* (nie Feldek* - našli by sa aj záznamy na meno
Feldek)
2. zvoľte si predmetovú kategóriu / všade
3. kliknite na Hľadať
Príklad č. 3 - jednoduchá požiadavka
Hľadáte dokumenty, ktorých autorkou je Oľga Feldeková v slovenskom jazyku v rokoch 1990–2000.

1. napíšte, čo hľadáte / feldekov*
2. zvoľte si predmetovú kategóriu / autor
3. vo filtroch podľa jazyka si zvolíte jazyk / Slovak
4. obmedzte si vyhľadávanie na dátum vydania 1990-2000
5. kliknite na Hľadať

Príklad č. 4 - jednoduchá požiadavka
Vyhľadávame knihy na tému psychológia, ktoré boli vydané v rokoch 2000 až 2012:

1. napíšte, čo hľadáte / téma psychológ*; slovo
2. zvoľte si kategóriu / predmet
3. zadajte časové obmedzenie / roky 2000 - 2012
4. kliknite na Hľadať

Zobrazia sa vyhľadané záznamy, ktoré si môžete uložiť do rešerše, objednať alebo rezervovať.

V požiadavke taktiež môžete kombinovať slová alebo slovné spojenia a voliť rôzne kategórie. Pri kombinovaní je potrebné vhodne používať logické operátory „a“, „alebo“, „nie“, „pri“.
Príklad č. 5 - jednoduchá požiadavka - kombinácia slov
Hľadáte knihy na tému: Psychológia na základných školách:

1. napíšte, čo hľadáte / psycholog*
2. zvoľte si predmetovú kategóriu / predmet
3. zvolíte vhodnú spojku / a
4. napíšete, čo hľadáte / základn* škol*
5. kliknite na Hľadať
Ak potrebujete svoju požiadavku ďalej obmedzovať, použite filtre pre jazykové a časové obmedzenie.


Príklad č. 6 - zložitejšia požiadavka
Hľadáte všetky dokumenty, ktoré majú v názve slovo psychológia alebo pedagogika. Dokumenty by mali byť v slovenskom jazyku, vydané od roku 1989.

1. napíšte, čo hľadáte / psycholog*
2. zvoľte si predmetovú kategóriu / názov
3. zvolíte vhodnú spojku / alebo
4. napíšete, čo hľadáte / pedagogik*
5. zvoľte si predmetovú kategóriu / názov
6. vo filtroch podľa jazyka si zvolíte jazyk / Slovak
7. obmedzte si vyhľadávanie na dátum vydania 1989-2012
8. stlačte - Hľadať
Späť na obsah


Kľúčové slová - Vyhľadávanie v databáze článkov

Princíp vyhľadávania pomocou kľúčových slov v databáze článkov je rovnaký ako v databáze kníh.
V Databáze článkov máte k dispozícií tieto kategórie: všade, autor, názov, predmet, názov zdroja (názov časopisu), MDT, ISSN, deskriptor, jazyk.
Späť na obsah


4.4. Expertné vyhľadávanie

Je určené pre skúsenejších knihovníkov.pri expertnom vyhľadávaní si požiadavku zadáte do jedného riadku a používate logické operátory a krátenie slov pomocou hviezdičky
pred každým slovom musíte použiť skratky indexovaných polí (uvedené nižšie)
môžete použiť filtre pre jazykové a časové vymedzenie


LOGICKÉ OPERÁTORY
#
Slovenský výraz
Anglický výraz
Výraz, ktorý sa používa pri vyhľadávaní v OPAC katalógu SNK
1.
A
AND
&
2.
ALEBO
OR
+
3.
NIE
NOT
-


KRÁTENIE SLOV
#
Typ
Zápis
Vysvetlenie
Príklad
1.
Hviezdička
*
Použite hviezdičku (*) na označenie nahradenia jedného alebo viacerých znakov
Ho* Virtua nájde hose, horár, horný, atď.
Pr*a Virtua nájde príroda, práca, priepustka, atď.
2.
Otáznik
?
Použite otáznik (?) na označenie nahradenia jedného znaku. Použite dva otázniky na označenie dvoch znakov, atď...
Ho? Virtua nájde hop, hon, hoc, atď.
Slo?o Virtua nájde slovo
w??en Virtua nájde women, woven, Woden, atď.


VYHĽADÁVACIE KATEGÓRIE
Podrobný rozpis indexovaných polí nájdete na adrese: https://www.kis3g.sk/dokumenty/Z3950Attribute2006_04.html
#
Názov vyhľadávacej kategórie
Vyhľadávacia kategória
Zápis
Príklad
Poznámky
1.
autor
a
a:
a:Hviezdoslav
Vyhľadajú sa všetky záznamy, ktoré obsahujú v poli autora slovo „Hviezdoslav“
2.
názov
t
t:
t:“hájnikova žena“
Vyhľadajú sa všetky záznamy, ktoré majú vo svojom názve reťazec slov „Hájnikova žena“
3.
predmet
s
s:
s:ošetrovateľstvo
Vyhľadajú sa všetky záznamy, ktoré majú vo svojom predmetovom hesle slovo ošetrovateľstvo
4.
všade
(všetky polia)
aw
aw:
aw:psychológia
Vyhľadajú sa všetky záznamy, ktoré obsahujú vo všetkých indexovaných poliach slovo psychológia
5.
vydavateľ
p
p:
p:“mladé letá“
Vyhľadajú sa všetky publikácie vydavateľstva Mladé letá
6.
názov zdroja
hi
hi:
hi:Sestra
Vyhľadajú sa články z časopisu Sestra
7.
názov konferencie
cfa
cfa:
cfa:“Konferencia vojenských internistov“
Vyhľadajú sa záznamy z konferencie Vojenských internistov
8.
štandardné čísla
is
is:
is:8080402612
Vyhľadá sa kniha s daným ISBN
is:1335-9444
Vyhľadá sa časopis s daným ISSN
9.
Jazyk dokumentu
jd
jd:
jd:slo
Vyhľadajú sa všetky dokumenty v slovenskom jazyku
10.
Jazyk originálu
jo
jo:
jo:eng
Vyhľadajú sa všetky preklady z anglického originálu
11.
MDT
mdt
mdt:
mdt:882
Vyhľadajú sa tituly s daným MDT
12.
deskriptor
fd
fd:
fd:BX
Vyhľadajú sa tituly s formálnym deskriptorom BX (biografistika). Zoznam formálnych deskriptorov nájdete TU


BLÍZKOSŤ SLOV
Zápis
Vysvetlenie
Príklad
Poznámky
&xx
&5
xx je číslo, ktoré reprezentuje počet znakov medzi vyhľadávanými slovami
t:mač &5 t:správanie
nájde “mač” s rozšírením do 5 znakov termínu “správanie” v akomkoľvek názve.

Vyhľadávací reťazec vráti:

mačka správanie
mačacie správanie
mačkino správanie

Je možné len v rámci JEDNEJ kategórie.
Je možné len medzi DVOMI termínmi.
Vyhľadávací operátor OR nemá žiadny význam vo vyhľadávaní blízkosti slov medzi dvomi termínmi.
Používajte OR len v reťazci dotazu ktorý obsahuje okrúhle zátvorky.
Pri kombinácii termínov neexistuje žiadna prednosť alebo postupnosť operátorov.


OKRÚHLE ZÁTVORKY
Príklad
Poznámky
(a:richard & a:bachman) + (a:king & a:stephen)
Pre nájdenie kníh buď od Richarda Bachmana alebo Stephena Kinga môžete použiť dotazovací reťazec. Ak sa zátvorky nepoužijú, softvér bude vykonávať operátory zľava doprava.

Príklad vyhľadávania pri expertnom vyhľadávaní

Téma: Knihy o dejinách Matice slovenskej od roku 1989 v slovenskom jazyku:
1. napíšte si reťazec zodpovedajúci vašej požiadavke
2. zvoľte si filter jazyka
3. zvoľte si rok vydania
4. stlačte HľadaťSpäť na obsah


4.5. Rešerš

Akýkoľvek záznam alebo záznamy si môžete uložiť do REŠERŠE.
Skôr ako si budete ukladať záznamy do rešerše, musíte si ich vyhľadať. Vyhľadávanie môžete uskutočniť pomocou indexov, kľúčových slov alebo expertného vyhľadávania.
1. vyberte si záznamy, ktoré chcete uložiť do rešerše (počas vyberania záznamov nevstupujte do záznamu)
2. na konci zoznamu si ich uložte do rešerše
3. až po uložení do rešerše, môžete ísť na nasledujúcu množinu záznamov (nasledujúcu stranu)
Po vybratí záznamov môžete zadať novú rešeršnú požiadavku a znova ukladať do rešerše. Koľko záznamov máte v košíku vidíte v ľavom stĺpci:
Obsah rešerše si môžete poslať elektronickou poštou, uložiť na svoj počítač, prípadne vytlačiť vo viacerých formátoch. Do rešerše môžete vstúpiť dvomi spôsobmi:
1. v ľavom stĺpci kliknete na "Počet titulov v rešerši"
2. v hornej lište kliknete na Rešerš
1. Po vstupe do Rešerše si zvoľte operáciu, ktorú chcete uskutočniť:
vymazať – označené záznamy
vymazať rešerš (vymaže sa celá rešerš)
uložiť (vytlačiť) rešerš
poslať e-mailom

2. zvoľte si formát zobrazenia záznamov: záznamy si môžete uložiť, poslať alebo vytlačiť v rôznych formátoch – skrátený, úplný, MARC, ISO2709 alebo Endnote zobrazenie.
Odporúčame zobrazenie „úplného záznamu“, kde sa zobrazujú predmetové heslá, ktoré bližšie špecifikujú knihu (článok).
Ak si zvolíte "uložiť rešerš", záznamy sa vám zobrazia v internetovom prehliadači. Môžete si ich uložiť (a) alebo vytlačiť (b)
Ak si chcete záznamy z rešerše poslať prostredníctvom e-mailu, musíte si zvoliť operáciu – poslať e-mailom a odoslať:
Musíte vyplniť e-mail (1), kde to chcete poslať, napísať váš e-mail (2), môžete napísať predmet správy (3) ako aj správu (4) a odoslať (5).
Rešerš je aktívna počas vašej práce, po ukončení vašej práce sa jej obsah vymaže. Obsah Rešerše sa zmaže aj vtedy, ak prejdete z vyhľadávania kníh na vyhľadávanie článkov a opačne alebo dlhšie nepracujete so systémom.

Maximálny počet záznamov v rešerši môže byť 500!

Späť na obsah


4.6. Filtre vyhľadávania
Kliknutím na NASTAVIŤ VYHĽADÁVACIE FILTREmôžete zadať užšie kritériá pre vaše vyhľadávanie, typ dokumentu, jazyk dokumentu, dátum publikácie, prípadne dátum, ktorý je dôležitý pre hľadaný dokument. Uložením sa budú filtre aktivovať a budú použité pri vašom vyhľadávaní.Späť na obsah


4.7. História vyhľadávania

V ľavej spodnej časti obrazovky sa počas vašej práce zapisuje história vašich jednotlivých termínov vyhľadávania. Kliknutím na niektorý termín sa znova zopakuje dané vyhľadávanie.
Späť na obsah


4.8. Zobrazenie výsledkov

Výsledky vyhľadávania sa objavia vo forme zoznamu krátkych záznamov so základnými údajmi o dokumente, taktiež sa objaví logo, ktoré označuje, o aký typ dokumentu sa jedná:

Všade všetky dokumenty
monografie
články
Seriály seriál
Elektronické zdroje elektronické zdroje
Mapy mapy
Hudba hudba
Vizuálny materiál vizuálny materiál
Zmiešaný materiál zmiešaný materiál

Kliknutím v ľavej časti záznamu môžete zobraziť úplný záznam, informácie o exemplároch, prípadne záznam v tvare MARC.
Úplný záznam: Zobrazuje bibliografickú informáciu: autor, názov, signatúra, predmetové heslá, atď.
Informácia o exempláre: V systéme si môžete objednávať na vypožičanie len dokumenty, ktoré majú informácie o exemplároch.
MARC záznam: Zobrazí záznam vo formáte MARC.

Späť na obsah5. OBJEDNANIE KNIHY

1. Musíte sa prihlásiť do systému
2. Musíte si vyhľadať vami požadovaný titul
3. Po vyhľadaní požadovaného titulu si zobrazte Vypožičať/Rezervovať

Môžu nastať nasledovné situácie:
OBJEDNANIE KNIHY:
Ak je k dispozícií žiadanka, kliknite na žiadanku, následne žiadanku odošlite a potvrďte OK.
Môže sa stať, že sa Vám objaví nasledujúce hlásenie:
1. O exemplár ste už žiadali
a. Choďte do svojho účtu a skontrolujte si, či ste skutočne o exemplár žiadali

2. O exemplár ste nežiadali
a. Platnosť Vášho čitateľského preukazu už vypršala – musíte kontaktovať personál knižnice vo výpožičných službách SNK a požiadať o obnovenie
b. Máte nevrátené exempláre po lehote - musíte nevrátené exempláre vrátiť
c. Máte nezaplatené pokuty - zaplatiť nevyrovnané účty

Žiadanka sa vytlačí v službách SNK a zvyčajne do pol hodiny bude kniha pripravená pri výpožičnom pulte, kde si ju môžete vypožičať!

Rovnakým spôsobom sa vykonáva aj rezervácia knihy, pokiaľ je kniha požičaná. Ak sa kniha vráti, príde vám písomné upozornenie, že kniha sa vrátila a je pre vás rezervovaná do určitého dátumu. Ten dátum budete mať zvýraznený v liste.

Späť na obsah


6. POJMY

Autor Osoba alebo korporácia zodpovedná za intelektuálny alebo umelecký obsah dokumentu, prípadne za jeho aktualizáciu.
Názov Pomenovanie dokumentu, alebo jeho časti alebo súboru dokumentov, ktoré je možné použiť k identifikácii dokumentu a ktoré ho obvykle odlišuje od iných dokumentov.
Predmet Jednoslovný alebo viacslovný formálne upravený výraz používaný pre vyjadrenie obsahu, poprípade i formy dokumentu.
Vydavateľ Fyzická či právnická osoba zodpovedná za prípravu neperiodickej či periodickej publikácie k vydaniu a oprávnená k vydaniu tejto publikácie (t.j. zverejnenie tlačou).
Signatúra Číselné alebo alfanumerické vyjadrenie miesta uloženia knižničnej jednotky v knižničnom fonde.
MDT Medzinárodné desatinné triedenie – klasifikačný systém zahrňujúci celé univerzum ľudského poznania.
Názov časopisu Pomenovanie časopisu.
Všade Vyhľadáva sa vo všetkých indexovaných poliach
ISBN International Standard Book Number Medzinárodné štandardné číslo knihy, ktoré sa prideľuje knihám a ďalším publikáciám za účelom ich jednoznačnej medzinárodnej identifikácie a identifikácie ich vydavateľov.
ISSN International Standard Serial Number Medzinárodné štandardné číslo seriálových dokumentov, ktoré sa prideľuje za účelom ich jednoznačnej medzinárodnej identifikácie.
Názov zdroja Názov seriálovej publikácie, v ktorom sa nachádza článok.
Jazyk Jazyk originálu aj prekladu knihy.
Jazyk prekladu Jazyk prekladu knihy.
Jazyk originálu Jazyk originálu knihy.
Deskriptor Špecifické označenie preferovaného termínu, v oblasti deskriptorových selekčných jazykov sa obidva termíny (deskriptor a preferovaný termín) považujú za synonymá.

Späť na obsah


-----------------------------------------------------------
Január 2013