POKYN NA TVORBU PRÍRASTKOVÝCH ZOZNAMOVVyhláška MK SR č. 421/2003, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR č. 181 a nadobudla účinnosť 1. novembra 2003 je prvou vyhláškou, ktorou MK SR realizuje splnomocňovacie ustanovenia § 24 zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
Vyhláška rieši spôsob vedenia odbornej evidencie knižničného fondu, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu vo všetkých knižniciach SR, zriadených alebo založených podľa citovaného zákona.


V zmysle vyhlášky č. 421/2003 prírastkový zoznam obsahuje tieto identifikačné údaje o knižničnej jednotke:

a) prírastkové číslo - povinné

b) signatúra, ak sa nezhoduje s prírastkovým číslom - povinné

c) meno a priezvisko autora a názov - povinné

d) vydavateľské údaje – miesto vydania, vydavateľ, rok vydania -
povinné

e) dátum zápisu -
povinné


f) poznámka o vyradení -
povinné

g) cena -
povinné

h) medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN), medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) alebo medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN) –
povinné, ak dokument takýto identifikátor obsahuje

i) spôsob nadobudnutia -
povinné

j) jazyk knižničného dokumentu -
nepovinné

k) údaje o prílohách -
odporúčané


Bibliografické údaje sa do prírastkového zoznamu preberajú z bibliografických záznamov. Ostatné údaje (prírastkové číslo, signatúra, cena, spôsob nadobudnutia) sa preberajú zo záznamov o exemplároch.


Každý dokument, bez ohľadu na spôsob nadobudnutia musí mať samostatné číslo v prírastkovom zozname. Pokiaľ knižnica získa 5 exemplárov z toho istého titulu, vytvára päť prírastkových čísiel a záznamov. Údaj o prílohe dokumentu je súčasťou záznamu v prírastkovom zozname. Samostatná príloha má identické prírastkové číslo s dokumentom (ide napr. o prílohy na iných médiách ako je pôvodný dokument (kniha – CD ROM a pod.). Odporúčame, aby oddeliteľná príloha bola označená vlastníckymi údajmi (identické prírastkové číslo, resp. signatúra alebo čiarový kód)).


Spôsob zápisu prírastkového čísla v zázname o exemplári


Prírastkové čísla je možné zapisovať dvojakým spôsobom:

  1. ručným zápisom - aplikuje sa pri rekatalogizačnom spracovaní, kedy bol konkrétny exemplár už zaprírastkovaný v inom roku, než je aktuálny rok;

  2. automaticky zvyšovaním po nastavení prefixu pre konkrétny rok – forma zápisu je napr. „snk2004/#“ – aplikuje sa pri prírastkovaní nových dokumentov v konkrétnom roku. Ako prefix prírastkového čísla sa povinne použije kód lokácie spojený bez medzery s celým rokom. Nasleduje lomka a znak „#“ (bez medzier pred a za znakom), ktorý systém nahradí bežným číslom. Číslovanie sa pre každú určenú knižnicu alebo lokáciu nastaví každý rok od 0 alebo sa použije priebežné číslovanie bez prerušenia.Knižnica, ktorá požiada SNK o zostavenie prírastkových zoznamov, je povinná dodržiavať spôsob zápisu prírastkového čísla, ako je uvedené v bode 2 vyššie.


Nástroj na tvorbu prírastkového zoznamu je dostupný v Slovenskej národnej knižnici. Knižnice môžu požiadať o jeho sprístupnenie na adrese:


alena.spanikova@snk.skSpracovala: Mgr. Jarmila Majerová

Martin 4.3.2009