METODIKA


spracovania dokumentov vo formáte MARC 21/Bibliografický formát
KNIHY


Príručka používateľa

Aktualizácia september 2006
Vypracovali:


Jarmila Majerová, Anna Peťová a kolektívSlovenská národná knižnica


Martin 2006OBSAH


 1. Úvod 5

 2. Prehľad polí formátu MARC 21/Bibliografický formát 6

na spracovanie kníh

 1. Pokyny a predpisy pre zápis jednotlivých údajov do polí 9

a podpolí formátu MARC 21/Bibliografický formát


Návestie (PN) 9

001 Evidenčné číslo záznamu (PN) 11

003 Zdroj evidenčného čísla (PN) 11

005 Dátum a čas poslednej transakcie (PN) 11

006 Pole pevnej dĺžky – dodatočné charakteristiky materiálu (NO) 12

007 Pole pevnej dĺžky – fyzický popis – text (NO) 12

008 Údaje pevnej dĺžky – všeobecné informácie

– jazykový materiál (PN) 13

015 Číslo národnej bibliografie (NO) – pre SNK povinné 18

020 Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) (NO) 18

040 Zdroj katalogizácie (PN) 19

041 Kód jazyka (NO) 19

043 Kód geografickej oblasti (NN) 20

044 Kód krajiny vydania/produkcie (NN) 21

045 Časové obdobie pokryté obsahom dokumentu (NN) 22

072 Kód predmetovej kategórie (NO) 22

080 Medzinárodné desatinné triedenie (NO) 23


1XX HLAVNÉ ZÁHLAVIA 24

X00 Osobné mená 25

100 Hlavné záhlavie – osobné meno (NN) 26

X10 Mená korporácií 28

110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NN) 29

X11 Mená podujatí, akcií 31

111 Hlavné záhlavie – meno podujatia, akcie (NN) 32

X30 Unifikované názvy 33

130 Hlavné záhlavie – unifikovaný názov (NN) 34


20X-24X NÁZOV (a údaje o zodpovednosti) A SÚVISIACE NÁZVY 35

240 Unifikovaný názov (NN) 35

242 Preklad názvu dodaný katalogizátorom (NO) 36

245 Údaje o názve (vrátane údajov o zodpovednosti) (PN) 36

246 Variantné názvy (NO) 47


25X-28X POLIA ÚDAJOV O VYDANÍ, VYDAVATEĽSKÝCH

ÚDAJOV ATĎ. 49

250 Údaje o vydaní (NN) 49

260 Vydavateľské údaje, distribúcia atď. 49


3XX ÚDAJE FYZICKÉHO POPISU 51

300 Fyzický popis (NO) 51


4XX ÚDAJE O EDÍCII 52

440 Edícia/pridaný vstup – názov (NO) 52

490 Edícia (NO) 52


5XX POZNÁMKY 54

500 Všeobecná poznámka (NO) 54

502 Poznámka o dizertácii (NO) 54

504 Poznámka o bibliografii a pod. (NO) 55

505 Formátovaná poznámka o obsahu (NO) 56

520 Poznámka o obsahu, zhrnutie atď. (NO) 57

521 Poznámka o cieľových používateľoch (NO) 57

530 Poznámka o inej dostupnej fyzickej forme (NO) 58

546 Poznámka o jazyku (NO) 58


600-655 VECNÉ SELEKČNÉ ÚDAJE 59

600 Vedľajšie vecné záhlavie – osobné meno (NO) 59

610 Vedľajšie vecné záhlavie – meno korporácie (NO) 61

611 Vedľajšie vecné záhlavie – meno akcie (NO) 63

630 Vedľajšie vecné záhlavie – unifikovaný názov (NO) 65

648 Vedľajšie vecné záhlavie – chronologický údaj (NO) 66

650 Vedľajšie vecné záhlavie – vecná téma (NO) 67

651 Vedľajšie vecné záhlavie – geografické meno (NO) 69

653 Registrový termín – voľne tvorený termín (NO) 70

655 Registrový termín – žáner/forma (NO) 71


700-740 VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA 73

700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO)

710 Vedľajšie záhlavie – meno korporácie (NO)

711 Vedľajšie záhlavie – meno podujatia, akcie (NO)

730 Vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)

740 Vedľajšie záhlavie – neriadený/súvisiaci

analytický názov (NO) 73


76X-78X POLIA VÄZIEB 74

765 Väzba na originál (NO) 74

776 Väzba na dodatočnú fyzickú formu (NO) 75


800-830 EDÍCIA – VEDĽAŠIE ZÁHLAVIA 75

800 Edícia – vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO) 75

810 Edícia – vedľajšie záhlavie – korporatívne meno (NO) 75

811 Edícia – vedľajšie záhlavie – meno akcie (NO) 76

830 Edícia – vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO) 77

856 Elektronická lokácia a prístup (NO)


LOKÁLNE POLIA 9XX 78

910 Kód lokácie dokumentu (PO) 78

919 ISBN (NO) 78
IV. Prílohy


PRÍLOHA A: Kódy lokácií KIS3G v systéme Virtua 79

PRÍLOHA B: Relačné kódy – Roly autorov 85

PRÍLOHA C: Kódy jazykov 97

PRÍLOHA D: Kódy krajín 109

PRÍLOHA E: Kódy geografických oblastí MARC 21 (GAC) 118

PRÍLOHA F: Príklady úplných záznamov 119

I. Úvod


Vážení používatelia,


predkladaná príručka je prvou aktualizáciou základného dokumentu (doplnené, resp. pozmenené časti sú zvýraznené na žltom podklade) a predstavuje návod pre katalogizátorov publikácií charakterizovaných v Kapitole 2 (Knihy, brožúry, jednolistové tlače) Anglo-amerických katalogizačných pravidiel v ich práci vo formáte MARC 21, ktorý sa stáva hlavným výmenným formátom na Slovensku. Používanie formátu MARC 21 v katalogizačnej praxi nemení postavenie základných platných štandardov pre spracovanie: AACR2 a ISBD. Mení sa len formát na zápis údajov katalogizačného záznamu. Príručka v žiadnom prípade nenahrádza manuál MARC 21/Bibliografický formát, ani pravidlá AACR2, je iba ich doplnkom. Príručka zároveň nie je určená katalogizátorom-začiatočníkom a predpokladá aspoň základnú znalosť pravidiel, interpunkcie ISBD a bibliografického popisu vrátane selekčných údajov.


Príručka obsahuje prehľad polí formátu MARC 21/Bibliografický formát na spracovanie kníh, pokyny a predpisy pre zápis jednotlivých údajov do polí a podpolí formátu MARC 21/Bibliografický formát a prílohy. Do prehľadu boli zahrnuté povinné polia (nie však v zmysle minimálneho záznamu) a najčastejšie používané polia a podpolia MARC 21, ktoré sú doplnené komentárom v prípade odlišností slovenskej katalogizačnej praxe a v prípade upozornenia na špecifický spôsob zápisu údajov. Jednotlivé definície odkazujú na príslušné pravidlo v pravidlách AACR2. Štruktúra pokynov pre jednotlivé polia pozostáva z prehľadu indikátorov, podpolí a v niektorých prípadoch sa uvádzajú poznámky pre kooperujúce knižnice KIS3G, ktoré využívajú spoločný softvér Virtua. Pri pokynoch sú ďalej uvedené príklady zápisu údajov do jednotlivých polí a podpolí.


Prílohy obsahujú základné kódovníky používané v spojitosti s formátom MARC 21 a súvisiace s kooperujúcimi knižnicami.


Interpunkcia, ktorú predpisujú AACR2, ISBD a MARC 21, je riešená s ohľadom na špecifikácie systému Virtua a pokyny na jej zápis sú uvedené priamo pri konkrétnych poliach/podpoliach.


Pri tvorbe príručky sme použili záväzné štandardy schválené pre oblasť katalogizačnej politiky:


 1. MARC 21. Bibliografický formát. Martin : Slovenská národná knižnica, 2003

 2. MARC 21, Format for Bibliographic Data. Washington : Library of Congress, Ottawa : National Library of Canada, 1999. ISBN 0-8444-0989-8

 3. Anglo-americké katalogizačné pravidlá. Martin : Slovenská národná knižnica, 2002. ISBN 80-89023-38-X

 4. Medzinárodný štandardný bibliografický popis pre monografie IBD(M). Martin : Matica slovenská, 1995. ISBN 80-7090-309-0

 5. Záväzné zásady spracovania dokumentov v systéme Virtua (spracoval Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., 2005)


Autorky


II. Prehľad polí formátu MARC 21/Bibliografický formát na spracovanie kníh


Návestie (PN)


001 Evidenčné číslo záznamu (PN)


003 Zdroj evidenčného čísla (PN)


005 Dátum a čas poslednej transakcie (PN)


006 Pole pevnej dĺžky – dodatočné charakteristiky materiálu (NO)


007 Pole pevnej dĺžky – fyzický popis – text (NO)


008 Údaje pevnej dĺžky – všeobecné informácie – jazykový materiál (PN)


015 Číslo národnej bibliografie (NO) – pre SNK povinné


020 Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) (NO)


040 Zdroj katalogizácie (PN)


041 Kód jazyka (NO)


043 Kód geografickej oblasti (NN)


044 Kód krajiny vydania/produkcie (NN)


045 Časové obdobie pokryté obsahom dokumentu (NN)


072 Kód predmetovej kategórie (NO)


080 Medzinárodné desatinné triedenie (NO)


1XX HLAVNÉ ZÁHLAVIA

100 Hlavné záhlavie – osobné meno (NN)

110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NN)

111 Hlavné záhlavie – meno podujatia, akcie (NN)

130 Hlavné záhlavie – unifikovaný názov (NN)


20X-24X NÁZOV (a údaje o zodpovednosti) A SÚVISIACE NÁZVY

240 Unifikovaný názov (NN)

242 Preklad názvu dodaný katalogizátorom (NO)

245 Údaje o názve (vrátane údajov o zodpovednosti) (PN)

246 Variantné názvy (NO)


25X-28X POLIA ÚDAJOV O VYDANÍ, VYDAVATEĽSKÝCH ÚDAJOV ATĎ.

250 Údaje o vydaní (NN)

260 Vydavateľské údaje, distribúcia atď.

3XX ÚDAJE FYZICKÉHO POPISU

300 Fyzický popis (NO)


4XX ÚDAJE O EDÍCII

440 Edícia/pridaný vstup – názov (NO)

490 Edícia (NO)


5XX POZNÁMKY

500 Všeobecná poznámka (NO)

502 Poznámka o dizertácii (NO)

504 Poznámka o bibliografii a pod. (NO)

505 Formátovaná poznámka o obsahu (NO)

520 Poznámka o obsahu, zhrnutie atď. (NO)

521 Poznámka o cieľových používateľoch (NO)

530 Poznámka o inej dostupnej fyzickej forme (NO)

546 Poznámka o jazyku (NO)


600-655 VECNÉ SELEKČNÉ ÚDAJE

600 Vedľajšie vecné záhlavie – osobné meno (NO)

610 Vedľajšie vecné záhlavie – meno korporácie (NO)

611 Vedľajšie vecné záhlavie – meno akcie (NO)

630 Vedľajšie vecné záhlavie – unifikovaný názov (NO)

648 Vedľajšie vecné záhlavie – chronologický údaj (NO)

650 Vedľajšie vecné záhlavie – vecná téma (NO)

651 Vedľajšie vecné záhlavie – geografické meno (NO)

653 Registrový termín – voľne tvorený termín (NO)

655 Registrový termín – žáner/forma (NO)


700-740 VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA

700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO)

710 Vedľajšie záhlavie – meno korporácie (NO)

711 Vedľajšie záhlavie – meno podujatia, akcie (NO)

730 Vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)

740 Vedľajšie záhlavie – neriadený/súvisiaci analytický názov (NO)


76X-78X POLIA VÄZIEB

765 Väzba na originál (NO)

776 Väzba na dodatočnú fyzickú formu (NO)


800-830 EDÍCIA – VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA

800 Edícia – vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO)

810 Edícia – vedľajšie záhlavie – korporatívne meno (NO)

811 Edícia – vedľajšie záhlavie – meno akcie (NO)

830 Edícia – vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)


LOKÁLNE POLIA 9XX

910 Kód lokácie dokumentu (PO)

919 ISBN (NO)LEGENDA:


Označenia pri poliach:

PN – povinné, neopakovateľné

NO – nepovinné, opakovateľné

NN – nepovinné, neopakovateľné


Označenia pri podpoliach:

O – opakovateľné

N - neopakovateľné


III. Pokyny a predpisy pre zápis jednotlivých údajov do polí a podpolí formátu MARC 21/Bibliografický formátNávestie (PN)


Návestie je prvé pole bibliografického záznamu. Je povinné. Nemá žiadne indikátory ani podpolia, údaje sú definované pozíciou. Má pevnú dĺžku 24 znakových pozícií (00-23). Tvoria ho číslice a abecedné kódy.


Znakové pozície:

00-04 Dĺžka záznamu


05 Status záznamu

a doplnený záznam

c opravený záznam

d zrušený záznam

n nový záznam

p doplnený dočasný záznam


06 Typ záznamu

a jazykový materiál (textový dokument)

d rukopisná hudobnina

e kartografický dokument

f rukopisný kartografický dokument

g premietateľné médium

i nehudobný zvukový záznam

j hudobný zvukový záznam

k dvojrozmerná grafika

m počítačový súbor/elektronický zdroj

o súprava, súbor (kit)

p zmiešaný dokument

r trojrozmerný predmet, prírodný objekt

t rukopisný jazykový materiál (textový dokument)


07 Bibliografická úroveň

a analytická časť (monografická)

b analytická časť (seriálová)

c zbierka

d podjednotka

i integrujúci zdroj

m monografia

s seriál


08 Typ kontroly

# nešpecifikovaný

a archívny dokument09 Použitá znaková sada

# MARC-8

a UCS/Unicode


10 Dĺžka indikátorov


11 Dĺžka označenia podpoľa


12-16 Bázová adresa údajov


17 Úroveň úplnosti záznamu

# úplná úroveň

1 úplná úroveň, bez dokumentu v ruke

2 menej než úplná úroveň, bez dokumentu v ruke

3 skrátený záznam

4 základná úroveň

5 čiastočne spracovaný záznam

7 minimálna úroveň

8 pred vydaním dokumentu

u nie je známa

z nedá sa použiť


18 Forma katalogizačného popisu (z hľadiska zhody s ISBD)

# iné ako ISBD

a AACR2

i ISBD

u nie je známa


19 Prepojenie s iným záznamom

# prepojenie sa nepožaduje

r prepojenie sa požaduje


20-23 Mapa adresára

20 Počet znakov dĺžky poľa

21 Dĺžka počiatočnej znakovej pozície

22 Dĺžka implementačne definovanej časti

23 Nedefinované


Príklad:


- - - - nam#a22 - - - - #a#4500


nový záznam pre tlačenú monografiu popísanú podľa AACR2, použitá znaková sada Unicode


Poznámka pre KIS3G:

V systéme Virtua návestie generuje systém.

001 Evidenčné číslo záznamu (PN)


Pole obsahuje evidenčné číslo, ktoré prideľuje záznamu organizácia pri jeho vytváraní alebo distribúcii. Kód inštitúcie, ktorá toto číslo záznamu prideľuje, sa nachádza v poli 003. Pole je povinné.

Nemá pevne stanovenú štruktúru, fixné pozície, indikátory ani podpolia.


Príklad:


001 8408863 (sysno)

003 VRT


Poznámka pre KIS3G:

Evidenčné číslo záznamu generuje systém po uložení záznamu do databázy.003 Zdroj evidenčného čísla (PN)


V tomto poli sa zapíše kód organizácie (agentúry, knižnice), ktorá pridelila evidenčné číslo do poľa 001. (Pozri Príloha A)

Pole nemá pevne stanovenú štruktúru, fixné pozície, indikátory ani podpolia.


Príklad:


003 VRT


Poznámka pre KIS3G:

Zdroj evidenčného čísla záznamu generuje systém po uložení záznamu do databázy.005 Dátum a čas poslednej transakcie (PN)


Pole obsahuje 16 znakov určujúcich dátum a čas poslednej transakcie záznamu. Dátum a čas slúži ako identifikátor verzie záznamu. Softvér spravidla tento údaj dopĺňa automaticky.

Pole nemá indikátory ani podpolia.


Údaj sa zapisuje podľa schémy: RRRRMMDDHHMMSS.D


R – rok

M – mesiac

D – deň

H – hodina

M – minúta

S – sekunda

. – bodka

D – desatina sekundy


Príklad:


005 20051201121900.0 (t.j. 1. decembra 2005, 12:19:00)

006 Pole pevnej dĺžky – dodatočné charakteristiky materiálu (NO)


Pole sa použije, pokiaľ vlastnosti popisnej jednotky zodpovedajú viacerým typom dokumentu (napr. mapa vychádzajúca ako zdroj na pokračovanie).


Pole sa použije aj na zaznamenanie charakteristík sprievodného materiálu, ak je na inom nosiči ako popisovaný dokument (t.j. kniha s CD-ROMom, ktorý je sprievodným materiálom a nevytvára sa preň samostatný bibliografický záznam) a ak je tento materiál zapísaný v poli 300 fyzický popis v podpoli $e.


Pole má pevnú dĺžku (počet pozícií závisí od typu popisovaného dokumentu) a tvoria ho abecedné kódy. Pole nemá indikátory ani podpolia.


Príklad:


Kniha má sprievodný materiál CD-ROM so slovíčkami a testami. Základný dokument sa popíše ako kniha a v poli 006 sa uvedú údaje o sprievodnom materiáli.


006 m- - - - f - - - d - # (elektronický zdroj, špecializované určenie, dokument, nie je vládna publikácia)007 Pole pevnej dĺžky – fyzický popis – text (NO)


Pole sa použije na zaznamenanie fyzických charakteristík popisovaného dokumentu v kódovanej forme. Kódom zodpovedá slovné vyjadrenie fyzického popisu v poli 300.


Pri jazykových materiáloch vytlačených normálnych písmom (t.j. pole 008/22 obsahuje #) pole 007 nepoužívame.


Pole má pevnú dĺžku (počet pozícií závisí od typu popisovaného dokumentu) a tvoria ho abecedné kódy. Pole nemá indikátory ani podpolia.


Pozície:

00 Kategória dokumentu

t text


01 Špecifické označenie dokumentu

a normálne písmo

b zväčšené písmo

c Braillovo písmo

d voľné listy

u nešpecifikované

z iné

| kód sa neuvádza


Príklady:


007 tc (text tlačený v Braillovom písme)


007 td (tlačený text na voľných listoch v rýchloviazači)008 Údaje pevnej dĺžky – všeobecné informácie – jazykový materiál (PN)


Pole obsahuje 40 znakových pozícií (00-39), ktoré poskytujú kódované informácie o zázname ako celku a o špeciálnych bibliografických aspektoch popisovanej jednotky.


Abecedné kódy sa zapisujú malými písmenami.


Pole nemá žiadne indikátory ani podpolia.


Znakové pozície spoločné pre všetky dokumenty


00-05 Dátum uloženia do súboru


06 Typ dátumu/Publikačný status

b dátum neuvedený

| kód sa neuvádza


Jeden dátum

e podrobný dátum

s jeden známy/pravdepodobný dátum


Zložené dátumy

i dátumy zahrnuté v zbierke

k dátumy väčšiny zbierky

m viac dátumov (pri viacdielnych popisných jednotkách)

p dátum distribúcie/zverejnenia/vydania a dátum produkcie/nahrávky, ak sú odlišné

r dátum reprintu/reedície a dátum pôvodného vydania

t dátum vydania a dátum copyrightu


Neznáme dátumy

n neznáme dátumy (t.j. v poli 260 nie je uvedený žiadny dátum; používa sa napr. pri špeciálnych typoch dokumentov)

q neistý dátum (rok vydania neznámy, ale je možné určiť približné rozmedzie rokov vydania)


07-10 Dátum 1


11-14 Dátum 2


15-17 Miesto vydania, produkcie alebo realizácie

Dvoj alebo trojznakový abecedný kód miesta vydania. V slovenskej praxi sa používajú iba kódy na úrovni krajín. Príslušný kód sa zapíše aj v poli 044.


35-37 Jazyk dokumentu

Trojznakový abecedný kód jazyka popisnej jednotky. Kód zapísaný na tejto pozícii sa zopakuje aj v poli 041. Pri viacjazyčných dokumentoch sa zapisuje kód dominantného jazyka. Ak sú jazykové verzie rovnaké, zapíše sa prvý uvedený jazyk a spolu s ostatnými jazykmi sa zapíše aj do poľa 041. Kód mul (viacjazyčný) sa použije len vo výnimočných prípadoch.


38 Modifikácia záznamu

# nemodifikovaný (napr. bežná slovenská produkcia)

d vynechaný podrobný rozpis

o celé v latinke/lístky v latinkovom písme

r celé v latinke/lístky v nelatinkovom písme

s skrátený

x vynechané znaky


39 Zdroj katalogizácie

# národná bibliografická agentúra

c program kooperatívnej katalogizácie

d iný zdroj

u nie je známy


Špecifikácia pozícií 18-34 pre knihy


18-21 Ilustrácie

# bez ilustrácií

a ilustrácie

b mapy

c portréty

d grafy, námorné, hviezdne mapy

e plány

f obrazové prílohy

g hudba, hudobniny

h faksimile

i erby

j genealogické tabuľky

k formuláre

l vzory, ukážky, modely

m zvukový disk, zvukové vlákno atď.

o fotografie

p iluminácie

| nekóduje sa

Údaje na pozíciách 18-21 úzko súvisia s údajmi v poli 300 Fyzický popis v podpoli $b. Spravidla by údaje mali korešpondovať, t.j. údaje zapísané v poli 300 $b majú odraz v kódovaných hodnotách pozícií 18-21.


22 Cieľoví používatelia

Jednoznakový abecedný kód charakterizuje intelektuálnu úroveň skupiny používateľov, pre ktorú je dokument určený. Ak je obsah dokumentu vhodný pre viac skupín používateľov, uvádza sa kód zodpovedajúci hlavnému používateľskému určeniu

# neznámi alebo nešpecifikovaní

a predškolský vek (0-5 rokov)

b nižší školský vek (6-8 rokov)

c školský vek (9-13 rokov)

d stredoškolský vek (14-17 rokov)

e dospelí

f špecializované určenie

Kód označuje popisnú jednotku zameranú svojím obsahom a spôsobom vyjadrenia pre určitý okruh záujemcov. V slovenskej praxi sa týmto kódom označujú napr.: odborné dokumenty zamerané na úzko špecializovaných používateľov, napr. dizertácie, vysokoškolské kvalifikačné práce; popisné jednotky adresované obmedzenému okruhu používateľov, napr. zamestnancom jednej organizácie; odborné texty zamerané na širšiu odbornú verejnosť, napr. štúdie, monografie, správy, zborníky, zborníky z konferencií, odborné články a state.

g všeobecné určenie

Kód označuje popisnú jednotku, ktorá je zaujímavá pre všetkých používateľov (bez špecifického zamerania na používateľskú skupinu určitej intelektuálnej úrovne). Tento kód sa používa pri väčšine beletristických diel, pre ktoré nie je vhodný žiaden z uvedených kódov, ďalej pre slovníky, encyklopédie, jazykové slovníky a príručky, populárnonáučné publikácie bez určenia veku používateľa.

j deti a mládež (0-15)

| nekóduje sa


23 Forma dokumentu/objektu

# žiadna z uvedených

a mikrofilm

b mikrofiš

c mikrotlač

d zväčšená tlač

f Braillovo písmo

r bežná tlačená reprodukcia (nejde o bežnú tlačenú knihu, ale o jej reprodukciu)

s elektronická

| nekóduje sa


24-27 Povaha obsahu

# povaha obsahu nie je špecifikovaná

Používa sa aj pre odborné texty zamerané na širšiu odbornú verejnosť, pozri komentár pri kóde „f“, pozícia 22

a abstrakty/zhrnutia

b bibliografie

c katalógy

Používa sa pre katalógy všetkých typov, súpisy

d slovníky

Používa sa pre jazykové i biografické slovníky

e encyklopédie

Používa sa aj pre tematické výkladové slovníky

f príručky

Používa sa i pre sprievodcov, informačné publikácie, populárnonáučné publikácie, číselné tabuľky

g právnické články

i registre

Používa sa, ak je dokument ako celok registrom. Ak len obsahuje register, pozri pozícia 31

j patentové dokumenty

k diskografie

l legislatíva

Používa sa pre právne dokumenty, zákony, právne predpisy

m diplomové a iné kvalifikačné práce

Používa sa i pre vysokoškolské kvalifikačné práce, tézy

n prehľady literatúry podľa predmetu

o recenzie

p programované texty

Používa sa i pre učebnice, testy, učebné texty

q filmografie

r adresáre

s štatistiky

t technické správy

Používa sa aj pre projektovú dokumentáciu

u štandardy/špecifikácie

v právne prípady a poznámky k prípadom

Používa sa aj pre zbierky uznesení a rozhodnutia súdov

w zbierky a výťahy súdnych rozhodnutí

z zmluvy

| nekóduje sa


28 Vládna publikácia

# nie je vládna publikácia

a autonómna alebo poloautonómna súčasť

c multilokálna

f federálna/národná

i medzinárodná/medzivládna

l lokálna

m publikácia viacerých štátov

o vládna publikácia - bez určenia úrovne

s štátna, provinčná, územná, závislá atď.

u nie je známa, či dokument/objekt je vládna publikácia

z iná

| nekóduje sa


29 Konferenčná publikácia

0 nie je konferenčná publikácia

1 konferenčná publikácia

| nekóduje sa


30 Zborník k výročiu

0 nie je zborník k výročiu

1 zborník k výročiu

| nekóduje sa


31 Register

0 bez registra

1 obsahuje register

| nekóduje sa


32 Nedefinovaná

# nedefinovaná

| nekóduje sa

33 Literárna forma

0 nie je literatúra (ďalej nešpecifikované)

1 je literatúra (ďalej nešpecifikované)

Používa vtedy, ak nie je možné jediným kódom vyjadriť literárny žáner. Zároveň sa používa aj pre cestopisy, rozhovory

c komiks, kreslený príbeh

d drámy

e eseje

Používa sa aj pre črty

f romány

Používa sa aj pre prózy, novely, rozprávky, povesti, báje

h humor, satira atď.

i listy

j poviedky

Používa sa aj pre príbehy, fejtóny

m zmiešané formy

Výbery - viac literárnych foriem

p poézia

s reči, prejavy

u nie je známa

| nekóduje sa


34 Biografia

# nejde o biografický materiál

a autobiografia

Používa sa aj pre listy, korešpondenciu, autobiografické spomienky

b biografia jednotlivca

Používa sa aj pre listy, korešpondenciu, spomienky

c kolektívna biografia

Používa sa aj pre listy, korešpondenciu, spomienky

d obsahuje biografické informácie

Používa sa aj pre katalógy výstav, ktoré obsahujú biografické informácie, Who is who, personálne bibliografie, ktoré obsahujú biografické informácie, eseje, rozhovory dotýkajúce sa života a diela

| nekóduje sa


Príklad:


008 ## - - - - - - s 2003 - - - - xo- #### e # ### # 0 0 0 # f # slo # #

Vydané v roku 2003, na Slovensku, bez ilustrácií, pre dospelých, forma žiadna z uvedených, povaha obsahu nie je špecifikovaná, nie je vládna publikácia, nie je publikácia z konferencie, nie je zborník k výročiu, bez registra, román, v slovenčine, zdroj je národná bibliografická agentúra

015 Číslo národnej bibliografie (NO) – pre SNK povinné


Pole obsahuje jedno alebo viac čísel národnej bibliografie. Ak sa pri katalogizácii preberá záznam zahraničnej národnej bibliografie, uvedie sa číslo prebraného záznamu do tohto poľa.

Abecedné znaky uvádzané pred numerickými môžu byť písané veľkými i malými písmenami.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Číslo národnej bibliografie (O)


Príklady:


015 $a SNBA2005/12-05012 (kniha)

015 $a SNBG2006/01-00091 (grafika)020 Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) (NO)

Pole obsahuje medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN), podmienky dostupnosti a akékoľvek zrušené/neplatné ISBN. Pole 020 sa opakuje pre viaceré čísla napr. pri spoločnom vydaní viacerých vydavateľov, pri označení príslušnosti konkrétneho zväzku ku viaczväzkovej publikácii. [AACR2 1.8, 2.8]


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) (N)

Zapisuje sa číslo platné pre popisnú jednotku a to vrátane vysvetlivky v okrúhlych zátvorkách.

$c Údaje o dostupnosti (N)

Údaj o cene sa spravidla uvádza v poradí: označenie meny, číselný údaj.

$z Zrušené/neplatné číslo ISBN (O)

Ak neexistuje platné ISBN, môže byť v zázname zapísané len podpole $z.


Interpunkcia:

Číslo ISBN sa zapisuje bez spojovníkov medzi jednotlivými číselnými skupinami a bez iniciál „ISBN“. Zápis čísla ISBN so spojovníkmi pozri pole 919.


Poznámka pre KIS3G:

Údaje o cene sa zapíšu v zázname o exemplári.


Príklady:


020 ## $a 8022013439 (viaz.)

919 ## $a 80-220-1343-9

Do poľa 919 zapisujeme len platné číslo ISBN z podpoľa $a.


020 ## $a 8071815683 (viaz.) $c Sk 268,00 $z 8071815684

919 ## $a 80-7181-568-3


020 ## $a 8006002509 (súbor)

020 ## $a 8006002002 (viaz. : 1. zv.)

919 ## $a 80-06-00200-2

V prípade čísla ISBN súboru a konkrétneho zväzku do poľa 919 zapíšeme len číslo konkrétneho zväzku.040 Zdroj katalogizácie (PN)

V poli sa zaznamenajú dohodnuté značky, skratky alebo symboly organizácií, ktoré vytvorili bibliografický záznam v strojom čitateľnej forme. Tieto údaje sú doplnkom k fixnému poľu 008 pozícia 39 (zdroj katalogizácie) a spresňujú pôvod záznamu.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Pôvodná katalogizujúca agentúra (N)

$b Jazyk katalogizácie (N)

Pre záznamy vytvorené v slovenských inštitúciách slovenčina, t.j. kód slo.

$c Prepisujúca agentúra (N)

$d Modifikujúca agentúra (O)

Modifikácia v zmysle opravy záznamu (pripísanie exemplára nie je modifikácia). Podpole sa opakuje, ale opakovaný výskyt pre rovnakú inštitúciu sa nezapisuje.

$e Konvencie popisu (N)


Poznámka pre KIS3G:

V tomto poli sa v podpoliach $a, $c, resp. $d záväzne používajú skratky inštitúcií podľa platného Kódovníka lokácií KIS3G v systéme Virtua (Príloha A). Údaje v jednotlivých podpoliach sú pre danú lokáciu nemenné, a preto je možné ich definovanie do pracovného formulára.


Príklady:


040 ## $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

Záznam vytvorila SNK, aj ho zapísala do strojom čitateľnej formy.


040 ## $a UKB $b slo $c UKB $d SNK $e AACR2

Záznam vytvorila Univerzitná knižnica v Bratislave a SNK ho modifikovala (t.j. upravila alebo opravila).041 Kód jazyka (NO)

Pole obsahuje kódy MARC pre jazyky popisovanej jednotky. Pole sa vypĺňa aj vtedy, ak popisovaná jednotka nie je prekladom a obsahuje len jeden jazyk. Kódovník jazykov MARC obsahuje Príloha C.

Indikátory:

1. indikátor: indikátor prekladu

0 – dokument nie je preklad alebo neobsahuje preklad

1 - dokument je preklad alebo obsahuje preklad

2. indikátor: kódovník jazykov MARC

# - hodnota kódov jazykov je prevzatá z kódovníkov MARC

7 – zdroj kódov jazykov je špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Kód jazyka textu (O)

Opakovateľné pre zápis všetkých jazykov textu v dokumente. Kódy sa zapisujú podľa anglickej abecedy, ale prvý kód jazyka je ten istý, ako v poli 008/35-37.

$b Kód jazyka resumé (O)

Kód(y) resumé, ak sa líšia od jazyka textu. Kódy sa zapisujú podľa anglickej abecedy.

$g Kód jazyka sprievodného materiálu (O)

$h Kód jazyka originálu (O)

Kód(y) jazyka predlohy sa zapisujú pred kódmi jazyka originálu.

$2 Zdroj (N)


Poznámka pre KIS3G:

Podľa pravidiel formátu MARC 21 sa kód jazyka zapísaný v poli 008/35-37 zopakuje ako prvý kód jazyka v poli 041 v podpoli $a.


008/35-37 slo

041 0# $a slo [Nie je preklad]


008/35-37 slo

041 1# $a slo $h eng [Je preklad]


Príklady:


041 0# $a slo $b eng $b ger


041 0# $a slo $a eng $a fre $a ger


041 1# $a slo $h eng $h ger

Jazyk dokumentu je slovenčina. Dielo pôvodne vyšlo v nemčine a bolo preložené do angličtiny. Slovenský preklad bol urobený z angličtiny.


041 1# $a slo $h eng $h ger

041 17 $a SLO $h ENG $h DT $2[unesco]

Pole 041 sa používa na zaznamenanie kódov jazykov prekladov pre štatistiku UNESCO (používa výlučne SNK). V tomto prípade má druhý indikátor hodnotu 7 a podpole $2 označuje zdroj kódov jazykov [unesco].043 Kód geografickej oblasti (NN)


Pole obsahuje kódy geografických oblastí. Výber kódov zodpovedá údajom uvedeným v poli 651 alebo údajom, ktoré sú zapísané v podpoli $z.

Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Kód geografickej oblasti (O)

Podpole obsahuje sedemznakový MARC kód geografickej oblasti (Príloha E). Opakované kódy sa zapisujú do opakovaných výskytov podpoľa $a.

$b Lokálny kód geografickej oblasti (O)

Podpole obsahuje lokálny kód oblasti, ktorý sa vytvára pripojením miestneho kódu k už vytvorenému kódu geografickej oblasti. Každý lokálny kód sa zapisuje do opakovaného výskytu podpoľa $b. Štandardný kód geografickej oblasti sa uvádza v podpoli $a.

$2 Zdroj lokálneho kódu (O)

Podpole obsahuje kód identifikujúci zdroj lokálneho kódu, používa sa len v prípade výskytu podpoľa $b.


Poznámka:

V katalógu SNK sa môžu vyskytnúť lokálne kódy Česka. V tom prípade použijeme v podpoli $2 označenie českého súboru vecných autorít.


Príklady:


043 ## $a e-xo- - -

043 ## $a e-xo--- $a e-xr---

043 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl044 Kód krajiny vydania/produkcie (NN)

Pole obsahuje kód MARC (2- alebo 3-znakový) pre krajinu vydania alebo výroby dokumentu. Používajú sa len kódy na úrovni krajín a nie nižších geografických oblastí. Všetky kódy sa zapisujú malými písmenami.

Pole sa použije aj vtedy, ak existuje jediná krajina vydania definovaná v poli 008/15-17.

V tomto poli sa zapisujú aj kódy krajín podľa ISO 3166.

Kódovník krajín MARC obsahuje Príloha D. Kódovník krajín ISO obsahuje Príloha D.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Kód krajiny vydania/výroby (MARC) (O)

$c Kód krajiny vydania/výroby (ISO) (O)


Príklady:


044 ## $a xo $c SK


044 ## $a xo $a fr $c SK $c FR

045 Časové obdobie obsahu dokumentu (NN)


Indikátory:

1. indikátor: typ časového obdobia v podpoli $b alebo $c

#- podpole $b alebo $c nie je prítomné

0- jeden dátum/čas

1- viac dátumov/čas

2- rozmedzie dát/časov

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

$a Kód časového obdobia (O)

Podpole obsahuje štvorznakový kód prevzatý z tabuľky kódov časového obdobia. Kód časového obdobia sa zapisuje do samostatného výskytu podpoľa $a.

$b Formátovaný dátum z obdobia 9999 pred n. l. až roky n. l. (O)

$c Formátovaný dátum pre obdobie pred rokom 9999 pred n. l. (O)


Poznámka:

Katalogizačná prax SNK (monografie) s poľom 045 zatiaľ nepracuje. Chronologické údaje zapisujeme v poli 648, v podpoli $a.072 Skupina Konspektu (NO)


Pole obsahuje údaj skupiny Konspektu, do ktorej je obsah dokumentu zaradený. Pole 072 sa opakuje, ak sú dokumentu pridelené dve skupiny Konspektu. Druhý indikátor má hodnotu 7, podpole $2 obsahuje údaj Konspektu označujúci používanú kategorizačnú schému.


Poznámka:

Kategórie a skupiny Konspektu sú súčasťou produkčnej bázy Class01. Skupiny Konspektu preberáme do bibliografického záznamu ako autority (s formálnymi úpravami). Práca s Konspektom si vyžaduje samostatné školenie. Pre verejnosť sú kategórie a skupiny Konspektu dostupné na webovej stránke SNK pod odkazom Odborné činnosti.


Indikátory:

1. indikátor: nedefinovaný

2. indikátor: kód zdroja

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia

$a Klasifikačný znak skupiny Konspektu (N)

$x Slovné vyjadrenie skupiny Konspektu (N)

$2 Kód zdroja (N)


Príklady:


072 #7 $a 316.7 $x Sociológia kultúry. Kultúrny život $2 konspekt


072 #7 $a 304 $x Kultúrna politika $2 konspekt


080 Medzinárodné desatinné triedenie (NO)


Pole obsahuje znak Medzinárodného desatinného triedenia (MDT). Pole 080 opakujeme, ak je potrebné prideliť popisnej jednotke viac znakov MDT.


Indikátory:

Indikátory nie sú definované. Pozície sú prázdne.


Podpolia:

$a Klasifikačný znak MDT (N)

$2 Vydanie (N)

Obsahuje označenie vydania MDT. Kód MDT-MRF (Master Refernce File), resp. UDC-MRF je nahradený rokom vydania MDT


Poznámka:

Katalogizačná prax SNK využíva MDT implementované v databáze súborného katalógu Virtua. Táto verzia MDT je zhodná s českou verziou MDT zverejnenou na http://aip.nkp.cz/mdt/. Pre MDT používané v systéme Virtua uvádzame rok vydania MDT – 2001. Pre MDT používané z CD-ROM-u SNK, uvádzame rok vydania 1997.

MDT nezapisujeme v reťazci, ale radíme notácie MDT pod seba tak, ako príslušné termíny.


Príklady:


080 ## $a 504.5 $2 2001 [znečistenie životného prostredia]

080 ##$a 502.175 $2 2001 [monitorovanie životného prostredia]

080 ##$a 504.5 $2 2001 [kontaminanty]

080 ##$a (437.6) $2 2001 [Slovensko]

080 ##$a (048.8) $2 2001 [štúdie]


HLAVNÉ ZÁHLAVIA

(pre mená osôb, korporácií, akcií, unifikované názvy)Blok v MARC 21

Hlavné záhlavia

Vedľajšie záhlavia

Vedľajšie záhlavia (autor/názov, ďalší unifikovaný názov)

Edícia

Vecný popis

X00

100

700

700

800

600

X10

110

710

710

80

610

X11

111

711

711

811

611

X30

130

240

730

830

630Na vytváranie selekčných údajov slúžia súbory menných a vecných autorít


Katalogizátor pri zápise selekčných údajov používa v prvom rade dostupné súbory autorít (menné a vecné).


Pokiaľ neexistuje potrebný záznam autority, záhlavie sa vytvára podľa nasledujúcich pokynov.

X00 Osobné mená


Blok dotýkajúci sa záhlaví pre osobné mená obsahuje označenie obsahu indikátorov a podpolí, ktoré sa najčastejšie používajú v poliach pre osobné mená v záhlaviach, t.j. v poliach 100, 600, 700 a 800.


Ďalšie podrobnejšie a špecifické údaje pozri polia 1XX/100 (Hlavné záhlavie), 6XX/600 (Vecné selekčné údaje), 70X-75X/700 (Vedľajšie záhlavia) a 80X-840/800 (Vedľajšie záhlavia pre edície) v manuáli MARC 21/Bibliografický formát.


Úvodné členy na začiatku polí pre menné záhlavia sa spravidla vynechávajú., ak sa nezapisujú zámerne. Vynechávajú sa úvodné členy, ktorými začína názov alebo jeho časť v poliach pre vedľajšie záhlavia/meno/názov, t.j. v poliach 600, 700 a 800. Diakritika alebo špeciálne znaky na začiatku polí zostávajú zachované, pri radení sa ignorujú.


Polia pre osobné mená v záhlaviach


100 Hlavné záhlavie – osobné meno (NN)

600 Vedľajšie vecné záhlavie – osobné meno (NO)

700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO)

800 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – osobné meno (NO)

Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- meno sa uvádza pod rodným/krstným menom

1- meno sa uvádza pod priezviskom

3- meno sa uvádza pod menom rodiny (rodu)

2. indikátor:

pre pole 100 – nedefinovaný

pre pole 600 – heslár/tezaurus

pre pole 700

#- nešpecifikovaný typ

2- analytické záhlavie

pre pole 800 – nedefinovaný


Druhý indikátor v poli 700 označuje hodnotu, ktorá identifikuje typ vedľajšieho záhlavia.

Hodnota # označuje, že vedľajšie záhlavie nie je určené pre analytické účely.

Hodnota 2 označuje, že popisná jednotka obsahuje dielo, pre ktoré sa vytvára vedľajšie záhlavie.


Interpunkcia:

$a Osobné meno $4 Kód roly

$a Osobné meno, $c Doplnky k menu iné než dátumy

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno $b Rímske číslice, $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno, $c Doplnky k menu iné než dátumy, $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno $q (Rozpis iniciál rodného/krstného mena), $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno, $c Doplnky k menu iné než dátumy $q (Rozpis iniciál rodného/krstného mena) $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $k Podzáhlavie pre formu. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $l Jazyk diela $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $p Názov časti diela

$a Osobné meno. $t Názov diela. $n Názov časti/sekcie diela. $l Jazyk diela

$a Osobné meno. $t Názov diela. $n Názov časti/sekcie diela.$f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno $q (Rozpis iniciál rodného/krstného mena), $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $n Číslo časti/sekcie diela, $p Názov časti/sekcie diela


Podpolia:

$a Osobné meno (N)

$b Rímske číslice (N)

$c Doplnky k menu iné než dátumy (O)

$d Dátumy súvisiace s menom (N)

$e Slovné označenie roly (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$j Prisúdenie zodpovednosti (O)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$q Rozpis iniciál mena alebo úplnejšia forma mena (N)

$t Názov diela (N)

$u Príslušnosť ku korporácii/adresa (N)

$4 Kód roly (O)


100 Hlavné záhlavie – osobné meno (NN)

Pole obsahuje meno osoby, ktoré sa použije ako hlavné záhlavie. Spravidla je to osoba s hlavnou zodpovednosťou za dielo.


Použitie poľa 100 vylučuje použitie polí 110, 111 a 130 v tom istom zázname.


Iniciály/samostatné písmená alebo skratky v osobných menách sa oddeľujú jednou medzerou. Medzery sa nepoužívajú v prípadoch, keď iniciály/písmená nevyjadrujú osobné mená.

Skratky zložené z viacerých písmen sa oddeľujú od predchádzajúceho a nasledujúceho slova jednou medzerou.

Diakritika a špeciálne znaky na začiatku poľa zostávajú zachované. Pri radení sa spravidla ignorujú. [AACR2 kapitola 22]


Poznámka pre KIS3G:

Kód roly priameho autora $4 aut v žiadnom hlavnom záhlaví nezapisujeme, dodá ho systém. Všetky ostatné kódy sa zapisujú.
Príklady:


Prvý indikátor 0


100 0# $a Abd-ru-shin, $d 1875-1941

100 0# $a Peter, $c sv.


Prvý indikátor 1


100 1# $a Kukučín, Martin, $d 1860-1928

100 1# $a Abbey, Edward, $d 1927-


Prvý indikátor 3


100 3# $a Jesenský (rod)X10 Mená korporácií


Blok dotýkajúci sa záhlaví pre mená korporácií obsahuje označenie obsahu indikátorov a podpolí, ktoré sa najčastejšie používajú v poliach pre mená korporácií v záhlaviach, t.j. v poliach 110, 610, 710 a 810.


Ďalšie podrobnejšie a špecifické údaje pozri polia 1XX/110 (Hlavné záhlavie), 6XX/610 (Vecné selekčné údaje), 70X-75X/710 (Vedľajšie záhlavia) a 80X-840/810 (Vedľajšie záhlavia pre edície) v manuáli MARC 21/Bibliografický formát.


Úvodné členy na začiatku polí sa spravidla vynechávajú., ak sa nezapisujú zámerne. Diakritika alebo špeciálne znaky na začiatku polí zostávajú zachované, pri radení sa ignorujú.


Polia pre mená korporácií v záhlaviach


110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NN)

610 Vedľajšie vecné záhlavie – meno korporácie (NO)

710 Vedľajšie záhlavie – meno korporácie (NO)

810 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – meno korporácie (NO)


Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- invertovaná forma mena

1- meno jurisdikcie

2- meno v priamej forme

2. indikátor:

pre pole 110 – nedefinovaný

pre pole 610 – heslár/tezaurus

pre pole 710

#- nešpecifikovaný typ

2- analytické záhlavie

pre pole 810 – nedefinovaný


Druhý indikátor v poli 710 označuje hodnotu, ktorá identifikuje typ vedľajšieho záhlavia.

Hodnota # označuje, že vedľajšie záhlavie nie je určené pre analytické účely.

Hodnota 2 označuje, že popisná jednotka obsahuje dielo, pre ktoré sa vytvára vedľajšie záhlavie.

Interpunkcia:

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (kvalifikátor)

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka $n (Číslo časti/sekcie diela : $d Dátum konania akcie)

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka $d (Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie)

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $k Podzáhlavie pre formu. $n Číslo časti/sekcie diela

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka (kvalifikátor). $t Názov diela. $l Jazyk diela. $k Podzáhlavie pre formu. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $p Názov časti/sekcie diela. $l Jazyk diela


Podpolia:

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (N)

$b Podriadená korporácia (O)

$c Miesto konania akcie (N)

$d Dátum konania akcie (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$t Názov diela (N)

$u Príslušnosť ku korporácii/adresa (N)

$4 Kód roly (O)


110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NN)

Pole obsahuje meno korporácie, ktoré sa použije ako hlavné záhlavie.

Do tohto poľa sa odporúča zapisovať i mená podujatí, ktoré sú v podriadenom vzťahu ku korporáciám.

Použitie poľa 110 vylučuje použitie polí 100, 111 a 130 v tom istom zázname.

V iniciálových skratkách alebo medzi iniciálami/samostatnými písmenami sa medzery nepoužívajú.

Úvodné členy (napr. The, Der, Le), ktoré sa vyskytujú na začiatku polí pre menné záhlavie, sa väčšinou vynechávajú.

Diakritika a všetky špeciálne znaky zostávajú zachované, pri radení sú obyčajne ignorované. [AACR2 kapitola 24]


Poznámka pre KIS3G:

Kód roly priameho autora $4 aut v žiadnom hlavnom záhlaví nezapisujeme, dodá ho systém. Všetky ostatné kódy sa zapisujú.


Príklady:


110 1# $a Martin (Slovensko : okres). $b Okresný úrad


110 1# $a Slovensko. $b Armáda. $b Stredisko výberu personálu


110 2# $a No Name (hudobná skupina)


110 2# $a Základná škola, Galaktická ulica (Košice, Slovensko)


110 2# $a Katolícka cirkev. $b Pápež (1963-1978 : Pavol VI.). $t Populorum progressio

110 2# $a Vysoká škola dopravná (Žilina, Slovensko). $b Fakulta strojnícka a elektrotechnická

X11 Mená podujatí, akcií


Blok dotýkajúci sa záhlaví pre mená poduajtí, akcií obsahuje označenie obsahu indikátorov a podpolí, ktoré sa najčastejšie používajú v poliach pre mená podujatí, akcií v záhlaviach, t.j. v poliach 111, 611, 711 a 811.


Ďalšie podrobnejšie a špecifické údaje pozri polia 1XX/111 (Hlavné záhlavie), 6XX/611 (Vecné selekčné údaje), 70X-75X/711 (Vedľajšie záhlavia) a 80X-840/811 (Vedľajšie záhlavia pre edície) v manuáli MARC 21/Bibliografický formát.


Úvodné členy na začiatku polí sa spravidla vynechávajú., ak sa nezapisujú zámerne. Diakritika alebo špeciálne znaky na začiatku polí zostávajú zachované, pri radení sa ignorujú.


Polia pre mená podujatí, akcií v záhlaviach


111 Hlavné záhlavie – meno podujatia, akcie (NN)

611 Vedľajšie vecné záhlavie – meno podujatai, akcie (NO)

711 Vedľajšie záhlavie – meno podujatia, akcie (NO)

811 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – meno podujatia, akcie (NO)


Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- invertovaná forma mena

1- meno jurisdikcie

2- meno v priamej forme

2. indikátor:

pre pole 111 – nedefinovaný

pre pole 611 – heslár/tezaurus

pre pole 711

#- nešpecifikovaný typ

2- analytické záhlavie

pre pole 811 – nedefinovaný


Druhý indikátor v poli 711 označuje hodnotu, ktorá identifikuje typ vedľajšieho záhlavia.

Hodnota # označuje, že vedľajšie záhlavie nie je určené pre analytické účely.

Hodnota 2 označuje, že popisná jednotka obsahuje dielo, pre ktoré sa vytvára vedľajšie záhlavie.


Interpunkcia:

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (kvalifikátor)

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $q Meno akcie nasledujúce za menom jurisdikcie vo vstupnom prvku, $d Dátum konania akcie

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok $d (Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie). $e Podriadená zložka

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $q Meno akcie nasledujúce za menom jurisdikcie vo vstupnom prvku $d (Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie)

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok $n (Číslo časti/sekcie diela : $d Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie)

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela (kvalifikátor). $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $l Jazyk diela.

$k Podzáhlavie pre formu. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $p Názov časti/sekcie diela. $l Jazyk diela


Podpolia:

$a Názov podujatia alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (N)

$c Miesto konania podujatia, akcie (N)

$d Dátum konania podujatia, akcie (O)

$e Podriadená zložka (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela alebo akcie (O)

$p Názov časti/sekcie diela alebo akcie (O)

$q Meno podujatia/akcie nasledujúce po jurisdikcii vo vstupnom prvku (N)

$t Názov diela (N)

$u Príslušnosť ku korporácii/adresa (N)

$4 Kód roly (O)


111 Hlavné záhlavie – meno podujatia, akcie (NN)

Pole obsahuje meno podujatia, akcie, ktoré sa použije ako hlavné záhlavie.

Mená podujatí, ktoré sú v podriadenom vzťahu ku korporáciám (ktoré ich usporiadali), zapisujeme v poli 110.

Použitie poľa 111 vylučuje použitie polí 100, 110 a 130 v tom istom zázname.

Úvodné členy (napr. The, Der, Le), ktoré sa vyskytujú na začiatku polí pre menné záhlavie, sa väčšinou vynechávajú.

Diakritika a všetky špeciálne znaky zostávajú zachované, pri radení sú obyčajne ignorované.

[AACR2 kapitola 24]


Poznámka pre KIS3G:

Kód roly priameho autora $4 aut v žiadnom hlavnom záhlaví nezapisujeme, dodá ho systém. Všetky ostatné kódy sa zapisujú.


Príklady:


111 2# $a Bienále fantázie $n (15. : $d 2002 : $c Martin, Slovensko)


111 2# $a Prešovský študentský Liverpool $n (2. : $d 2003 : $c Prešov, Slovensko)

111 2# $a Grand Prix kondičných turistov $n (2. : $d 2003 : $c Stará Ľubovňa, Slovensko)
X30 Unifikované názvy


Blok dotýkajúci sa záhlaví pre unifikované názvy obsahuje označenie obsahu indikátorov a podpolí, ktoré sa najčastejšie používajú v poliach pre unifikované názvy v záhlaviach, t.j. v poliach 130, 630, 730 a 830.


Ďalšie podrobnejšie a špecifické údaje pozri polia 1XX/130 (Hlavné záhlavie), 6XX/630 (Vecné selekčné údaje), 70X-75X/730 (Vedľajšie záhlavie) a 80X-840/830 (Vedľajšie záhlavie pre edície) v manuáli MARC 21/Bibliografický formát.


Úvodné členy na začiatku polí sa spravidla vynechávajú., ak sa nezapisujú zámerne. Diakritika alebo špeciálne znaky na začiatku polí zostávajú zachované, pri radení sa ignorujú.


Polia pre unifikované názvy v záhlaviach


130 Hlavné záhlavie – unifikovaný názov (NN)

630 Vedľajšie vecné záhlavie – unifikovaný názov (NO)

730 Vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)

830 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – unifikovaný názov (NO)


Indikátory:

1. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

#- nedefinovaný [830]

0-9- počet vylúčených znakov [130, 630, 730]

2. indikátor:

pre pole 130 – nedefinovaný

pre pole 630 – heslár/tezaurus

pre pole 730

#- nešpecifikovaný typ

2- analytické záhlavie

pre pole 830

0-9- počet vylúčených znakov


Druhý indikátor v poli 730 označuje hodnotu, ktorá identifikuje typ vedľajšieho záhlavia.

Hodnota # označuje, že vedľajšie záhlavie nie je určené pre analytické účely.

Hodnota 2 označuje, že popisná jednotka obsahuje dielo, pre ktoré sa vytvára vedľajšie záhlavie.


Interpunkcia:

$a Unifikovaný názov

$a Unifikovaný názov (kvalifikátor)

$a Unifikovaný názov (kvalifikátor). $l Jazyk diela

$a Unifikovaný názov. $l Jazyk diela. $s Verzia. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Unifikovaný názov. $n Číslo časti/sekcie diela, $p Názov časti/sekcie diela

$a Unifikovaný názov. $p Názov časti/sekcie diela. $p Názov časti/sekcie diela


Podpolia:

$a Unifikovaný názov (N)

$d Dátum podpisu zmluvy (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)


130 Hlavné záhlavie – unifikovaný názov (NN)

Pole obsahuje unifikovaný názov použitý ako hlavné záhlavie. Hlavné záhlavie pod unifikovaným názvom sa používa vtedy, keď je nejaké dielo zapísané priamo pod názvom a dané dielo sa už objavilo s rôznymi názvami, čo vyžaduje, aby sa na reprezentáciu diela zvolil jeden názov. Názov, ktorý sa objavuje na katalogizovanom diele sa dáva do poľa 245.


Použitie poľa 130 vylučuje použitie polí 100, 110 a 111 a zároveň aj poľa 240 v tom istom zázname. [AACR2 kapitola 25]


Príklad:


130 0# $a Biblia. $p N. Z. $f 1998. $l Slovensky


130 0# $a Biblia. $p N. Z. $p Matúš VI, 9-13


130 0# $a Leonardo da Vinci Programme (vzdelávací program)


130 0# $a O päť minút dvanásť (televízna relácia)

20X-24X NÁZOV (a údaje o zodpovednosti) A SÚVISIACE NÁZVY

Polia obsahujú názov dokumentu/objektu opísaného v zázname a variantné a predchádzajúce názvy, ktoré tiež platia pre daný dokument/objekt. Pole 245 (Názov) obsahuje taký názov, ktorý sa objavuje v hlavnom zdroji názvu pre daný dokument/objekt (alebo jeho náhradu sformulovanú podľa katalogizačných pravidiel). Unifikovaný názov je primárny súborný názov pre dokumenty/objekty objavujúci sa pod viacerými názvami. Tieto polia sa môžu používať na generovanie prístupových bodov a poznámok zobrazovaných ku rozličným názvom, často sú sprevádzané hodnotami indikátorov asociovanými s príslušnými poľami, ak sú zadané pod menným záhlavím.240 Unifikovaný názov (NN)

Pole obsahuje unifikovaný názov pre dielo, ak má bibliografický záznam aj pole 100 (Hlavné záhlavie - Osobné meno), pole 110 (Hlavné záhlavie - Korporatívne meno) alebo pole 111 (Hlavné záhlavie - Meno zhromaždenia). Unifikovaný názov sa používa vtedy, ak sa dielo objavilo pod meniacimi sa názvami, v tomto prípade sa musí na reprezentáciu diela zvoliť jeden konkrétny názov. Pole sa použije aj v prípade zápisu názvu originálu, ak je popisovaný dokument prekladom. Názov prekladu, teda faktický názov dokumentu, sa zapíše do poľa 245 (Názov). Pole 240 sa nepoužíva, ak je prítomné pole 130 (Hlavný vstup - Unifikovaný názov). [AACR2 26.4]


Indikátory:

1. indikátor: zobrazenie a tlač

0- názov sa netlačí ani nezobrazuje

1- názov sa tlačí alebo zobrazuje

2. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov

Použitie indikátora pozri pole 245.


Podpolia:

$a Unifikovaný názov (N)

Z dôvodu rozlíšenia rovnakých názvov je možné v okrúhlej zátvorke pripojiť doplnok, napr. rok vyhlásenia zákona alebo jeho novely.

$d Dátum podpisu zmluvy (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$h Všeobecné označenie typu dokumentu (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$s Verzia (N)


Príklady:


100 1# $a Gerritsen, Tess

240 14 $a The apprentice. $l Slovensky

245 10 $a Učeň $c Tess Gerritsenová ; [z anglického originálu preložila Katarína Jusková]

110 1# $a Slovensko

240 10 $a Zákonník práce (2001, novela 2005)

254 10 $a Zákonník práce $b platný od 1. júla 2005242 Preklad názvu dodaný katalogizátorom (NO)


Pole obsahuje názov, ktorý je prekladom hlavného názvu. Názov prekladá katalogizujúca agentúra. Toto pole sa používa len vtedy, ak sa preložený názov neobjavuje na danom exemplári ako súbežný názov.


Indikátory:

1. indikátor: vedľajšie záhlavie pre názov

0- žiadne veľajšie záhlavie

1- vedľajšie záhlavie

2. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov

Použitie indikátora pozri pole 245.


Podpolia:

$a Preklad hlavného názvu (N)

$b Preklad ďalších názvových informácií (N)

$c Preklad údajov o zodpovednosti (N)

$h Všeobecné označenie typu dokumentu (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$y Kód jazyka prekladu (N)


Príklad:


242 00 $a Ženy $y slo

245 10 $a Women245 Údaje o názve (vrátane údajov o zodpovednosti) (PN)

Pole obsahuje oblasť bibliografického záznamu pre názov a údaje o zodpovednosti. Pole pre názov obsahuje hlavný názov. Ďalej môže obsahovať všeobecné označenie materiálu (médium), zvyšok názvu, ďalšie názvové informácie, zvyšok transkripcie titulnej strany a údaj(e) o zodpovednosti. Hlavný názov obsahuje skrátený názov a alternatívny názov, číselné označenie časti a názov časti.

V zásade sa údaje v poli 245 zapisujú tak, ako sa nachádzajú v dokumente, ktorý je zdrojom bibliografického popisu. Spravidla sú údaje uvedené na titulnej strane, ktorá je hlavným zdrojom popisu pre knihy. Ak sa názov, podnázov, označenie zväzku, názov zväzku a údaje o zodpovednosti preberajú z iného zdroja (napr. rub titulnej strany, tiráž), zapíšu sa v hranatých zátvorkách. V takomto prípade sa zdroj popisu uvedie v poznámke (pole 500).

Podrobnosti o spôsobe zápisu obsahujú odporúčania ISBD a pravidlá AACR2. [AACR2 1.1, 2.1]


Indikátory:

1. indikátor: vedľajšie záhlavie pre názov

0- žiadne vedľajšie záhlavie

1- vedľajšie záhlavie

Prvý indikátor má hodnotu 0 vždy, ak v zázname neexistuje hlavné záhlavie v poliach 1XX(diela popisované pod názvom), alebo ak názov nie je dôležitý na vytvorenie vedľajšieho záhlavia. V ostatných prípadoch (pre diela s hlavným záhlavím) má prvý indikátor hodnotu 1.

2. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov

Indikátor obsahuje číslo, ktoré vyjadruje, koľko znakov sa má vynechať pri triedení, radení a pod. Ak napr. názov začína gramatickým členom „The“, hodnota indikátora bude „4“ (tri znaky + medzera); pri člene „La“ bude hodnota indikátora „3“ (dva znaky + medzera).


Podpolia:

$a Názov (N)

Podpole $a obsahuje len hlavný/prvý názov (vrátane alternatívneho názvu).

$b Ďalšie názvové informácie (N)

Podpole $b obsahuje ďalšie názvy toho istého autora, ktoré nasledujú za prvým názvom (v popisných jednotkách bez spoločného názvu) a ďalšie názvové informácie, t.j. údaje až po prvý údaj o zodpovednosti alebo číselné označenie alebo názov časti.

$c Údaje o zodpovednosti (N)

Podpole $c obsahuje údaje o zodpovednosti a ďalšie údaje o zodpovednosti (tzv. sekundárna zodpovednosť).

$h Všeobecné označenie typu dokumentu (N)

Podpole $h sa pri tlačených dokumentoch nevypĺňa, pokiaľ AACR2 nestanovujú inak.

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

Názov časti v podpoli $p nie je selekčný údaj, preto je potrebné zapísať názov časti ako variant názvu v poli 246. Podnázov časti sa zapisuje za medzerou, dvojbodkou, medzerou v tomto poli.

Podpolia $n a $p sú opakovateľné len pre nižšiu úroveň častí.

$s Verzia (N)

Podpole $s obsahuje názov, kód, alebo opis verzie opisovaných materiálov, ktoré sa vytvorili v rôznom čase alebo pre rôznych používateľov.


Poznámky pre KIS3G:

Interpunkcia v poli 245 je predpísaná pravidlami AACR2 a ISBD. V systéme VTLS Virtua sa na oddelenie jednotlivých údajov zapísaných v podpoliach interpunkcia nezapisuje. Zapisuje sa však na oddelenie údajov vnútri podpolí (napr. podpole $c údaje o zodpovednosti a ďalšie údaje o zodpovednosti).


$a Názov (N)


Prípady zápisu názvových údajov:


1. Alternatívny názov je súčasťou hlavného názvu. Pred a za slovom alebo, čiže, teda (resp. jeho ekvivalentom v inom jazyku) uvádzajúcom alternatívny názov, zapíšeme čiarku. Prvé slovo alternatívneho názvu uvedieme veľkým písmenom. Ak je hlavný názov odlíšený od alternatívneho názvu graficky (resp. typom písma), zapíšeme oba názvy v logickej súvislosti za sebou v podpoli $a, t.j. nezapisujeme graficky odlíšený alternatívny názov do podpoľa $b. [AACR2 1.1B1]

Príklad:


Na dokumente: ČO FRANTIŠEK NEZAŽIL alebo čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom


245 10 $a Čo František nezažil, alebo, Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom


Je potrebná diferenciácia spojok alebo, čiže ... (resp. ich ekvivalentov v inom jazyku) v plnovýznamovom texte názvu a pri alternatívnom názve.


2. Ak hlavný názov začína, alebo končí tromi bodkami, zapíše sa namiesto nich pomlčka natesno (bez medzery). [AACR2 1.1B1]


Príklad:


245 10 $a Čakajte, ste v poradí-


Pomlčku zapíšeme aj vtedy, ak sa tri bodky vyskytujú uprostred textu.

Znamienko vypustenia (...) sa v katalogizačnom popise použije vtedy, ak sa katalogizátor rozhodne vypustiť časť príliš dlhého názvu, resp. podnázvu. (pozri čl. 9 pri tomto poli)


3. Úvodzovky a okrúhle zátvorky sa zapíšu bez zmien. Hranaté zátvorky sa prepíšu na okrúhle. Názov, ktorý nezačína slovom (začína číslicou, skratkou, značkou), zapíšeme bez zmien a rozpíšeme v poli 246. Spojovníky, ktoré spájajú dve slová, sa zapíšu bez medzier. [AACR2 1.1B1]


Príklady:


245 10 $a 4 ročné obdobia

246 3# $a Štyri ročné obdobia


245 10 $a Nemecko-slovenský obrazový slovník s odbornými textami


4. Ak hlavný názov obsahuje samostatné písmená alebo iniciály bez bodiek a s medzerou medzi písmenami, zapíšeme tieto písmená bez medzier – natesno. [AACR2 1.1B6]


Príklad:


245 10 $a YPOR – stavebný systém


Ak tieto písmená alebo iniciály majú medzi sebou bodky, zapíšeme ich s bodkami a vynecháme vnútorné medzery – zapíšeme natesno.
Príklad:


245 10 $a Systém M.S.T.S.


5. Iniciály mien v hlavnom názve (ako aj v ďalších poliach názvových údajov) zapisujeme s medzerou. Toto pravidlo platí pre dve a viac iniciál krstných, resp. otcovských mien.


Príklad:


245 10 $a F. M. Dostojevskij a jeho román


6. Cudzojazyčné názvy sa zapisujú takto:

V jazykoch, v ktorých sa píšu plnovýznamové slová veľkými písmenami (angličtina, španielčina), dodržujeme písanie veľkých písmen iba vo vlastných menách. Jedine v nemeckom jazyku akceptujeme písanie veľkých písmen v podstatných menách. Cudzojazyčné názvy zapisujeme aj s členom. Správne zvolená hodnota druhého indikátora zabezpečí vynechanie týchto členov pri triedení, radení a pod. [AACR2 A.4, A.20]


Príklady:


245 10 $a Tschechisch für dich mit Angaben zur Aussprache


245 10 $a Czech for you with pronounciation


Diakritické znamienka alebo špeciálne znaky súvisiace s členom sa započítavajú medzi vylúčené znaky (okrúhle zátvorky, hranaté zátvorky, tri bodky, spojovníky). Písmeno s apostrofom (napr. francúzske L’) sa považuje za jeden znak.

Z dôvodu jednotného zápisu apostrofu odporúčame pri jeho zápise používať klávesovú skratku Alt+0146.


7. Pravopisné a významové chyby v názve sa zapíšu chybne tak, ako sú na dokumente. Za takouto chybou uvedieme v hranatých zátvorkách výkričník [!] alebo skratku i.e. a správny tvar. Chýbajúce písmeno alebo písmená doplníme priamo do slova v hranatých zátvorkách.

Gramaticky a lexikálne správny názov zapíšeme v poli 246 Variantný názov s prvým indikátorom 3. [AACR2 1.0F]


Príklady:


245 10 $a Nočný [!] vtáci

246 3# $a Noční vtáci


245 10 $a Otokar [i.e. Otakar] Kořínek

246 3# $a Otakar Kořínek


245 10 $a Ko[o]rdinačné schopnosti

246 3# $a Koordinačné schopnosti


8. Ak hlavný názov obsahuje symboly a znaky, ktoré nie je možné reprodukovať dostupným spôsobom, alebo sa používajú vo formáte MARC 21 v istej funkcii, nahradíme ich katalogizačným rozpisom v hranatých zátvorkách. Podľa potreby uvedieme v poli 500 vysvetľujúcu poznámku. [AACR2 1.1B1]


Príklady:


Na dokumente: I you

245 10 $a I [love] you

500 ## $a Názov na dokumente I [srdiečko] you


Na dokumente: @

245 10 $a [Znak at]

500 ## $a V názve na dokumente sa vyskytuje znak at


9. Pravidlá umožňujú skrátenie neúnosne dlhého názvu (resp. podnázvu) na minimálne päť prvých slov názvu tak, aby bola zachovaná významová hodnota informácie. Takto skrátený názov je ukončený znakom vypustenia (medzera ...). [AACR2 1.1B4]


Podobným spôsobom môžeme skrátiť názov (resp, názvové údaje) aj v jeho strede.


10. Ak sa písmeno alebo slovo vyskytuje v názve len jedenkrát, ale z hlavného zdroja popisu je jasné, že má byť uvedené viackrát, zopakujeme písmeno alebo slovo bez použitia hranatých zátvoriek. [AACR2 1.1B5]


Príklad:


Na dokumente: M

AACR2

R

COURSE


245 10 $a MARC AACR2 course


11. Ak hlavný zdroj popisu obsahuje názvy v dvoch alebo viacerých jazykoch (alebo abecedách), zapíšeme ako hlavný názov ten, ktorý je v jazyku (resp. v abecede) textu. Ak toto hľadisko nie je možné použiť, zvolí sa za názov popisovanej jednotky ten názov, ktorý má dominantné postavenie. Ostatné názvy zapíšeme ako súbežné názvy v poli 246.

Ak je hlavný názov uvedený v inej ako latinskej abecede (napr. v azbuke), prepíše sa podľa príslušných noriem. [AACR2 1.1B8]


12. Ak hlavný zdroj popisu obsahuje viac diel od jedného autora bez spoločného názvu, všetky názvy sa zapíšu v podpoli $a a oddelia sa medzerou, bodkočiarkou, medzerou. Pridané vstupy pre druhý a ďalší názov sa uvedú v poli 740.


Príklad:


100 1# $a Segal, Erich

240 10 $a Love story ; Oliver’s story $l Slovensky

245 10 $a Príbeh našej lásky ; Oliverov príbeh $c Erich Segal

500 ## $a Dokument obsahuje 2 diela

740 02 $a Oliverov príbeh

765 0# $t Love story. Slovensky $a Segal, Erich

765 0# $t Oliver’s story. Slovensky $a Segal, Erich


13. Ak na dokumente nie je uvedený spoločný názov a dokument obsahuje 4 a viac jednotiek (názvov) od jedného autora, potom je možné uviesť umelo vytvorený spoločný názov v hranatých zátvorkách. Informáciu o počte jednotiek (diel) uvedieme v poli 500 Všeobecná poznámka. Názvy jednotlivých diel uvedieme v poli 740 Vedľajšie záhlavie. [AACR2 1.1B7]


Príklad (schéma):


100 1# $a Priezvisko, Meno

245 10 $a [Umelý názov] $c Meno Priezvisko

500 ## $a Dokument obsahuje 4 diela

740 02 $a Názov1

740 02 $a Názov2

740 02 $a Názov3

740 02 $a Názov4

14. Ak je na dokumente uvedený spoločný názov a zároveň aj názvy jednotlivých diel jedného autora, zapíšeme spoločný názov v poli 245 a informáciu o počte jednotiek (diel) uvedieme v poli 500 Všeobecná poznámka. Názvy jednotlivých diel uvedieme v poli 740 Vedľajšie záhlavie. [AACR2 1.1B10]


Príklad (schéma):


100 1# $a Priezvisko, Meno

245 10 $a Spoločný názov $c Meno Priezvisko

500 ## $a Dokument obsahuje 3 diela

740 02 $a Názov1

740 02 $a Názov2

740 02 $a Názov3


15. Ak hlavný zdroj popisu obsahuje viacero diel od rôznych autorov bez spoločného názvu, v poli 245 v podpoli $a uvedieme názov diela od prvého autora, v podpoli $c meno autora prvého diela a s príslušnou interpunkciou zapíšeme v tom istom podpoli meno a názov diela druhého autora. Informáciu o počte diel uvedieme v poli 500 Všeobecná poznámka. Názvy ďalších diel sa spolu s autorskými údajmi uvedú v poli 700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno. [AACR2 1.1G]


Príklad:


100 1# $a Hale, Matthew

245 14 $a The analysis of the law $c Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob.

500 ## $a Dokument obsahuje 2 diela od rôznych autorov

700 1# $a Jacob, Giles $t The students companion $4 aut


16. Ak hlavný zdroj popisu obsahuje spoločný názov spolu s názvami jednotlivých diel od rôznych autorov, uvedieme spoločný názov ako hlavný názov v poli 245. Informáciu o počte diel uvedieme v poli 500 Všeobecná poznámka. Názvy jednotlivých diel sa v bloku údajov o názve a zodpovednosti vynechajú a uvedú sa v opakovaných výskytoch poľa 700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno.

Príklad:


245 00 $a Zamorskije teatry Pervoj mirovoj vojny

500 ## $a Dokument obsahuje 2 diela od rôznych autorov

700 1# $a Lettow-Vorbeck, Paul von $d 1870-1964 $t Moi vospominanija o Vostočnoj

Afrike $4 aut

700 1# $a Isakov, I. S. $t Operacija japoncev protiv Cindao v 1914 g. $4 aut


17. Ak je v hlavnom zdroji popisu uvedený názov a závislý názov, názov sa zapíše v poli 245 v podpoli $a a závislý názov sa zapíše veľkým počiatočným písmenom v podpoli $p. Závislý názov je taký názov, ktorý sám osebe nemá informačnú hodnotu a význam má len v spojení s názvom dokumentu. Názov zložený z názvu dokumentu a závislého názvu sa považuje za hlavný názov.


Príklady:


245 10 $a Matematika $p Učebnica


245 10 $a Matematika $p Pracovný zošit


245 10 $a English for business studies $p Workbook


ALE


245 10 $a Ars grammatica $b učebnica latinčiny


18. Ak názov tvorí meno osoby a roky jej narodenia a úmrtia, zapisujú sa všetky tieto údaje ako hlavný názov v podpoli $a.


19. Interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, dvojbodka atď.) sa uvádzajú tak, ako sa vyskytujú na dokumente, t.j. s medzerou za znamienkom. Výkričník alebo otáznik sa zachováva, ak je súčasťou názvu. [AACR2 1.1B1]


Príklad:


245 10 $a Viete, čo je to PAP test?


20. Dátumy v názvových údajoch


a) vyjadrené iba číslicami – zapíšeme bez medzier (natesno):

19.7.1999

29.X.1971

13.-20.5.1993

1918-1938


b) vyjadrené kombináciou číslic a slovných výrazov:

13. mája 1999

27. januára-5. februára 2000

1.-5. apríla 2000

2. a 3. júna 1998

od 17. novembra do 25. decembra 1999

máj-júl 1999

ALE

14.3.1939 Deň vzniku slovenskej štátnosti

Piatok 19.9.2003, 22:00


Týmto istým pravidlom sa riadime pri zapisovaní dátumov v celom bibliografickom zázname.


21. Ak hlavný názov obsahuje údaj o zodpovednosti a údaj alebo meno tvoria neoddeliteľnú súčasť hlavného názvu, zapíšeme ho iba ako časť hlavného názvu v podpoli $a, teda údaj o zodpovednosti neuvedieme v poli 245 $c. [AACR2 1.1B2]


Údaj o zodpovednosti uvedieme v poli 245 $c iba vtedy, ak sa tento údaj vyskytuje okrem názvu aj v hlavnom zdroji popisu.


Všetky uvedené pravidlá rešpektujeme pri zápise názvových údajov v celom bibliografickom zázname.


22. Ak názvové údaje obsahujú číselné označenie vo forme rímskych číslic, tieto sa naprepisujú na arabské číslice a v nezmenenej forme sa zapíšu v príslušných podpoliach ($a, $b a $n). [AACR2 Príloha C]


$b Ďalšie názvové informácie (N)


Podpole obsahuje podnázov a ďalšie názvy, ktoré nasledujú za prvým názvom v popisovaných jednotkách bez spoločného názvu.

Podpole je neopakovateľné, ak je v poli uvedených viac ďalších nasledujúcich názvov a/alebo ďalšia názvová informácia.

Súbežný názov, ktorý požadujeme sprístupniť alebo vytvoriť z neho vedľajšie záhlavie, zapíšeme iba v poli 246 Variantné názvy v podpoli $a. Spravidla bude mať toto pole vždy hodnotu prvého indikátora 3.

Súbežný názov nezapisujeme v poli 245 v podpoli $b. Možno ho vygenerovať z poľa 246.

Ďalší údaj o názve, ktorý nezačína slovom (začína číslicou, skratkou, značkou), zapíšeme bez zmien a rozpíšeme v poli 246.

Podnázvy sa píšu s malým začiatočným písmenom. Výnimku tvoria vlastné mená a názvy oficiálnych dokumentov ako aj názvy, ktoré nasledujú za prvým názvom (v popisovaných jednotkách bez spoločného názvu). Interpunkčné znamienka, úvodzovky a okrúhle zátvorky zapisujeme v úplnej zhode s dokumentom. Hranaté a lomené zátvorky prepisujeme na okrúhle.

Úvodné členy sa v poli 246 nezapisujú, pokiaľ sa neuvádzajú zámerne. [AACR2 1.1E, 2.1E]


Príklady:


Podnázov


245 10 $a Etika, mravná výchova a profesná etika $b (modely a problémy)


Súbežný názov


245 00 $a Perspektívy a riziká génovo modifikovaných organizmov $b zborník referátov zo sympózia...

246 11 $a Perspectives and risks of genetically modified organisms$c Údaje o zodpovednosti (N)


Podpole obsahuje prvý údaj a/alebo ďalšie údaje o zodpovednosti. Do tohto podpoľa zapisujeme údaj o primárnych i sekundárnych autoroch a môže byť uvedené len raz (neopakovateľné). Úvodné formulácie prevzaté z dokumentu alebo vytvorené katalogizátorom sa zapisujú malými začiatočnými písmenami. [AACR2 1.1F, 2.1F]


Autorov s rovnakou autorskou rolou oddeľujeme čiarkou, autorov s rôznymi autorskými rolami oddeľujeme bodkočiarkou ohraničenou medzerami ( ; ). [AACR2 1.1F6, 2.1F]


Príklad:


245 10 $a Zvieratá giganti $c Barbara Taylorová ; predslov napísal Robert Napier ; [z anglického originálu preložila Miriam Ghaniová]


Ak sú na dokumente uvedení 1-3 priami autori, zapíšeme ich do podpoľa $c v prirodzenom jazyku cez čiarku a v tvare, aký uvádza dokument. V plnom rozsahu akceptujeme doplnky za menom typu ml., st., jnr., sen., ... V poli 100 a 700 sa používajú slovenské skratky ml., st.

Prvého autora zapíšeme do poľa 100, ďalších dvoch do opakovaného poľa 700. [AACR2 1.1F4]


Príklad:


100 1# $a Daniš, Miroslav

245 10 $a Pomocník k dejepisu pre 7. ročník základných škôl $c Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl

700 1# $a Kratochvíl, Viliam $4 aut


Ak je na dokumente uvedený autor (vedúci kolektívu) s dodatkom kolektív (t.j. bez vymenovania spoluautorov) alebo et. al., zapíšeme ho takto:


Príklad (schéma):


100 1# $a Prvý autor

245 00 $a Názov $c Prvý autor ... [et al.]


Ak je na dokumente uvedené kolektívne autorstvo bez vymenovania členov autorského kolektívu, zápis bude nasledovný:


Príklad (schéma):


245 00 $a Názov $c kolektív autorov


Ak sú na dokumente uvedení 4 a viacerí autori bez uvedenia hlavného autora, do podpoľa $c zapíšeme prvého autora s dodatkom ... [et al.] (medzera ... medzera [et al.]).

Príklad (schéma):


245 00 $a Názov $c Prvý autor ... [et al.]

700 1# $a Prvý autor $4 aut

Tituly, skratky šľachtických titulov, označenie kvalifikácie ... zapisujeme v podpoli $c, ak:V ostatných prípadoch vynecháme z údajov o zodpovednosti všetky tituly, skratky šľachtických titulov a označenia kvalifikácie a iné údaje. Nepoužívame znak pre vypustenie. [AACR2 1.1F7]


Ak je na dokumente uvedené meno autora chybne, zapíšeme ho v tejto podobe a do hranatých zátvoriek uvedieme správny tvar so skratkou i.e. Správny tvar mena zapíšeme v bloku 1XX alebo 7XX. [AACR2 1.0F1]


Príklad:


100 1# $a Ďuríčková, Mária

245 10 $c Mária Duríčková [i.e. Ďuríčková]


V prípade, ak je meno autora obsiahnuté v názve alebo v podnázve dokumentu:Ak medzi názvom popisovanej jednotky a osobami, resp. korporáciami uvádzanými v údaji o zodpovednosti nie je jasný vzťah, dopĺňa sa v podpoli $c autorská rola v hranatých zátvorkách. [AACR2 1.1F8]


Príklad:


245 00 $a Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník $c [zostavila] Teodózia Bejdová

700 1# $a Bejdová, Teodózia $4 com


Ak je údaj o zodpovednosti pred hlavným názvom, dáme ho do požadovanej pozície, pokiaľ netvorí neoddeliteľnú súčasť hlavného názvu. [AACR2 1.1F3]


Ak je údaj o zodpovednosti prevzatý z iného zdroja popisu než z hlavného, uvedie sa v hranatých zátvorkách. Zdroj údajov o zodpovednosti uvádzame v poli 500 Všeobecná poznámka. [AACR2 1.1F1]


Príklad:


100 1# $a Mojtová-Bernátová, Kvetoslava

245 10 $a Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl $c [autorka: Kvetoslava Mojtová-Bernátová]

500 ## $a Údaj o autorke prevzatý z tiráže


Ak v žiadnej časti dokumentu nie je výrazne uvedený údaj o zodpovednosti, údaj nevytvárame. Uvedieme ho iba v poli 500 Všeobecná poznámka. [AACR2 1.1F2]


Korporatívneho autora zapíšeme do podpoľa $c presne v takom tvare, ako je uvedený v dokumente. [AACR2 1.1F1]


$n Číslo časti/sekcie diela (O)


Číslo oddielu alebo časti dokumentu, ktoré majú spoločný názov a názov podčasti. Zápis čísla

bude taký, ako je uvedený na dokumente, akceptujeme akúkoľvek formu číslovania (Part 1,

Časť 3, Modul 5 atď.) a podpole $n bude logicky zapísané za podpoľom $a, resp. podpoľom

$b.


Príklad:


245 10 $a Milujem život a ľudí v ňom- $n 1. diel


ALE


245 10 $a Elektrotechnika I


Pri viaczväzkových dielach, ktorých zväzky sú označené číslom a názvy zväzkov tvoria písmená abecedy, sa číselné i abecedné údaje zapíšu do podpoľa $n.


Príklad:


245 00 $a Historický slovník slovenského jazyka $n VI, T-V


$p Názov časti/sekcie diela (O)


Názov oddielu alebo časti dokumentu, ktoré majú spoločný názov a podnázov časti. Názov časti zapíšeme veľkým začiatočným písmenom. Podpolia $n a $p sú opakovateľné iba vtedy, ak nasledujú za podpoľom $a, $b, $n alebo $p.

Názov časti, ktorý nezačína slovom (začína číslicou, skratkou, značkou), zapíšeme bez zmien a rozpíšeme v poli 246. Názov časti začínajúci slovom zapisujeme veľkým začiatočným písmenom (kvôli tlačenému výstupu podľa ISBD). Identické postupy použijeme aj pri alternatívnom názve časti/sekcie diela.


Príklady:


245 10 $a No počkaj! $n 1. diel $p Pite mrkvovú šťavu!245 10 $a Ekonómia $n I $p (Mikroekonómia)

246 30 $a Mikroekonómia


245 10 $a Ekonómia $n II $p (Makroekonómia)

246 30 $a Makroekonómia246 Variantné názvy (NO)

Názvy, ktoré sa vyskytujú v rozličných častiach dokumentu, alebo sú časťou hlavného názvu. Môže to byť variantný názov, ktorý sa zaznamená vtedy, ak sa výraznejšie odlišuje od názvu, ktorý je zapísaný v poli 245 Názov.

Sem sa zapisujú podľa potreby všetky ďalšie názvy dokumentu, ktoré neboli zapísané v špeciálnych poliach 210-245.

Do tohto poľa zapíšeme tiež súbežný názov – názov v inom jazyku, pre ktorý požadujeme sprístupnenie alebo vedľajšie záhlavie. Súbežný názov nezapisujeme do podpoľa $b v poli 245.

Pole slúži tiež na zápis gramaticky a lexikálne korektného názvu a rozpísaných symbolov a znakov vyskytujúcich sa na začiatku hlavného názvu.

Úvodné členy sa v poli 246 nezapisujú, pokiaľ sa neuvádzajú zámerne. [AACR2 1.1D, 2.1D]


Indikátory:

1. indikátor: poznámka/vedľajšie záhlavie

0- generuje sa poznámka, negeneruje sa vedľajšie záhlavie

1- generuje sa poznámka aj vedľajšie záhlavie

2- negeneruje sa poznámka, negeneruje sa vedľajšie záhlavie

3- negeneruje sa poznámka, generuje sa vedľajšie záhlavie

2. indikátor: typ názvu

#- typ názvu nie je špecifikovaný

 1. časť názvu/názov časti

 2. súbežný názov

 3. odlišný názov

 4. ďalší variantný názov (iný názov)

 5. názov z obálky

 6. názov z doplnkovej titulnej strany

 7. stránkový názov

 8. živé záhlavie

 9. názov na chrbáte


Poznámka: Hodnota 2. indikátora:

2- odlišný názov sa použije vtedy, ak sa v poli 246 uvádza názov, ktorý je súčasťou hlavného názvu zapísaného v poli 245 $a, ale má rozlišujúci význam, napr. v prípade veľmi všeobecných hlavných názvov. Takéto situácie sa častejšie vyskytujú pri názvoch zdrojov na pokračovanie.

3- ďalší variantný názov (iný názov) sa použije vtedy, ak ani jeden z typov názvov uvedených pri ostatných hodnotách nezodpovedá typu názvu zapisovaného do poľa 246 (napr. knihársky názov).

Podpolia:

$a Hlavný názov/skrátený názov (N)

Podpole obsahuje hlavný názov a alternatívny názov, s výnimkou číselného označenia alebo názvu časti.

$b Ďalšie názvové informácie (N)

Podpole obsahuje podnázov, súbežný názov a ďalšie názvy, ktoré nasledujú za prvým názvom. Podpole je neopakovateľné, ak je v poli uvedený viac ako jeden súbežný názov, ďalší nasledujúci názov, a/alebo ďalšia názvová informácia.

$f Dátum alebo označenie poradia (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$i Text poznámky na zobrazenie (N)

Do podpoľa $i sa zapíše text návestia v prípade, že nie je možné zvoliť žiadne z návestí, ktoré sa odporúčajú pri druhom indikátore s hodnotami 2-8. Druhý indikátor bude vyjadrený prázdnou pozíciou.


$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)


Príklady:


245 10 $a Čo František nezažil, alebo, Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom

246 30 $a Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom


245 00 $a Perspektívy a riziká génovo modifikovaných organizmov $b zborník referátov zo sympózia...

246 11 $a Perspectives and risks of genetically modified organisms


245 00 $a Individuálny a spoločenský bilingvizmus $b zborník príspevkov z II. mezinárodného kolokvia...

246 18 $a Bilingvizmus


245 10 $a Kroniky Narnie $n [5] $p Dobrodružstvá lode Ranný pútnik $c C. S. Lewis ;

ilustrácie Pauline Baynesová ; [z anglického originálu preložil Patrick Frank]

246 30 $a Dobrodružstvá lode Ranný pútnik
25X-28X POLIA ÚDAJOV O VYDANÍ, VYDAVATEĽSKÝCH ÚDAJOV ATĎ.


250 Údaje o vydaní (NN)

Pole obsahuje informácie súvisiace s poradím vydania diela. Obsah údaja o poradí vydania určujú použité katalogizačné pravidlá. [AACR2 1.2, 2.2]


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Údaj o poradí vydania (N)

$b Zvyšná časť údaja o poradí vydania (N)

V jednom výskyte podpoľa sa zapisujú údaje o zodpovednosti za vydanie a súbežné údaje o vydaní.


Príklady:


250 ## $a 1. vyd.


250 ## $a 2. dopl. vyd.


250 ## $a 1. čes. vyd.


V dokumente je uvedené:

„Vydanie tretie, vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov prvé“

Rozhodujúci je vydavateľ a poradie vydania popisovaného dokumentu. V poli 500 Všeobecná poznámka sa môže uviesť informácia o celkovom vydaní. Zápis bude:


250 ## $a 1. vyd.

260 ## $a Bratislava $b Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov $c 2005

500 ## $a Celkovo 3. vyd.


Dotlače


 1. nezmenené dotlače – v prípade nezmenených dotlačí sa nevytvára nový BIB záznam. Publikácia označená ako nezmenená dotlač sa zaznamená len ako ďalší exemplár k BIB záznamu príslušného vydania. Údaj o vydaní zostane nezmenený. V zázname o exemplári sa v poli Verejná poznámka zapíše výraz „Dotlač“, čo pomôže používateľovi okamžite sa zorientovať v exemplároch danej knižnice. Ak je rok dotlače iný ako rok príslušného vydania, ku ktorému sa dotlač viaže, v zázname o exemplári sa vo Verejnej poznámke zapíše „Dotlač, rok 2005“.

Ak nie je prítomný BIB záznam o príslušnom vydaní a katalogizátor spracováva nezmenenú dotlač, vytvorí BIB záznam a v údaji o vydaní sa zaznamená údaj o dotlači (napr. 250 ## $a Dotl. 1. vyd.). V poli 260 v podpoli $c sa zaznamená rok publikovania dotlače. Ak sa v publikácii vyskytuje rok vydania príslušného vydania dokumentu, ku ktorému sa viaže dotlač, tento sa zaznamená v poli 500 Všeobecná poznámka.

 1. zmenené dotlače – zmenené dotlače vyžadujú vytvorenie nového BIB záznamu, pretože ide o obsahovo novú publikáciu. V poli 250 sa uvedie príslušný údaj o dotlači (napr. 250 ## $a Zm. dotl. 1. vyd.).260 Vydavateľské údaje, distribúcia atď.

Pole obsahuje informácie súvisiace s publikovaním, tlačou, rozširovaním, uvedením na trh alebo produkciou diela.

Ak ide o nepublikované dokumenty/objekty alebo súborne spracované materiály, toto pole nemusí byť zahrnuté v zázname, prípadne môže obsahovať len podpole $c (Dátum vydania, distribúcie atď.).

Údaj o vydavateľovi sa zapíše tak, ako sa vyskytuje v hlavnom zdroji popisu, napr. pri publikáciách, ktoré vydávajú univerzity a ich jednotlivé fakulty, sa vo vydavateľských údajoch zohľadňuje aj príslušná fakulta. Platí pravidlo zápisu najviac troch vydavateľov v opakovanom výskyte podpolí $a a $b. Pri zahraničných publikáciách, ktorých spoluvydavateľom je vydavateľstvo sídliace na Slovensku, sa uvedie aj slovenský vydavateľ.

Pokiaľ komerčný vydavateľ vydá publikáciu pre inú inštitúciu, v poli 260 sa zapíše kormerčný vydavateľ a v poli 500 Všeobecná poznámka sa uvedie inštitúcia, pre ktorú bola publikácia vydaná. [AACR2 1.4, 2.4]

Pole 260 neslúži na zápis autoritatívnych názvov vydavateľov. Je to pole popisné, ktorého úlohou je zachytiť údaje tak, ako sa vyskytujú v dokumente, aby bola zabezpečená jednoznačná identifikácia a odlišiteľnosť publikácií.

V prípade potreby je možné použiť pole vedľajšieho záhlavia 710 na zápis unifikovanej formy názvu vydavateľa z dôvodu tlače špecializovaných registrov vydavateľov. V tomto poli sa použije podpole $4 s relačným kódom „pbl“.


Indikátory:

1. indikátor: poradie vydavateľských údajov

#- neuvádza sa/prvý vydavateľ

2- dočasný vydavateľ

3- súčasný/posledný vydavateľ

2. indikátor: nedefinovaný


Pri katalogizácii monografických publikácií sa spravidla uvádza hodnota prvého indikátora # (neuvádza sa/prvý vydavateľ). S ostatnými hodnotami prvého indikátora sa pracuje v prípade zdrojov na pokračovanie.


Podpolia:

$a Miesto vydania, distribúcie atď. (O)

$b Názov vydavateľa, distribútora atď. (O)

$c Dátum vydania, distribúcie atď. (O)

Dátum copyrightu sa zaznamená s označením „c“ vtedy, ak je známy aj dátum publikovania. Obidva dátumy sa zaznamenajú v poli 008/07-14 s kódom typu dokumentu „t“ na pozícii 06. Ak je dátum copyrightu jediný známy dátum, uvedie sa v poli 260 v podpoli $c s označením „c“ a v poli 008 sa na pozícii 06 uvedie kód „s“

$e Miesto výroby (N)

$f Výrobca (N)

$g Dátum výroby (N)


Príklady:


260 ## $a Bratislava $b Ikar $c 2005


260 ## $a Prešov $b Prešovská univerzita – Pravoslávna bohoslovecká fakulta $c 2002


260 ## $a Praha $b Academia $a Bratislava $b Veda $c 2004


260 ## $a V Bratislave $b Slovart $c 2000


Pri starých a vzácnych tlačiach je možné uviesť sídlo vydavateľa v jeho súčasnej forme v poli 752 Vedľajšie záhlavie – hierarchický názov miesta.


260 ## $a Christiania $b [s.n.] $c 1755

752 ## $a Nórsko $d Oslo


260 ## $a Bratislava $b Veda $c 1999

500 ## $a Vydané pre Žilinskú univerzitu

3XX ÚDAJE FYZICKÉHO POPISU

300 Fyzický popis (NO)

Pole obsahuje fyzický popis dokumentu. Zápis údajov v tomto poli predpisujú katalogizačné pravidlá. [AACR2 1.5, 2.5]


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Rozsah (O)

$b Ďalšie fyzické detaily (N)

Údaje zapísané v tomto podpoli majú kódované ekvivalenty zapísané v poli 008/18-21.

$c Rozmery (O)

$e Sprievodný materiál (N)

Sprievodný materiál iný ako tlačený text (jazykový materiál) sa kóduje v poli 006.


Príklady:


008/18-21 a

300 ## $a 277 s. $b ilustr. $c 25 cm


006 m- - - - f - - - d - # (kódované údaje pre CD-ROM)

008/18-21 a

300 ## $a 70 s. $b ilustr. $c 21 cm $e 1 CD-ROM

500 ## $a Sprievodný CD-ROM obsahuje slovíčka s frázami a test


4XX ÚDAJE O EDÍCII

Údaj o názve edície v prípade, ak popisný údaj a overená autoritatívna forma názvu edície sú rovnaké (t.j. údaj o edícii je zároveň vedľajším záhlavím pre edíciu), sa zapisuje iba do poľa 440 Edícia/vedľajšie záhlavie – názov.

V prípade odlišnej formy názvu edície v popisnom údaji a v záhlaví pre edíciu sa popisný údaj zapisuje do poľa 490 Edícia a vedľajšie záhlavie do príslušného poľa 800-830. [AACR2 1.6, 2.6]440 Edícia/vedľajšie záhlavie – názov (NO)


Pole 440 je súčasne údajom o edícii a vedľajším záhlavím pre edíciu. Ak je v zázname vyplnené pole 440, polia 8XX (Vedľajšie záhlavia pre edíciu) sa nepoužívajú.


Indikátory:

1. indikátor: nedefinovaný

2. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov


Podpolia:

$a Názov (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

Zapisuje sa číselné alebo abecedné označenie časti.

$p Názov časti diela (O)

$v Zväzok/sekvenčné označenie (N)

$x Medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN (N)


Poznámky pre KIS3G:

Pole 440 sa začne používať vtedy, keď bude prístupný súbor národných autorít pre názvy edícií. Dovtedy sa používa pole 490 s príslušným poľom 800-830.490 Edícia (NO)


Pole 490 obsahuje údaj o edícii, pre ktorú sa nevytvára vedľajšie záhlavie, alebo ktorá sa formou vedľajšieho záhlavia odlišuje od formy prezentovanej ako údaj o edícii.

Pole 490 zároveň nie je vedľajším záhlavím pre edíciu. Ak sa názov edície zapíše v poli 490 a vedľajšie záhlavie pre edíciu sa požaduje, vytvorí sa vedľajšie záhlavie pre edíciu v poli 800-830.

Pole sa použije vždy, ak neoddeliteľnú súčasť údaja o edícii tvorí zväzok/zväzky alebo dátum/dátumy vydania.


Indikátory:

1. indikátor: indikátor vedľajšieho záhlavia

0- vedľajšie záhlavie sa nevytvára

1- vytvára sa záhlavie pre odlišnú formu edície

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

$a Edícia (O)

Ak je zväzok alebo dátum vydania neoddeliteľnou súčasťou názvu edície, zapisuje sa celý údaj o edícii do tohto podpoľa. Čísla ani názvy častí/sekcií názvu (podedícií) sa neuvádzajú v samostatných podpoliach.

Podpole je opakovateľné, ak podedícia má samostatné číslovanie v rámci edície alebo samostatné ISSN, alebo ak má edícia súbežný názov.

$v Zväzok/sekvenčné označenie (O)

$x Medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN (N)


Príklady:


490 1# $a Ad fontes

830 #0 $a Ad fontes


490 1# $a Knižnica svetových autorov $v zv. 4

830 #0 $a Knižnica svetových autorov $v zv. 4


490 1# $a Vysokoškolské učebné texty

810 2# $a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika $b Fakulta verejnej správy $t Vysokoškolské učebné texty


490 1# $a Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193

$a Jazykovedný zborník $v 17

810 2# $a Prešovská univerzita $b Filozofická fakulta $t Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193

810 2# $a Prešovská univerzita $b Filozofická fakulta $t Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $p Jazykovedný zborník $v 17


490 1# $a Edice Jazyky. Slovníky

830 #0 $a Edice Jazyky $p Slovníky


Spôsob zápisu viacjazyčného názvu edície – schéma:

490 1# $a Edícia = $a Series

830 #0 $a Edícia


5XX POZNÁMKY

Poznámky sa zapisujú do polí bloku 5XX.

Okrem poznámok zapísaných v poliach 5XX sa môžu zobrazovať tiež poznámky generované z iných polí (246 Variantné názvy, 76X-78X Polia väzieb a pod.). [AACR2 1.7, 2.7]


Ďalej uvádzame polia pre poznámky, ktoré sa najčastejšie používajú pri popise kníh.

Celkový prehľad polí pre poznámky vrátane ich použitia pozri manuál MARC21/Bibliografický formát, blok 5XX.500 Všeobecná poznámka (NO)

Pole obsahuje všeobecné informácie, ktoré nepatria do žiadnej špecifickej kategórie poznámok 5XX.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Text poznámky (N)


Príklady:


500 ## $a V názve na dokumente sa vyskytuje znak at


500 ## $a Dokument obsahuje 3 diela


500 ## $a Údaj o autorke prevzatý z tir.


500 ## $a Celkovo 3. vyd.


500 ## $a Vydané pre Slovenskú sporiteľňu

Komerčný vydavateľ ARTPEX so sídlom v Bratislave je uvedený v poli 260.502 Poznámka o dizertácii (NO)

Pole obsahuje poznámku o druhu akademickej dizertácie alebo téz a inštitúciu, kde sa dizertácia predkladá, ďalej môže tiež obsahovať vedeckú hodnosť, kvôli ktorej sa dizertácia predkladá a rok obhajoby. [AACR2 1.7B13, 2.7B13]


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Text poznámky (N)


Interpunkcia:

Prvým údajom v podpoli $a je pomenovanie druhu práce, napr. dizertačná práca. Nasleduje medzera a v okrúhlych zátvorkách titul, ktorý sa prácou získava, napr. (Mgr.). Potom nasledujú dve krátke pomlčky bez medzier. (Namiesto dvoch krátkych pomlčiek sa môže použiť dlhá pomlčka). Potom nasleduje názov školy, čiarka, medzera, miesto školy, čiarka, medzera, rok.


Príklady:


502 ## $a Záverečná práca (Bakalár; Bc.) -- Univerzita Komenského, Bratislava, 1993


502 ## $a Habilitačná práca (Docent) -- Technická univerzita, Zvolen, 1993


502 ## $a Inauguračná prednáška (profesor)--Univerzita Komenského, Bratislava, 1993


502 ## $a Rigorózna práca (Doktor; PhDr.) -- Univerzita Komenského, Bratislava, 1999504 Poznámka o bibliografii a pod. (NO)

Pole 504 obsahuje poznámku o existencii bibliografie, diskografie, filmografie a/alebo bibliografických odkazov v popisnej jednotke a tiež poznámku o existencii registra. [AACR2 2.7B18]

Poznámka Obsahuje bibliografické odkazy sa týka aj prehľadov/súpisov elektronických adries/www stránok v dokumente.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Text poznámky (N)


Príklady:


504 ## $a Bibliografia: s. 38-42


504 ## $a Zoznam bibliografických odkazov: s. 344-349


504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy


504 ## $a Obsahuje zoznam bibliografických odkazov: s. 344-349; predmetový register: s. 350-363


504 ## $a Obsahuje chronologický zoznam diel autora: s. 36-38


504 ## $a Výberová bibliografia: roč. 1, s. 545-556; roč. 2, s. 467-475
505 Formátovaná poznámka o obsahu (NO)

Pole obsahuje poznámku o obsahu popisnej jednotky a to na dvoch úrovniach – základná (všetky informácie sú zapísané v jednom výskyte podpoľa $a) a rozšírená (opakované výskyty podpolí iných než podpoľa $a).

Základná forma poznámky sa použije tam, kde ide o nevýznamné názvy, alebo pre názvy, pre ktoré už boli vytvorené záhlavia.

Pole sa používa na zápis obsahu diel so spoločným názvom.

Neformátovaná poznámka k obsahu sa zapisuje v poli 500 Všeobecná poznámka.

Poznámka sa zobrazuje/tlačí s úvodným návestím, ktoré sa generuje na základe hodnoty prvého indikátora. [AACR2 1.7B18, 2.7B18]


Indikátory:

1. indikátor: úplnosť zápisu obsahu

0- úplný obsah – generuje sa návestie Obsahuje:

1- neúplný obsah – generuje sa návestie Neúplný obsah:

2- čiastočný obsah – generuje sa návestie Čiastočný obsah:

8- negeneruje sa žiadne návestie

2. indikátor: forma zápisu obsahu

#- základná – všetky informácie sú zapísané v jedinom výskyte podpoľa $a

0- rozšírená – opakované výskyty definovaných podpolí iných ako podpole $a


Podpolia:

$a Text formátovanej poznámky o obsahu (N)

$g Doplňujúce údaje (zväzok, strany) (O)

$r Údaje o zodpovednosti (O)

$t Názov (O)

Názvy zapísané v podpoliach $t sú vždy selekčné (t.j. indexujú sa pre register)

$u Uniformný identifikátor zdroja (URI) (O)


Interpunkcia:

Jednotlivé časti sa medzi sebou oddeľujú znakom medzera-spojovník-spojovník-medzera, ak nasleduje oddeľovač podpoľa, posledná medzera sa nezapisuje.

Poznámka k obsahu môže obsahovať predpísanú interpunkciu ISBD.


Príklady:

505 1# $a Zákruty informačných diaľnic, paradigma informatizovanej spoločnosti -- Funkcia knižníc pri realizácii informačnej politiky štátu -- Postmoderna ako kontext modelovania národného knižnično-informačného systému -- Postavenie CVTI SR v informačnej spoločnosti

Neúplný základný rozpis obsahu zborníka Infos 98. Indikátory 1#. Podľa AACR2 sú jednotlivé časti oddelené pomlčkou ( -- ). Pole sa použije v zázname o zborníku Infos 98.


505 1# $a Zákruty informačných diaľnic, paradigma informatizovanej spoločnosti / Ladislav Hohoš, s. 5-8. -- Funkcia knižníc pri realizácii informačnej politiky štátu / Elena Sakálová, s. 9-12. -- Postmoderna ako kontext modelovania národného knižnično- informačného systému / Dušan katuščák, s. 13-22. -- Postavenie CVTI SR v informačnej spoločnosti / Oleg Cvik, s. 37-43

Neúplný základný rozpis obsahu zborníka Infos 98. Indikátory 1#. Podľa AACR2 sú jednotlivé časti oddelené pomlčkou ( -- ). Vo vnútri častí je použitá interpunkcia ISBD. Celý rozpis obsahu sa nachádza v podpoli $a. Pole sa použije v zázname o zborníku Infos 98.520 Poznámka o obsahu, zhrnutie atď. (NO)

Pole obsahuje neformátovanú poznámku dotýkajúcu sa obsahu a rozsahu popisovanej jednotky. Môže to byť resumé, zhrnutie, výťah atď. [AACR2 1.7B17, 2.7B17]

Poznámka sa niekedy zobrazuje a/alebo tlačí s návestím, ktoré sa generuje na základe hodnoty prvého indikátora.

Použitie tejto poznámky závisí od charakteru inštitúcie a od potrieb používateľov.


Indikátory:

1. indikátor: indikátor návestia

#- resumé (zhrnutie)

0- predmet

1- recenzia

2- anotácia

3- abstrakt

8- návestie sa negeneruje

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

$a Text poznámky (N)

$b Rozšírenie poznámky o zhrnutí (N)

$u Uniformný identifikátor zdroja (URL (O)

Do tohto podpoľa sa uvedie uniformný identifikátor zdroja, ktorý sa viaže len k abstraktuu alebo k resumé, ktoré existuje voforme  online dokumentu.


521 Poznámka o cieľových používateľoch (NO) [AACR2 1.714, 2.7B14]

Obsah poľa zodpovedá kódovanej hodnote v poli 008/22 Cieľoví používatelia.


Indikátory:

1. indikátor: ovládač konštanty zobrazenia

#- Používatelia

0- Čitateľský ročník

1- Záujem podľa veku

2- Záujem podľa školského ročníka

3- Špeciálne charakteristiky používateľov

4- Motivačná/záujmová úroveň

8- Negeneruje sa žiadne návestie

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

$a Text poznámky (O)

$b Zdroj (N)

$3 Špecifikované materiály (N)

Údaj, ktorý bližšie určuje časť diela popisovaného v tomto poli.

Príklady:


521 ## $a Klinickí a postgraduálni študenti

Prázdna pozícia prvého indikátora určuje, že sa generuje návestie Používatelia:

Zobrazenie: Používatelia: Klinickí a postrgraduálni študenti


521 1# $a Pre deti od 9 rokov

Hodnota prvého indikátora 1 určuje, že sa generuje návestie Záujem podľa veku:

Zobrazenie: Záujem podľa veku: Pre deti od 9 rokov530 Poznámka o inej dostupnej fyzickej forme (NO)


Pole obsahuje informácie týkajúce sa rôznych fyzických formátov, v ktorých je opisovaný dokument/objekt dostupný. Ak je vydavateľ inej fyzickej formy iný ako vydavateľ katalogizovaného dokumentu/objektu, toto pole obsahuje aj informácie o zdroji a číslo objednávky pre ďalšiu fyzickú formu. Dodatočná forma môže byť publikovaná a/alebo sprístupnená na použitie v repozitári v inej forme. Ak sú pre ďalší formát k dispozícii špecifické informácie o názve a riadacom čísle databázy, názov a riadiace čísla sa môžu zaznamenať v poli 776 (Väzba na inú fyzickú formu).


Pole 530 sa používa len pre poznámky opisujúce rozdielne fyzické formáty. Poznámky o iných vydaniach (napríklad o predchádzajúcich verziách, skrátených verziách, verziách v iných jazykoch) sa zaznamenávajú v poli 500 (Všeobecná poznámka).


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Poznámka o inej dostupnej fyzickej forme (N)

$3 Špecifikované materiály (N)


Príklady:


530 ## $a Vydané aj v tlačenej forme [v zázname elektronického zdroja]

776 1# $t Udržateľný rozvoj $w vtls008304224 [v zázname elektronického zdroja]


530 ## $a Vydané aj v elektronickej forme (CD-ROM) [v zázname tlačenej formy]

776 1# $t Udržateľný rozvoj $w vtls008627680 [v zázname tlačenej formy]


546 Poznámka o jazyku (NO)

Pole obsahuje textovú poznámku o jazyku popisovanej jednotky. Pole sa používa aj na popis abecied, písma alebo iných znakov vyskytujúcich sa v dokumente. [AACR2 1.7B2, 2.7B2]

Súvisiace kódované údaje sa uvádzajú v poli 008/35-37 Jazyk a v poli 041 Kód jazyka.

Textová poznámka, ktorá udáva, že dielo je prekladom, sa zapisuje v poli 500 Všeobecná poznámka.


Indikátory: nedefinovanéPodpolia:

$a Text poznámky (N)

$b Informačný kód alebo abeceda (O)

$3 Špecifikované materiály (N)

Údaj, ktorý bližšie určuje časť diela popisovaného v tomto poli.


Príklady:


008/35-37 hun

041 0# $a hun $b fre $b ger $b rus

546 ## $a V maďarčine; resumé vo francúzštine, nemčine a ruštine


008/35-37 eng

041 0# $a eng $a fre $a ger

546 ## $a Text anglický, francúzsky a nemecký
600-655 VECNÉ SELEKČNÉ ÚDAJE


600 Vedľajšie vecné záhlavie – osobné meno (NO)


Pole obsahuje osobné meno, ktoré je predmetom obsahu dokumentu a ktoré sa používa ako vedľajšie vecné záhlavie. Forma a zápis údajov sú zhodné so zápisom údajov menného popisu (menných autorít); všeobecné informácie pozri pole X00 Osobné mená.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKMA“, ktorý označuje súbor menných autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOMA)


Indikátory:

1.indikátor: indikátor formy mena

0- meno sa uvádza pod rodným (krstným) menom

1- meno sa uvádza pod priezviskom

3- meno sa uvádza pod menom rodiny (rodu)

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Osobné meno (N)

$b Rímske číslice (N)

$c Doplnky k menu (O)

$d Dátumy súvisiace s menom (N)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$q Rozpis iniciál rodného mena alebo úplnejšia forma mena (N)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)

Interpunkcia:

$a Osobné meno

$a Osobné meno, $c Doplnky k menu iné než dátumy

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno $b Rímske číslice, $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno, $c Doplnky k menu iné než dáta, $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno $q (Rozpis iniciál rodného/krstného mena), $d Dátumy súvisiace s menom

$a Osobné meno, $c Doplnky k menu iné než dáta $q (Rozpis iniciál rodného/krstného mena)

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $k Podzáhlavie pre formu. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $l Jazyk diela

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $p Názov časti diela

$a Osobné meno. $t Názov diela. $n Názov časti/sekcie diela. $l Jazyk diela

$a Osobné meno, $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $l Jazyk diela. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno. $t Názov diela. $n Názov časti/sekcie diela.$f Dátumy súvisiace s dielom

$a Osobné meno $q (Rozpis iniciál rodného/krstného mena), $d Dátumy súvisiace s menom. $t Názov diela. $n Číslo časti/sekcie diela, $p Názov časti/sekcie diela


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).

Príklady:


60007 $a Ján Pavol $b II., $c pápež, $d 1920-2005 $2 SNKMA


60007 $a Karol $bI. Fantišek Jozef, $c rakúsky cisár, $d 1887-1922 $2 SNKMA


60007 $a Abrahám, $c biblická postava $2 SNKMA


60007 $a Jób, $c biblická postava $2 SNKMA


60007 $a Jonáš, $c biblická postava $2 SNKMA


60007 $a Mária $c matka Ježišova, sv. $2 SNKMA


60007 $a František $cz Assisi, sv., $d 1182-1226 $2 SNKMA


60017 $a Tatarka, Dominik, $d 1913-1989 $2 SNKMA


60017 $a Štefánik, Milan Rastislav, $d 1880-1919 $2 SNKMA


60017 $a Hviezdoslav, Pavol Országh, $d 1849-1921 $2 SNKMA


60017 $a Tolkien, J. R. R. $q (John Ronald Reuel), $d 1892-1973 $2 SNKMA


60037 $a Habsburg (rod) $2 ...


60037 $a Kováč (rodina) $2 ...


60017 $a Goethe, Johann Wolfgang, $d 1749-1832. $t Faustus $2 SNKPH


60017 $a Ponická, Hana, $d 1922- $t Lukavické zápisky $2 SNKPH


ALEBO


60017 $a Ponická, Hana, $d 1922-$2 SNKMA

630#7 $a Lukavické zápisky $2 SNKPHZápis vecných termínov (dopĺňajúcich personálne záhlavie) v súbornom katalógu Virtua


60017 $a Štefánik, Milan Rastislav, $d 1880-1919 $2 SNKMA

65007 $a politici $2 SNKPH

65107 $a Česko-Slovensko $2 SNKPH610 Vedľajšie záhlavie – meno korporácie (NO)


Pole obsahuje meno korporácie, ktoré je predmetom obsahu dokumentu a ktoré sa používa ako vedľajšie záhlavie. Forma a zápis údajov je zhodná so zápisom údajov v mennom popise; všeobecné informácie pozri pole X10 Mená korporácií.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota 2. indikátora je 4, kód zdroja sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKKA“, ktorý označuje súbor korporatívnych autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOKA)


Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- invertovaná forma mena

1- meno jurisdikcie

2- Meno v priamom poradí

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (N)

$b Podriadená zložka (O)

$c Miesto konania akcie (N)

$d Dátum konania akcie alebo podpisu zmluvy (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie/akcie (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)

Interpunkcia:

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (kvalifikátor)

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka $n (Číslo časti/sekcie diela : $d Dátum konania akcie)

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka $d (Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie)

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela (kvalifikátor). $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $k Podzáhlavie pre formu. $n Číslo časti/sekcie diela

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $b Podriadená zložka (kvalifikátory). $t Názov diela. $l Jazyk diela. $k Podzáhlavie pre formu. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $p Názov časti/sekcie diela. $l Jazyk diela


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).

Príklady:


61017 $a Martin (Slovensko : okres). $b Okresný úrad $2 SNKKA


61017 $a Slovensko. $b Armáda. $b Stredisko výberu personálu $2 SNKKA


61017 $a Slovensko. $b Vláda (1998-2002) $2 SNKKA


61017 $a Žilinský samosprávny kraj (Slovensko) $2 SNKKA

Poznámka: NIE VÚC (Žilina), Vyššší územný celok (Žilina)


61027 $a Beckov (Slovensko : hrad) $2 SNKKA


61027 $a Terezín (Česko : koncentračný tábor) $2 SNKKA


61027 $a No Name (hudobná skupina) $2 SNKKA


61027 $a Kláštor benediktínov (Hronský Beňadik, Slovensko) $2 SNKKA


61027 $a Základná škola (Bajerovce, Slovensko) $2 SNKKA


61027 $a Základná škola Eugena Ruffínyho (Dobšiná, Slovensko) $2 SNKKA

61027 $a Základná škola, Galaktická ulica (Košice, Slovensko) $2 SNKKA

61027 $a Evanjelická cirkev a.v. $b Bohoslužobný výbor (Bratislava, Slovensko) $2 SNKKA


61027 $a Evanjelická cirkev a.v. $b Cirkevný zbor (Dunajská Lužná, Slovensko) $2 SNKKA


61027 $a Vydavateľstvo Dionýza Štúra $2 SNKKA

61027 $a Katolícka cirkev. $b Konferencia biskupov Slovenska $2 SNKKA


61027 $a Katolícka cirkev. $b Kongregácia pre evanjelizáciu národov $2 SNKKA


61027 $a Katolícka cirkev. $b Pápež (2005- : Benedikt VI.) $2 SNKKA


61027 $a Katolícka cirkev. $b Pápež (1963-1978 : Pavol VI.). $t Populorum progressio $2 SNKKA


ALEBO


61027 $a Katolícka cirkev. $b Pápež (2005- : Benedikt XVI.)

630#7 $a Deus carits est$2SNKPH

 

072


7

\a 27 \x Kresťanstvo. Kresťanská cirkev všeobecne. Ekleziológia \2 konspekt

080\a 27-423.79 \2 2001

080\a 27 \2 2001

080\a 27-46 \2 2001

080\a 272-1/-9 \2 2001

080\a (093.2) \2 2001

080\a 272-732.2-284/-285 \2 2001

100

0


\a Benedikt \b XVI., \c pápež, \d 1927-

245

1

0

\a Encyklika Deus caritas est pápeža Benedikta XVI. biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom o kresťanskej láske \c [preložil Marián Gavenda]

250\a 1. vyd.

260\a Trnava \b Spolok svätého Vojtecha \c 2006

300\a 62 s. \c 20 cm

490

1


\a Pápežské dokumenty \v 61. zv.

504\a Pozn.

610

2

7

\a Katolícka cirkev. \b Pápež (2005- : Benedikt XVI.) \2 SNKKA

630


7

\a Deus caritas est \2 SNKPH

650

0

7

\a Božia láska \x kresťanské chápanie \2 SNKPH

650

0

7

\a kresťanská láska \2 SNKPH

650

0

7

\a služby v cirkvi \2 SNKPH

650

0

7

\a učenie katolíckej cirkvi \2 SNKPH

650

0

7

\a pápežské dokumenty \2 SNKPH

655


7

\a encykliky \2 SNKPH

700

1


\a Gavenda, Marián \d 1963- \4 trl

830


0

\a Pápežské dokumenty \v 61. zv.


61027 $a Vysoká škola dopravná (Žilina, Slovensko). $b Fakulta strojnícka a elektrotechnická $2 SNKKA


61027 $a Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko). $b Jesseniova lekárska fakulta (Martin, Slovensko) $2 SNKKA


611 Vedľajšie vecné záhlavie – meno akcie (NO)

Pole obsahuje meno akcie, ktorá je predmetom obsahu dokumentu a ktoré sa používa ako vedľajšie vecné záhlavie. Forma a zápis údajov sú zhodné so zápisom údajov v mennom spracovaní dokumentov; všeobecné informácie pozri pole X11 Mená akcií.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota druhého indikátora je 4, kód zdroja sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKKA“, ktorý označuje súbor korporatívnych autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOKA).

Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- invertovaná forma mena

1- meno jurisdikcie

2- meno v priamom poradí

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (N)

$c Miesto konania akcie (N)

$d Dátum konania akcie alebo podpisu zmluvy (N)

$e Podriadená zložka (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie/akcie (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$q Meno akcie nasledujúce za menom jurisdikcie vo vstupnom prvku (N)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)

Interpunkcia:

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (kvalifikátor)

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $q Meno akcie nasledujúce za menom jurisdikcie vo vstupnom prvku, $d Dátum konania akcie

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok $d (Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie). $e Podriadená zložka

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $q Meno akcie nasledujúce za menom jurisdikcie vo vstupnom prvku $d (Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie)

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok $n (Číslo časti/sekcie diela : $d Dátum konania akcie : $c Miesto konania akcie)

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela (kvalifikátor). $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $l Jazyk diela.

$k Podzáhlavie pre formu. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok. $t Názov diela. $p Názov časti/sekcie diela. $l Jazyk diela


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).

Príklady:


61127 $a Zbrane, strelci a puškárske remeslo $d (2002 : $c Levoča, Slovensko) $2 SNKKA


61127 $a Bienále fantázie $n (15. : $d 2002 : $c Martin, Slovensko) $2 SNKKA


61127 $a Seminár atómovej spektrometrie $n (13. : $d 1996 : $c Podbanské, Slovensko) $2 SNKKA


61127 $a Košický medzinárodný džezový festival $n (10. : $d 2004 : $c Košice, Slovensko) $2 SNKKA


61127 $a Košický zlatý poklad $n (20. : $d 2004 : $c Košice, Slovensko) $2 SNKKA


61127 $a Prešovský študentský Liverpool $n (2. : $d 2003 : $c Prešov, Slovensko)

$2 SNKKA


61127 $a Grand Prix kondičných turistov $n (2. : $d 2003 : $c Stará Ľubovňa, Slovensko) $2 SNKKA
630 Vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)

Pole obsahuje unifikovaný názov diela, ktoré je predmetom obsahu dokumentu a ktorého názov sa používa ako vedľajšie vecné záhlavie. Forma a zápis údajov sú zhodné so zápisom údajov v mennom spracovaní dokumentov; všeobecné informácie pozri pole X30 Unifikované názvy.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota 2. indikátora je 4, kód zdroja sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKPH“, ktorý označuje súbor vecných autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOPH).


Indikátory:

1. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Unifikovaný názov (N)

$d Dátum podpisu zmluvy (O)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$g Ďalšie rôzne informácie (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti/sekcie diela (O)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)


Interpunkcia:

$a Unifikovaný názov

$a Unifikovaný názov (kvalifikátor)

$a Unifikovaný názov (kvalifikátor). $l Jazyk diela

$a Unifikovaný názov. $l Jazyk diela. $s Verzia. $f Dátumy súvisiace s dielom

$a Unifikovaný názov. $n Číslo časti/sekcie diela, $p Názov časti/sekcie diela

$a Unifikovaný názov. $p Názov časti/sekcie diela. $p Názov časti/sekcie diela


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).Príklady:


630#7 $a Codex Bratislavensis $2 SNKPH


630#7 $a Leonardo da Vinci Programme (vzdelávací program) $2 SNKPH


630#7 $a O päť minút dvanásť (televízna relácia) $2 SNKPH


630#7 $a Pán prsteňov (film). $p Dve veže $2 SNKPH


630#7 $a Biblia. $l Slovensky. $s Kamaldulská $2 SNKPH

630#7 $a Biblia. $l Slovensky. $s Jeruzalemská $2 SNKPH

630#7 $a Biblia. $p N. Z. $2 SNKPH

630#7 $a Biblia. $p S. Z. $2 SNKPH


630#7 a\ Biblia. \p N. Z. \p Evanjeliá $2 SNKPH


630#7 $a Biblia. $p N. Z. $p Ján. $l Rómsky $2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Ján. \l Markézsky$2 SNKPH


630#7 $a Biblia. $p N. Z. $p Jánove listy. $l Slovensky $2 SNKPH


630#7 $a Biblia. $p N. Z. $p Jánov list, 1. $l Slovensky $2 SNKPH


630#7 $a Biblia. $p N. Z. $p Matúš VI, 9-13 $2 SNKPH


630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Pavlove listy$2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Rimanom$2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Rimanom IX-XVI$2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Listy Solúnčanom$2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Solúnčanom, 1. $2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Solúnčanom, 2. $2 SNKPH


630#7 \a Biblia. \p N. Z. \p Skutky apoštolov $2 SNKPH


630#7 \a Biblia. \p S. Z. \p Pentateuch $2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p S. Z. \p Genezis XXVIII, 16 $2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p S. Z. \p Izaiáš XL-LV $2 SNKPH

NIE: Deuteroizaiáš

630#7 \a Biblia. \p S. Z. \p Izaiáš LII, 13-LIII, 12 $2 SNKPH

NIE: \a Biblia. \p S. Z. \p Deuteroizaiáš \p Štvrtá pieseň o Hospodinovom služobníkovi

630#7 \a Biblia. \p S. Z. \p Jeremiáš $2 SNKPH

630#7 \a Biblia. \p S. Z. \p Jozue I-XII$2 SNKPH


Výnimky

65007 Otčenáš

65007 Desatoro

65007 apoštolské vyznanie viery648 Vedľajšie vecné záhlavie – chronologický termín (NO)


Pole obsahuje chronologický termín použitý ako vedľajšie vecné záhlavie. Forma a zápis údajov sa riadi inštrukciami katalogizačnej politiky SNK.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota druhého indikátora je 4, kód sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota druhého indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKPH“, ktorý označuje súbor vecných autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOPH).


Indikátory:

1. indikátor: nedefinovaný

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Chronologický termín (N)

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).

Príklady:


648#7 $a 1989 $2 SNKPH


648#7 $a 1968-1969 $2 SNKPH


648#7 $a 21. stor. $2 SNKPH

648#7 $a 2001-2100 $2 SNKPH650 Vedľajšie vecné záhlavie –vecná téma (NO)


Pole obsahuje vecnú tému, ktorá je predmetom obsahu dokumentu a ktorá sa používa ako vedľajšie vecné záhlavie. Forma a zápis údajov sa riadia zásadami katalogizačnej politiky SNK pre vecný popis.

Ak je geografické meno použité ako súčasť frázy, zapisuje sa do poľa 650 (vecná téma).

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota 2. indikátora je 4, kód zdroja sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKPH“, ktorý označuje súbor vecných autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOPH).


Indikátory:

1. indikátor: úroveň

#- informácia nie je dostupná

1- nešpecifikovaná

2- primárna

3- sekundárna

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Vecná téma alebo geografické meno ako vstupný prvok (N)

Podpole obsahuje tematický termín alebo frázu, súčasťou frázy môže byť i geografické meno; jednotlivé časti formalizovanej frázy (napr. Česko-Slovensko, rozdelenie, 1992) sa uvádzajú po čiarke; meno jurisdikcie použité ako kvalifikátor sa uvádza v okrúhlych zátvorkách v rovnakom podpoli.

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).

Príklady:


65007 $a matematická analýza $2 SNKPH


65007 $a aféra Watergate, 1972-1974 $2 SNKPH


65007 $a Nobelova cena $2 SNKPH


65007 $a sviečková manifestácia, Bratislava, 1988 $2 SNKPH


65007 $a Nemecko, zjednotenie, 1990 $2 SNKPH


65007 $a Česko-Slovensko, rozdelenie, 1992 $2 SNKPH


65007 $a Slovenská republika, vznik, 1993 $2 SNKPH


65007 $a Normandia, invázia, 1944 $2 SNKPH


65007 $a Mariánsky stĺp, Hlavná ulica (Košice, Slovensko) $2 SNKPH

65007 $a obraz Panny Márie Klokočovskej $2 SNKPH


65007 $a obraz Panny Márie Trnavskej $2 SNKPH

65007 $a mariánsky kult $2 SNKPH

65007 $a mariánske pútnické miesta $2 SNKPH

651#7 $a Trnava (Slovensko) $2 SNKPH


65007 $a August, 1968 $2 SNKPH


65007 $a teroristické útoky 11. septembera 2001, Spojené štáty americké $2 SNKPH


65007 $a Nežná revolúcia, 1989 $2 SNKPH


65007 $a Desaťročie duchovnej obnovy, 1988-1997 $2 SNKPH


65007 $a Katynský masaker, 1940 $2 SNKPH


65007 $a davisti $2 SNKPH


Príklady obsahujúce tematické, geografické a chronologické spresnenia

Poznámka pre KIS3G:

Pre knižnice participujúce v súbornom katalógu systému Virtua platí vertikálny zápis vecných termínov


648#7 $a 20. stor. $2 SNKPH

65007 $a prezidenti $2 SNKPH

651#7 $a Francúzsko $2 SNKPH


648#7 $a 18.-20. stor. $2 SNKPH

65007 $a slovenskí spisovatelia $2 SNKPH


648#7 $a 1917  $2 SNKPH – predmetom dokumentu sú dejiny vojny v určitom roku

65007 $a svetová vojna 1., 1914-1917 $2 SNKPH – fráza zostáva nezmenená


648#7 $a 1944 $2 SNKPH

65007 $a svetová vojna 2., 1939-1945 $2 SNKPH


Unifikované tematické spresnenie zostáva súčasťou reťazca (pozri Metodika vecného popisu, 2003):


65007 $a vedomie $x psychologické aspekty $2 SNKPH

65007 $a vedomie $x filozofické aspekty $2 SNKPH

651 Vedľajšie vecné záhlavie – geografické meno (NO)


Pole obsahuje geografické meno, ktoré je predmetom obsahu dokumentu a ktoré sa používa ako vedľajšie vecné záhlavie. Forma a zápis údajov sú zhodné so zápisom geografických mien v mennom spracovaní dokumentov, riadi sa odporúčaním pravidiel AACR2 a inštrukciami katalogizačnej politiky SNK pre vecný popis.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota 2. indikátora je 4, kód zdroja sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj „SNKPH“, ktorý označuje súbor vecných autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOPH).


Indikátory:

1. indikátor: nedefinovaný

2. indikátor: heslár/tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Geografické meno (N)

Podpole obsahuje geografické meno alebo názov geografickej autority; meno jurisdikcie použité ako kvalifikátor a všeobecný názov v okrúhlych zátvorkách v rovnakom podpoli.

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).


Príklady:


651 #7 $a Bratislava (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Martin (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Martin (Slovensko : okres) $2 SNKPH


651 #7 $a Belá (Nové Zámky, Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Belá (Žilina, Slovensko) $2 SNKPH


651 #7 $a Chočské vrchy (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Ploská (Veľká Fatra, Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Vysoké Tatry (Slovensko a Poľsko) $2 SNKPH


651 #7 $a Tatranský národný park (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Národný park Nízke Tatry (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Národný park Muránska planina (Slovensko) $2 SNKPH


651 #7 $a Dunaj $2 SNKPH


651 #7 $a Karpaty $2 SNKPH


651 #7 $a Turiec, rieka (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Turiec (Slovensko) $2 SNKPH


651 #7 $a Martin-oblasť (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Turčianske Teplice-oblasť (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Loire, rieka-oblasť (Francúzsko) $2 SNKPH


651 #7 $a Podtatransko (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Považie (Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Liptov (Slovensko) $2 SNKPH


651 #7 $a Nad jazerom (Košice, Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Petržalka (Bratislava, Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Obchodná ulica (Bratislava, Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Most SNP (Bratislava, Slovensko) $2 SNKPH

651 #7 $a Hlinkovo námestie (Ružomberok, Slovensko) $2 SNKPH


651 #7 $a Babylon (zaniknuté mesto) $2 SNKPH


651 #7 $a Vrútky-Zvolen (Slovensko : železničná trať) $2 SNKPH

651 #7 $a Máchovo jazero (Česko) $2 SNKPH

651 #7 $a Podunajské Biskupice (Slovensko : náučný chodník) $2 SNKPH


651 #7 $a Vrútky-Zvolen (Slovensko : železničná trať) $2 SNKPH

651 #7 $a Podunajské Biskupice (Slovensko : náučný chodník) $2 SNKPH


653 Registrový termín – voľne tvorený termín (NO)


Pole obsahuje registrové termíny, ktoré nie sú prevzaté z heslára/tezauru. Termíny rovnakej úrovne, špecifikované hodnotou prvého indikátora, sa zapisujú do opakovaného výskytu podpoľa $a.


Indikátory:

1. indikátor: úroveň

#- informácia nie je dostupná

0- nešpecifikovaná

1- primárna

2- sekundárna

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

$a Voľne tvorený termín (O)

Termíny rovnakej úrovne, špecifikované hodnotou prvého indikátora, sa zapisujú do opakovaného výskytu podpoľa $a.Poznámka pre KIS3G:

Knižnice participujúce v súbornom katalógu Virtua, pole 653 nepoužívajú. Predmetové termíny zapisujeme do polí bloku 6XX M21. Použitie poľa 653 spôsobuje ďalší výskyt totožných termínov v indexe – predmet.

655 Registrový termín – žáner/forma (NO)


Pole obsahuje termíny označujúce žáner, formu a/alebo fyzické vlastnosti dokumentu. Forma a zápis údajov sa riadi inštrukciami katalogizačnej politiky SNK.

Hodnota 2. indikátora označuje heslár/tezaurus použitý pri výbere vecného záhlavia.

Hodnota 2. indikátora je 4, kód zdroja sa v podpoli $2 neuvádza.

Hodnota 2. indikátora je 7, podpole $2 obsahuje údaj SNKPH“, ktorý označuje súbor vecných autorít SNK. Pokiaľ sa termín v súbore autorít SNK nenachádza, participanti súborného katalógu Virtua použijú svoj vlastný lokačný kód (napr.: SVKPOPH).


Indikátory:

1. indikátor: typ termínu

#- základný

0- fazetový

2. indikátor: heslár/ tezaurus

4- zdroj nešpecifikovaný

7- zdroj špecifikovaný v podpoli $2


Podpolia:

$a Žáner/forma, resp. základný termín (N)

$2 Zdroj záhlavia alebo termínu (N)

$v Formálne spresnenie (O)

$x Všeobecné spresnenie (O)

$y Chronologické spresnenie (O)

$z Geografické spresnenie (O)


Poznámka pre KIS3G:

Podľa katalogizačnej politiky SNK sa v rámci tohto poľa nepoužívajú vecné spresnenia. V systémoch deskriptorového typu (participanti súborného katalógu systému Virtua) sa potrebné informácie členia do príslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (vecná téma), 651 (geografické meno).


Príklady:


655 #7 $a slovenské romány $2 SNKPH


655 #7 $a biografie $2 SNKPH


655 #7 $a učebnice vysokých škôl $2 SNKPH


655 #7 $a monografie $2 SNKPH


655 #7 $a encyklopédie $2 SNKPH


655 #7 $a slovníky $2 SNKPH


655 #7 $a zborníky konferencií $2 SNKPH


655 #7 $a CD-ROM $2 SNKPH


655 #7 $a elektronické zdroje $2 SNKPH


655 #7 $a databázy $2 SNKPH


655 #7 $a internetové zdroje $2 SNKPH


655 #7 $a softvér $2 SNKPH


655 #7 $a elektronické časopisy $2 SNKPH


655 #7 $a DVD $2 SNKPH


655 #7 $a interaktívne multimédiá $2 SNKPH


Poznámka:Termíny môžu byť za určitých okolností zapísané aj v poli 650.700-740 VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA

700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO)

710 Vedľajšie záhlavie – meno korporácie (NO)

711 Vedľajšie záhlavie – meno podujatia, akcie (NO)

730 Vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)

740 Vedľajšie záhlavie – neriadený/súvisiaci analytický názov (NO)


Príklady použitia polí 700-730 pozri blok X00-X30


Poznámka pre KIS3G:

V poliach vedľajších záhlaví 700, 710 a 711 používame kód roly $4 aut pre spoluautorov. Kód roly „aut“ v poliach hlavných záhlaví nepoužívame.


740 Vedľajšie záhlavie – neriadený/súvisiaci analytický názov (NO)

Pole 740 sa používa pre neoverené súvisiace názvy a neoverené analytické názvy.


Pole slúži na zápis súvisiaceho analytického názvu, ak:

 1. dokument obsahuje viac ako jednu jednotku (názov) od jedného autora bez spoločného názvu

 2. dokument obsahuje viac ako jednu jednotku (názov) od jedného autora so spoločným názvom


Indikátory:

1. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov

2. indikátor: typ vedľajšieho záhlavia

#- typ nešpecifikovaný

2- analytické záhlavie


Podpolia:

$a Neriadený súvisiaci/analytický názov (N)

$n Číslo časti diela (O)

$p Názov časti diela (O)Príklady:

Pozri príklady v poli 245 v podpoli $a, čl. 12, 13, 14.


76X-78X POLIA VÄZIEB


765 Väzba na originál (NO)

Pole obsahuje názov originálu, ak je základná popisná jednotka prekladom.


Indikátory:

1. indikátor:

0- poznámka sa generuje

1- poznámka sa negeneruje

2. indikátor:

#- názov originálu

8- návestie sa negeneruje


Podpolia:

$t Názov (N)


Príklad:

Pozri príklad v poli 245 v podpoli $a, čl. 12.776 Väzba na dodatočnú fyzickú formu (NO)


Pole obsahuje informáciu týkajúcu sa inej fyzickej formy cieľového dokumentu/objektu (horizontálny vzťah). Používa sa na prepojenie záznamov viacerých fyzických formátov toho istého titulu.


Indikátory:

1. hodnota 1 (Poznámka sa nezobrazí)

2. hodnota # (Dostupné v inej forme)


Podpolia:

$t Názov (N)

$w Evidenčné číslo záznamu (O)


Príklad:


776 1# $t Udržateľný rozvoj $w vtls008304224 [v zázname elektronického zdroja]

776 1# $t Udržateľný rozvoj $w vtls008627680 [v zázname tlačenej formy]

800-830 EDÍCIA – VEDĽAJŠIE ZÁHLAVIA


Polia 800-830 sa používajú na zápis vedľajších záhlaví pre edíciu v prípadoch, kedy z formy edície v poli 490 Edícia je potrebné vytvoriť ďalšie vedľajšie záhlavie pre edíciu.

Nepoužívajú sa pre pole 440, ktoré zároveň plní funkciu údaja o edícii i vedľajšieho záhlavia pre edíciu.800 Edícia – vedľajšie záhlavie – osobné meno (NO)

Pole obsahuje vedľajšie záhlavie vo forme autor/názov, pričom časť dotýkajúca sa autora je tvorená osobným menom.

Pole sa používa, ak je v zázname prítomný údaj o edícii v poli 490 alebo všeobecná poznámka vzťahujúca sa na edíciu v poli 500.


Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- meno sa uvádza pod rodným/krstným menom

1- meno sa uvádza pod priezviskom

3- meno rodiny/rodu

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

$a Osobné meno (N)

$b Rímske číslice (N)

$c Doplnky k menu iné než dátumy (O)

$d Dátumy súvisiace s menom (N)

$f Dátumy súvisiace s dielom (N)

$k Podzáhlavie pre formu (O)

$l Jazyk diela (N)

$n Číslo časti diela (O)

$p Názov časti diela (O)

$q Úplnejšia forma mena (N)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$v Zväzok/sekvenčné označenie (N)

$4 Kód roly (O)


Príklad:


490 1# $a Spisy Dominika Tatarku $v zv. 5

800 1# $a Tatarka, Dominik $d 1913-1989 $t Spisy $v zv. 5810 Edícia – vedľajšie záhlavie – korporatívne meno (NO)

Pole obsahuje vedľajšie záhlavie vo forme autor/názov, pričom časť dotýkajúca sa autora je tvorená menom korporácie.

Pole sa používa, ak je v zázname prítomný údaj o edícii v poli 490 alebo všeobecná poznámka vzťahujúca sa na edíciu v poli 500.


Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- invertovaná forma mena

1- meno jurisdikcie

2- meno v priamej forme

2. indikátor: nedefinovaný


Podpolia:

Uvedené sú len najčastejšie používané podpolia, popis ďalších podpolí pozri MARC 21/Bibliografický formát, blok X10.

$a Korporatívne meno alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (N)

$b Podriadená jednotka (O)

$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O)

$p Názov časti diela (O)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$v Zväzok/sekvenčné označenie (N)


Príklady:


490 1# $a Vysokoškolské učebné texty

810 2# $a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika $b Fakulta verejnej správy $t Vysokoškolské učebné texty


490 1# $a Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193

$a Jazykovedný zborník $v 17

810 2# $a Prešovská univerzita $b Filozofická fakulta $t Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193

810 2# $a Prešovská univerzita $b Filozofická fakulta $t Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $p Jazykovedný zborník $v 17811 Edícia – vedľajšie záhlavie – meno akcie (NO)

Pole obsahuje vedľajšie záhlavie vo forme autor/názov, pričom časť dotýkajúca sa autora je tvorená menom akcie alebo konferencie.

Pole sa používa, ak je v zázname prítomný údaj o edícii v poli 490 alebo všeobecná poznámka vzťahujúca sa na edíciu v poli 500.


Indikátory:

1. indikátor: indikátor formy mena

0- invertovaná forma mena

1- meno jurisdikcie

2- meno v priamej forme

2. indikátor: nedefinovanýPodpolia:

Uvedené sú len najčastejšie používané podpolia, popis ďalších podpolí pozri MARC 21/Bibliografický formát, blok X11.

$a Meno akcie alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (N)

$c Miesto konania akcie (N)

$d Dátum konania akcie (N)

$e Podriadená jednotka (O)

$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O)

$p Názov časti/sekcie akcie (O)

$q Meno akcie nasledujúce po mene jurisdikcie (N)

$t Názov diela (N)

$v Zväzok/sekvenčné označenie (N)


Príklad:


490 1# $a Nutrition and food science $v v. 1

811 2# $a International Congress of Nutrition $n(11th :$d 1978 :$c Rio de Janeiro, Brazil)

$t Nutrition and food science $v v. 1830 Edícia – vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (NO)

Pole obsahuje vedľajšie záhlavie vo forme autor/názov, pričom časť dotýkajúca sa autora je tvorená unifikovaným názvom.

Pole sa používa, ak je v zázname prítomný údaj o edícii v poli 490 alebo všeobecná poznámka vzťahujúca sa na edíciu v poli 500.


Indikátory:

1. indikátor: nedefinovaný

2. indikátor: vylúčenie znakov z radenia

0-9- počet vylúčených znakov


Podpolia:

Uvedené sú len najčastejšie používané podpolia, popis ďalších podpolí pozri MARC 21/Bibliografický formát, blok X30.

$a Unifikovaný názov (N)

$n Číslo časti/sekcie diela (O)

$p Názov časti diela (O)

$s Verzia (N)

$t Názov diela (N)

$v Zväzok/sekvenčné označenie (N)


Príklady:


490 1# $a Ad fontes

830 #0 $a Ad fontes


490 1# $a Knižnica svetových autorov $v zv. 4

830 #0 $a Knižnica svetových autorov $v zv. 4


856 Elektronická lokácia a prístup (NO)


Pole obsahuje informáciu potrebnú na lokalizáciu elektronického zdroja a na prístup k nemu. Toto pole sa môže použiť v bibliografickom zázname zdroja, ak je tento zdroj, alebo jeho podmnožina, dostupný elektronicky. Okrem toho sa môže použiť na lokalizáciu a získanie prístupu ku elektronickej verziii neelektronického zdroja opísaného v bibliografickom zázname alebo ku súvisiacemu elektronickému zdroju.


Indikátory:

1.indikátor

Spôsob prístupu

# Neposkytli sa žiadne informácie

0 Email

1 FTP

2 Prihlásenie sa na diaľku (Telnet)

3 Vytáčaná linka

4 HTTP

7 Metóda je špecifikovaná v podpoli $2

2. indikátor

Vzťah

# Neposkytli sa žiadne informácie

0 Zdroj

1 Verzia zdroja

2 Súvisiaci zdroj

8 Negeneruje sa žiadna konštanta zobrazenia


Podpolia:

Uvedené sú len najčastejšie používané podpolia, popis ďalších podpolí pozri MARC 21/Bibliografický formát, blok X30.

$u Uniformný identifikátor zdroja (URI) (O)


Príklad:


245 10 $a Metodika spracovania dokumentov vo formáte MARC 21/Bibliografický

formát $p Knihy

856 41 $u http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika_knih.doc
910 Kód lokácie dokumentu (PO)


Pole obsahuje lokačnú značku knižnice, ktorá daný dokument vlastní. Používajú sa lokačné značky uvedené v kódovníku Kódy lokácií KIS3G v systéme Virtua (Príloha A). Pre každý kód sa použije samostatný výskyt poľa 910.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Lokačný kód (N)


Príklady:


910 ## $a snk

910 ## $a svkpo919 ISBN (NO)


Pole slúži na zápis Medzinárodného štandardného čísla ISBN vo forme predpísanej štandardom ISO 2108 ISBN, to znamená so spojovníkmi medzi jednotlivými skupinami čísel. Ak sa na dokumente vyskytuje viac čísel ISBN, pre každé číslo sa použije samostatný výskyt poľa 919.


Do poľa sa zapisuje len číslo ISBN, to znamená, že sa doň nezapisujú údaje o väzbe, cene a pod.


Indikátory: nedefinované


Podpolia:

$a Číslo ISBN (N)


Príklady:

Pozri príklady pri poli 020.

Príloha A: Kódy lokácií KIS3G v systéme Virtua


Lokácia1

Meno2

Skratka3

LVL1

LVL2

LVL3

000010000

Martin - Slovenská národná - hlavný depozit

SNKHD

SNK

HD


000010001

Martin – SNK Kancelária generálneho riaditeľa

SNKGR

SNK

GR


000010002

Martin – SNK Odbor doplňovania a spracovania dokumentov

SNKDS

SNK

DS


000010003

Martin – SNK Oddelenie spracovania dokumentov

SNKSD

SNK

SD


000010004

Martin – SNK Oddelenie seriálových publikácií

SNKSP

SNK

SP


000010005

Martin – SNK Odbor služieb

SNKSL

SNK

SL


000010006

Martin – SNK Odbor správy historických knižničných dokumentov a fondov Slovenskej republiky

SNKHKF

SNK

HKF


000010007

Martin – SNK Správa depozitu – rýchla katalogizácia, umiestňovanie žiadaniek - sklad

SNKDE

SNK

DE


000010008

Martin – SNK Ekonomický a technický odbor

SNKET

SNK

ET


000010009

Martin – SNK Oddelenie kultúrnych a edičných aktivít

SNKKA

SNK

KA


000010010

Martin – SNK Oddelenie informačných technológií

SNKIT

SNK

IT


000010011

Martin – SNK Odbor prevádzky technológií

SNKOPT

SNK

OPT


000020000

Martin – SNK Reformátovanie

SNKRF

SNK

RF


000020001

Martin – SNK Mikrofilmovanie

SNKMK

SNK

MK


000020002

Martin – SNK Digitalizácia

SNKDG

SNK

DG


000030000

Martin – SNK – Študovňa Zlatá niť

SNKZN

SNK

ZN


000040000

Martin – SNK - Odbor pre kniž systém

SNKKS

SNK

KS


000050000

Martin – SNK - bibliografický ústav

SNKBU

SNK

BU


000050001

Martin – SNK SNB Knihy

SNKBUM

SNK

BU

M

000050002

Martin – SNK SNB Špeciálne dok

SNKBUSD

SNK

BU

SD

000050003

Martin – SNK Články

SNKBUCL

SNK

BU

CL

000050004

Martin – SNK Zahraničné slovaciká

SNKBUXS

SNK

BU

XS

000050005

Martin – SNK Retrospektíva - Knihy

SNKBURK

SNK

BU

RK

000050006

Martin – SNK Retrospektíva - Články

SNKBURC

SNK

BU

RC

000050007

Martin – SNK SNB - Evidenčný súpis plán. bg. prác

SNKBUES

SNK

BU

ES

000050008

Martin – SNK SNB – Bibliografia slovenských bg.

SNKBUBB

SNK

BU

BB

000050009

Martin – SNK Retrospektíva – Knihy - Tlače 16. stor.

SNKBURK16

SNK

BU

RK16

000050010

Martin – SNK Retrospektíva – Knihy – Tlače 18. stor.

SNKBURK18

SNK

BU

RK18

000050011

Martin – SNK Retrospektíva – Knihy – Tlače 19. stor.

SNKBURK19

SNK

BU

RK19

000050012

Martin – SNK Bibliografia P.J. Šafárika

SNKBUBGS

SNK

BU

BGS

000050013

Martin – SNK Dejiny knižnej kultúry na Slovensku

SNKBUDKK

SNK

BU

DKK

000060000

Martin – SNK Reštaurovanie a konzervovanie

SNKRK

SNK

RK


000060001

Martin – SNK Reštaurovanie

SNKRT

SNK

RT


000060002

Martin – SNK Konzervovanie

SNKKZ

SNK

KZ


000070000

Martin – SNK - biografický ústav

SNKBIO

SNK

BIO


000080000

Martin – SNK - literárne múzeum

SNKLM

SNK

LM


000090000

Martin – SNK Múzeum v Modre

SNKMLS

SNK

MLS


000100000

Martin – SNK Múzeum v Brodzanoch

SNKMB

SNK

MB


000110000

Martin – SNK Agentúra ISBN

SNKISBN

SNK

ISBN


000110000

Martin – SNK Dejiny knižnej kultúry

SNKBUDK

SNK

BU

DK

000120000

Martin – SNK Fotodokumenty

SNKALUFD

SNK

ALU

FD

000130000

Martin – SNK Hudobné rukopisy

SNKALUHR

SNK

ALU

HR

000140000

Martin – SNK Literárne rukopisy

SNKALULR

SNK

ALU

LR

000150000

Martin – SNK Audiovizuálne zbierky

SNKLMAU

SNK

LM

AU

000160000

Martin – SNK Archív lit a umenia

SNKALU

SNK

ALU


000170000

Martin – SNK Textové zbierky

SNKLMTX

SNK

LM

TX

000180000

Martin – SNK Reálie

SNKLMRE

SNK

LM

RE

000190000

Martin – SNK Výtvarné zbierky

SNKLMVT

SNK

LM

VT

000200000

Martin – SNK Kaštieľ Diviaky - mikrofilmy

SNKKDM

SNK

KD

M

000210000

Martin – SNK Kaštieľ Diviaky - HKDaF

SNKKDH

SNK

KD

H

000220000

Martin – SNK Depozit Vrútky

SNKDV

SNK

DV


000230000

Martin – SNK Multimediálna študovňa

SNKMU

SNK

MU


000240000

Martin – SNK Kabinet starých tlačí

SNKKST

SNK

KST


000250000

Martin – SNK Študovňa NATO

SNKNATO

SNK

NATO


000300000

Bratislava - Univerzitná knižnica

UKB1

UKB

1


000310000

Bratislava UKB - doplňovanie a sprac.

UKBDSF

UKB

ODSF


000310001

Bratislava UKB – Odd. kníh

UKBKN

UKB

KN


000310002

Bratislava UKB – Odd. periodík

UKBPER

UKB

PER


000310003

Bratislava UKB – Odd. katalogizácie

UKBKAT

UKB

KAT


000320000

Bratislava UKB - Odbor kniž. fondov

UKBKF

UKB

KF


000320001

Bratislava UKB – Odd. kniž. fondov

UKBKF

UKB

KF


000320002

Bratislava UKB - Oddelenie revízie

UKBRS

UKB

RS


000330000

Bratislava UKB - Odbor kniž. služieb

UKBKS

UKB

KS


000330001

Bratislava UKB - Konzultanti

UKBKON

UKB

KON


000330002

Bratislava UKB – Odd. absenčných služieb

UKBAS

UKB

AS


000330003

Bratislava UKB - Výpožičky

UKBVY

UKB

VY


000330004

Bratislava UKB – Odd. MVS

UKBMVS

UKB

MVS


000340000

Bratislava UKBMultimed. kabinet

UKBMMS

UKB

MMS


000350000

Bratislava UKB - Video

UKBVID

UKB

VID


000360000

Bratislava UKBOdd. prez. služieb

UKBPS

UKB

PS


000360001

Bratislava UKB - Všeobecná študovňa

UKBVSS

UKB

VSS


000370000

Bratislava UKB - Voľný výber 1. posch.

UKBVV1

UKB

VV1


000380000

Bratislava UKBBibliogr. študovňa

UKBBS

UKB

BI


000390000

Bratislava UKBŠtud. OSN a UNESCO

UKBOSN

UKB

OSN


000400000

Bratislava UKB - Prírodovedná študovňa

UKBPVS

UKB

PVS


000410000

Bratislava UKB - Študovňa amerických štúdií

UKBSAS

UKB

SAS


000420000

Bratislava UKB - Študovňa knihovníckej literatúry

UKBSKL

UKB

SKL


000430000

Bratislava UKB - Študovňa spoločensko vedná

UKBSVS

UKB

SVS


000440000

Bratislava UKB - Odbor bibliograficko-informačný

UKBOBI

UKB

OBI


000440001

Bratislava UKB - Bibliografické oddelenie

UKBBIB

UKB

BIB


000440002

Bratislava UKB - Referentské oddelenie

UKBRB

UKB

REF


000440003

Bratislava UKB - Retrospektívna bibliografia

UKBREF

UKB

RB


000450000

Bratislava UKB - Hudobný kabinet

UKBHUK

UKB

HUK


000460000

Bratislava UKB - Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí

UKBKST

UKB

KST


000470000

Bratislava UKB - Národná agentúra ISSN

UKBISSN

UKB

ISSN


000480000

Bratislava UKB - Depozitná knižnica NATO

UKBNATO

UKB

NATO


000500000

Bratislava - Slovenská lekárska knižnica

SLK

SLK000600000

Bratislava - Ústredná knižnica SAV

SAVUK

SAV

UK


000700000

Bratislava - Slovenská pedagogická knižnica

SPK

SPK000710000

Bratislava - Slovenská pedagogická knižnica -články

SPKCL

SPK

CL


000800000

Bratislava - Vedecko-informačné stredisko APZ

APZVIS

APZ

VIS


000850000

Bratislava - Bratislavská vysoká škola práva

BVSP

BVSP000900000

Košice - Štátna vedecká knižnica

SVKKK

SVK

KK


000950000

Bratislava STUSCHK Slov. chem. knižnica FCHPT

STUSCHK1

STU

SCHK

1

000950001

Bratislava STUSCHK180 Knižnica analytickej chémie

STUSCHK180

STU

SCHK

180

000950020

Bratislava STUSCHK110 Kn. keramiky, skla a cementu

STUSCHK110

STU

SCHK

110

000950004

Bratislava STUSCHK120 Kn. anorganickej technológie

STUSCHK120

STU

SCHK

120

000950005

Bratislava STUSCHK130 Kn. organickej technológie

STUSCHK130

STU

SCHK

130

000950003

Bratislava STUSCHK140 Kn. organickej chémie

STUSCHK140

STU

SCHK

140

000950022

Bratislava STUSCHK150 Kn. vlákien a textilu

STUSCHK150

STU

SCHK

150

000950008

Bratislava STUSCHK160 Kn. polygrafie a aplikovanej fotochémie

STUSCHK160

STU

SCHK

160

000950009

Bratislava STUSCHK170 Kn. technológie ropy a petrochémie

STUSCHK170

STU

SCHK

170

000950002

Bratislava STUSCHK190 Kn. anorganickej chémie

STUSCHK190

STU

SCHK

190

000950006

Bratislava STUSCHK210 Kn. fyzikálnej chémie

STUSCHK210

STU

SCHK

210

000950015

Bratislava STUSCHK220 Kn. informatizácie a riadenia procesov

STUSCHK220

STU

SCHK

220

000950017

Bratislava STUSCHK230 Kn. chemického a biochemického inžinierstva

STUSCHK230

STU

SCHK

230

000950013

Bratislava STUSCHK240 Kn. manažmentu

STUSCHK240

STU

SCHK

240

000950010

Bratislava STUSCHK250 Kn. potravinárskej technológie

STUSCHK250

STU

SCHK

250

000950011

Bratislava STUSCHK260 Kn. biochémie a mikrobiológie

STUSCHK260

STU

SCHK

260

000950012

Bratislava STUSCHK280 Kn. chemickej fyziky

STUSCHK280

STU

SCHK

280

000950024

Bratislava STUSCHK290 Kn. environmentálneho inžinierstva

STUSCHK290

STU

SCHK

290

000950014

Bratislava STUSCHK310 Kn. biochemickej technológie

STUSCHK310

STU

SCHK

310

000950016

Bratislava STUSCHK330 Kn. jazykov

STUSCHK330

STU

SCHK

330

000950019

Bratislava STUSCHK340 Kn. telesnej výchovy

STUSCHK340

STU

SCHK

340

000950018

Bratislava STUSCHK360 Kn. výživy a hodnotenia potravín

STUSCHK360

STU

SCHK

360

000950021

Bratislava STUSCHK370 Kn. plastov a kaučuku

STUSCHK370

STU

SCHK

370

000950007

Bratislava STUSCHK380 Kn. chemickej technológie dreva, celulózy a papiera

STUSCHK380

STU

SCHK

380

000950025

Bratislava STUSCHK631 Laboratórium rtg. mikroanalýzy

STUSCHK631

STU

SCHK

631

000950023

Bratislava STUSCHK632 CL - Laboratórium NMR spektroskopie

STUSCHK632

STU

SCHK

632

000950026

Bratislava STUSCHK633 Laboratórium hmotnostnej spektrometrie

STUSCHK633

STU

SCHK

633

000950027

Bratislava STUSCHK650 Informačné centrum

STUSCHK650

STU

SCHK

650

001000000

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica

SVKBB

SVKBB001000100

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – oddelenie absenčných služieb

SVKBBAS

SVK

BB

AS

001000200

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – oddelenie prezenčných služieb

SVKBBPS

SVK

BB

PS

001000201

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – univerzálna študovňa

SVKBBUS

SVK

BB

US

001000202

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – regionálna študovňa

SVKBBRG

SVK

BB

RG

001000203

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – študovňa špec. a tech. a legisl. dokumentov

SVKBBNP

SVK

BB

NP

001000204

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – študovňa odborných periodík

SVKBBOP

SVK

BB

OP

001000205

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – študovňa viazaných periodík

SVKBBVP

SVK

BB

VP

001000206

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – čitáreň periodík

SVKBBCP

SVK

BB

CP

001000207

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – hudobná študovňa

SVKBBHU

SVK

BB

HU

001000208

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnic – študovňa elektronických zdrojov

SVKBBEZ

SVK

BB

EZ

001000209

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – nemecká študovňa

SVKBBNS

SVK

BB

NS

001000210

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – P-univerzálna študovňa

SVKBBPUS

SVK

BB

PUS

001000300

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – oddelenie fondov

SVKBBOF

SVK

BB

OF

001000400

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – oddelenie bibliografie

SVKBBBG

SVK

BB

BG

001000401

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – historický fond

SVKBBHKF

SVK

BB

HKF

001000402

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – študovňa knihovníckej literatúry

SVKBBSKL

SVK

BB

SKL

001000403

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – bibliografická študovňa

SVKBBBS

SVK

BB

BS

001000500

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – oddelenie referenčných služieb

SVKBBORS

SVK

BB

ORS

001000600

Banská Bystrica - Št. vedecká knižnica – oddelenie informačných technológií

SVKBBOIT

SVK

BB

OIT

001000700

Banská Bystrica – Št. vedecká knižnica – riaditeľstvo a sekretariát

SVKBBRS

SVK

BB

RS

001000800

Banská Bystrica - Št. vedecká knižnica - Lit. a hud. múzeum

SVKBBLHM

SVK

BB

LHM

001100000

Bratislava - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

SNSLP

SNSLP001200000

Prešov - Štátna vedecká knižnica

SVKPO

SVK

PO


001300000

Nitra - Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU

SPUKN

SPU

KN


001400000

Levoča - Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

LESKN

LE

SKN


001500000

Trnava Univerzitna knižnica Trnavskej univerzity

TUUK

TU

UK


001600000

Trnava - Univerzitná knižnica UCM

TUCMUK

TUC

MUK


001700000

Košice - Knižnica pre mládež mesta Košice

KEKMK

KE

KMK


001800000

Nitra - Univerzitná knižnica UKF v Nitre

UKFUK

UKF

UK


001900000

Trnava - Knižnica Sploku sv. Vojtecha v Trnave

SSV

SSV001950000

Kláštor pod Znievom - Diecézna knižnica

DKKPZ

DK

KPZ


002000000

Ružomberok - Katotolícka univerzita

KUUK

KU

UK


002100000

Košice - Univerzita veterinárskeho lekárstva - knižnica

UVLKE

VSV

KN


002200000

Košice - Verejná knižnica Jána Bocatia

KEVKJB

KE

VKJB


002250000

Bardejov - Okresná knižnica D. Gutgesela

BJKDG

BJ

KDG


002270000

Stará Ľubovňa - Ľubovnianska knižnica

SLLK

SL

LK


002300000

Prešov - Knižnica P. O. Hviezdoslava

POKPOH

PO

KPOH


002350000

Trenčín - Verejná knižnica M. Rešetku

TNVKMR

TN

VKMR


002400000

Michalovce - Zemplínska knižnica G. Zvonického

MIZKGZ

MI

ZKGZ


002450000

Liptovský Mikuláš - Knižnica G. F. Belopotockého

LMKGFB

LM

KGFB


002550000

Trebišov - Zemplínska knižnica

TVZK

TV

ZK


002600000

Rožňava - Gemerská knižnica P. Dobšinského

RVGKPD

RV

GKPD


002650000

Vranov nad Topľou - Hornozemplínska knižnica

VTHK

VT

HK


002700000

Liptovský Mikuláš - Gymnázium M. M. Hodžu

LMGMH

LM

GMH


002750000

Senica - Záhorská knižnica

SEZK

SE

ZK


002800000

Žilina - Žilinská knižnica

ZAZK

ZA

ZK


002850000

Humenné - Vihorlatská knižnica

HEVK

HE

VK


002900000

Martin - Turčianska knižnica

MTTK

MT

TK


002950000

Námestovo - Knižnica Domu kultúry

NODK

NO

KDK


003050000

Čadca - Kysucká knižnica

CAKK

CA

KK


003100000

Lučenec - Novohradská knižnica

LCNK

LC

NK


003150000

Považská Bystrica - Považská knižnica

PBPK

PB

PK


003200000

Topoľčany - Tríbečská knižnica

TOTK

TO

TK


003250000

Bratislava - Slovenské národné múzeum - knižnica

SNMK

SNM

K


003300000

Spišská Nová Ves - Spišská knižnica  

SNSK

SN

SK


003400000

Svidník - Podduklianska knižnica

SKPK

SK

PK


003500000

Poprad - Podtatranská knižnica

PPPK

PP

PK


003600000

Dun Streda - Žitnoostrovná knižnica

DSOK

DS

OK


004000000

KIS3G - Súborný katalóg monografií

KIS3GM

KIS3G

M


004010000

KIS3G - Súborný katalóg Slovenska – staré tlače (do r. 1830)

KIS3GST

KIS3G

ST


004020000

KIS3G - Súborný katalóg seriálov

KIS3GS

KIS3G

S


004030000

KIS3G - Súborná báza článkov

KIS3GCP

KIS3G

CP


004040000

KIS3G - Súborná báza počítačových súborov

KIS3GCF

KIS3G

CF


004050000

KIS3G - Súborná báza kartografických materiálov

KIS3GCM

KIS3G

CM


004060000

KIS3G - Súborná báza hudobných materiálov

KIS3GMU

KIS3G

MU


004070000

KIS3G - Súborná báza vizuálnych materiálov

KIS3GG

KIS3G

G


004080000

KIS3G - Súborná báza zmiešaných materiálov

KIS3GX

KIS3G

X


004090000

KIS3G - Súborná báza autorít – osobné mená

SNKMA

SNK

MA


004100000

KIS3G - Súborná báza autorít – korporácie

SNKKO

SNK

KO


004110000

KIS3G - Súborná báza autorít – vecné autority

SNKPH

SNK

PH


006000000

Bratislava - Centrum vedecko technických informácii SR

CVT

CVT


Príloha B: Relačné kódy – Roly autorov

Kódy rolí sa používajú v poliach blokov 1XX a 7XX v podpoli $4. V poliach bloku 1XX sa relačný kód „aut“ nezapisuje.


Adresát [rcp] Recipient [rcp]

Osoba, ktorej je adresovaná korešpondencia.

Adresát venovania [dte] Dedicatee [dte]

Osoba alebo organizácia, ktorej je venovaná kniha, rukopis atď. (nie príjemca daru).

Animátor [anm] Animator [anm]

Osoba, ktorá kreslí dvojrozmerné obrázky, pracuje s trojrozmernými objektami a/alebo programuje počítač na zabezpečenie pohybu objektov a obrázkov s cieľom spracovania animovaného filmu. Animátor pracuje s nasledujúcimi nástrojmi: animačné prístroje, statívy, celuloidové filtre, priesvitky a tuše.. [použiť až po 29. auguste 2004]

Anotátor [ann] Annotator [ann]

Osoba, ktorá píše rukopisné anotácie do tlačených jednotiek.

Aranžér [arr] Arranger [arr]

Osoba, ktorá prepíše hudobnú skladbu, zvyčajne pre odlišné médium než je originál; pri aranžmáne zostáva hudobný základ spravidla nezmenený.

Architekt [arc] Architect [arc]

Osoba alebo korporácia, ktorá navrhuje stavby alebo dozerá nad výstavbou.

Architekt krajiny [lsa] Landscape architect [lsa]

Osoba alebo organizácia, ktorej práca zahŕňa koordináciu aranžovania existujúcich a navrhovaných charakteristík a štruktúr krajiny.

Aukcionár [auc] Auctioneer [auc]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za odhad a verejnú aukciu majetku, najmä kníh, umeleckých diel a pod.

Autogram [ins] Inscriber [ins]

Osoba, ktorá napíše venovanie a vlastnoručne podpíše dielo.

Autor [aut] Author [aut]

Osoba alebo korporácia zodpovedná predovšetkým za intelektuálny alebo umelecký obsah diela, zvyčajne tlačeného textu. Tento pojem sa rovnako môže použiť pre viaceré osoby alebo korporácie, ktoré majú takúto zodpovednosť.

Autor dialógu [aud] Author of dialog [aud]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za dialóg alebo hovorený komentár ku filmovému scenáru alebo ku zvukovej nahrávke.

Autor doslovu atď. [aft] Author of afterword, colophon, etc. [aft]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za doslov, tiráž atď., ale ktorá nie je hlavným autorom diela.

Autor filmového scenára [aus] Author of screenplay, etc. [aus]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za scenár k filmu, za dialógy, hovorený komentár atď.

Autor interview [ivr] Interviewer [ivr]

Osoba, ktorá vystupuje ako reportér alebo anketár pri konzultácii alebo stretnutí s jednotlivcom alebo skupinou ľudí.

Autor komentára (filmy, audio) [cmm] Commentator [cmm]

Osoba, ktorá interpretuje, analyzuje alebo diskutuje o téme záznamu, filmu alebo iného audiovizuálneho média.

Autor komentára (písaný text) [cwt] Commentator for written

text [cwt]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za komentár alebo vysvetľujúce poznámky k textu. Pre autora rukopisných anotácií v tlačenej knihe použi Anotátor [anr].

Autor libreta [lbt] Librettist [lbt]

Autor textu opery, oratória atď.

Autor pôvodného diela [ant] Bibliographic antecedent [ant]

Autor zodpovedný za dielo, na základe ktorého je dielo reprezentované formou katalogizačného záznamu. Vhodné pre úpravy, dodatky, pokračovania, registre atď.

Autor sprievodného materiálu [wam] Writer of accompanying material [wam]

Osoba, ktorá napíše významný materiál, ktorý spevádza zvukový záznam alebo iný audiovizuálny materiál.

Autor úvodu atď. [aui] Author of introduction, etc. [aui]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za úvod, predhovor, predslov alebo za iný úvodný komentovaný materiál, ale ktorá nie je hlavným autorom diela.

Bábkar [ppt] Puppeteer [ppt]

Osoba, ktorá manipuluje alebo vedie bábky v hudobných alebo dramatických predstaveniach. [použiť iba po 29. auguste 2004]

Cenzor [cns] Censor [cns]

Oficiálny alebo súkromný cenzor. (Doplnok prekl. Osoba, ktorá z úradnej povinnosti skúma, posudzuje obsah diela, t.j. osoba, ktorá cenzuruje)

Citovaný autor [aqt] Author in quotations or text extracts [aqt]

Osoba, ktorej dielo je citované alebo uvedené v dielach, do ktorých osoba priamo neprispela. Citácie sa zvyčajne vyskytujú v katalógoch výstav, v zbierkach fotografií a pod.

Člen výskumného tímu [rtm] Research team member [rtm]

Osoba alebo korporácia, ktorá sa podieľa na riešení výskumného projektu, ale nevedie ho, ani ho neriadi.

Darca [dnr] Donor [dnr]

Darca knihy, rukopisu atď. aktuálnemu vlastníkovi. Darcovia predchádzajúcich vlastníkov sú označení ako Predchádzajúci vlastník [pvl] alebo ako Autogram [agm].

Dedikant [hnr] Honoree [hnr]

Osoba na pamiatku alebo počesť ktorej je venovaná kniha, rukopis atď.

Dedikátor [dto] Dedicator [dto]

Autor dedikácie, ktorou môže byť formálne vyjadrenie alebo môže byť vo forme listu alebo vo veršovanej forme.

Deponent [dpt] Depositor [dpt]

Osoba alebo organizácia, ktorá bez prevedenia vlastníckych práv zverila materiál do fyzickej opatery knižnice alebo do repozitu.

Dirigent [cnd] Conductor [cnd]

Osoba, ktorá diriguje účinkujúcu skupinu (orchester, zbor, operu atď.).

Distribútor [dst] Distributor [dst]

Agent alebo agentúra, ktorá má výhradné alebo spoločné marketingové práva na jednotku.

Dizertant [dis] Dissertant [dis]

Osoba, ktorá prezentuje dizertačnú prácu (alebo inú kvalifikačnú prácu) s cieľom získania akademickej alebo vysokoškolskej hodnosti.


Drevorezbár [wdc] Woodcutter [wdc]

Osoba, ktorá vyrába tlače vyrezávaním obrazu na opracovaný povrch dreveného bloku (doska).

Drevorytec [wde] Wood-engraver [wde]

Osoba, ktorá vyrába tlače vyrezávaním obrazu na neopracovaný povrch dreveného bloku.

Druhá strana [spy] Second party [spy]

Osoba alebo organizácia, ktorá je identifikovaná ako účastník druhej strany. V prípade prevodu práva ide o nadobúdateľa, postupníka, oprávnenú osobu atď. Viaceré strany sa môžu spoločne nazývať druhou stranou.

Editor [edt] Editor [edt]

Osoba, ktorá pripravuje vydanie diela, ktorého nie je autorom. Napr. vysvetľuje text, pripája úvodný alebo komentovaný materiál alebo technicky vedie redakčný štáb.

Exlibrista použi Návrh exlibrisu

Falšovateľ [frg] Forger [frg]

Osoba, ktorá vyrába alebo imituje niečo cenné alebo hodnotné, predovšetkým s úmyslom podvádzať.

Fotograf [pht] Photographer [pht]

Osoba alebo organizácia zodpovedná za výrobu fotografií, ktoré sa môžu použiť v pôvodnej forme alebo vo forme reprodukcií.

Galvanotypér [elt] Electrotyper [elt]

Osoba, ktorá vytvára duplikačný tlačový povrch galvanickým pokovovaním, ktorý je zaliaty olovom na tlač.

Grafická úprava [bkd] Book designer [bkd]

Osoba alebo spoločnosť zodpovedná za celkovú grafickú úpravu knihy vrátane usporiadania písma a ilustrácií, za výber materiálov a použitý proces úpravy.

Grafik použi Umelec

[Relačný pojem "Grafik" (kód [grt]) sa používal do marca 1988.]

Herec [act] Actor [act]

Osoba, ktorá predvádza umelecké schopnosti v hudobných alebo dramatických predstaveniach.

Hostiteľ, konferenciér [hst] Host [hst]

Osoba, ktorá pravidelne vedie program (často rozhlasové alebo televízne vysielanie) s hosťami, účinkujúcimi atď. (t.j. hostiteľ talk show).

Hovorca [spk] Speaker [spk]

Osoba, ktorá vystupuje v programe (zvyčajne rozhlasové alebo televízne vysielanie) a tlmočí formálny príspevok alebo prezentáciu pripravenú v predstihu.

Choreograf [chr] Choreographer [chr]

Osoba, ktorá vytvorila alebo upravila tanečné dielo pre hudobné alebo dramatické predstavenie.

Ideový autor [ccp] Conceptor [ccp]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za pôvodný ideový námet, na ktorom je dielo založené. Zahŕňa odborného autora audiovizuálneho diela a ideového autora reklamy.

Iluminátor [ilu] Illuminator [ilu]

Osoba zodpovedná za dekoráciu alebo výzdobu diela umeleckými kresbami a motívmi (najmä rukopisy) pomocou vzácnych kovov alebo farby.

Ilustrátor [ill] Illustrator [ill]

Osoba, ktorá ideovo pripraví a niekedy aj zrealizuje kresbu alebo ilustráciu zvyčajne ako doplnok písaného textu.

Imprimatur použi Zodpovedný redaktor

Iní [oth] Other [oth]

Relačný kód z iného zoznamu, ktorý nemá ekvivalent v zozname MARC alebo pre pojmy, ktorým nebol priradený kód.

Inštitúcia udeľujúca vedeckú hodnosť [dgg] Degree grantor [dgg]

Korporácia udeľujúca vedeckú hodnosť za predstavenú popisovanú doktorskú alebo dizeratčnú prácu.

Inštruktor použi Učiteľ

Inštrumentalista [itr] Instrumentalist [itr]

Osoba, ktorá hrá na hudobný nástroj v hudobných alebo dramatických predstaveniach.

Interpret [mus] Musician [mus]

Osoba, ktorá interpretuje hudbu alebo prispieva k hudobnému obsahu diela, ak nie je možné alebo žiaduce identifikovať funkciu presnejšie.

Inžinier [eng] Engineer [eng]

Osoba alebo organizácia zodpovedná za technické plány a návrhy, najmä v stavebníctve.

Javiskový majster [prd] Production personnel [prd]

Osoba spojená s produkciou (rekvizity, osvetlenie, špeciálne efekty atď.) hudobného alebo dramatického predstavenia.

Kaligraf [cll] Calligrapher [cll]

Osoba, ktorá používa krasopis, zvyčajne prepisovač a/alebo kreslič písma.

Kartograf [ctg] Cartographer [ctg]

Osoba zodpovedná za vytváranie máp a iných kartografických materiálov.

Klient použi Zákazník

Knihár [bnd] Binder [bnd]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za zviazanie tlačených alebo rukopisných materiálov.

Kníhkupec [bsl] Bookseller [bsl]

Osoba alebo korporácia, ktorá sprístupňuje knihy a iný bibliografický materiál s cieľom jeho predaja. Ich prvoradým záujmom je finančný zisk.

Knižný výrobca použi Výrobca kníh

Kontrolór [mon] Monitor [mon]

Osoba alebo organizácia, ktorá dohliada na plnenie dohody a je zodpovedná za výsledky kontroly a ich distribúciu. Niekedy sa používa pojem kontrolný úrad.

Konzultant [csl] Consultant [csl]

Osoba poskytujúca odbornú radu alebo službu v špecializovanom odbore poznania alebo výcviku.

Konzultant projektu [csp] Consultant to a project [csp]

Osoba alebo korporácia, ktorá sa zaoberá poskytovaním intelektuálneho prehľadu strategických alebo operatívnych úloh a prostredníctvom analýzy, presného popisu alebo inštrukcií vytvára alebo navrhuje hospodárny priebeh činností alebo hospodárne riešenie.

Korektor [pfr] Proofreader [pfr]

Osoba, ktorá vykonáva korekcie tlačeného materiálu. Pre rukopisy použi Korektor (rukopisy) [krr].

Korektor (rukopisy) [crr] Corrector [crr]

Korektor rukopisov, napr. scriptorium official, ktorý opravil dielo pisára. Pre tlačený materiál použi Korektor [kor].

Korešpondent [crp] Correspondent [crp]

Osoba alebo organizácia, ktorá je buď pisateľom, alebo príjemcom listu alebo inej komunikácie.

Kovorytec [mte] Metal-engraver [mte]

(Doplnok prekl. Osoba, ktorá vyrába tlače vyrezávaním obrazu na povrch kovového bloku.

Kreslič [dln] Delineator [dln]

Osoba alebo organizácia, ktorá vytvára technické výkresy z iných návrhov.

Kurátor výstavy [cur] Curator of an exhibition [cur]

Osoba zodpovedná za koncepciu a organizáciu výstavy.

Mecenáš [pat] Patron [pat]

Osoba zodpovedná za objednanie diela. Mecenáš zvyčajne používa vlastné prostriedky na podporu diel umelcov, spisovateľov atď. Kód zahŕňa objednávateľa i platiteľa jednotlivých diel.

Litograf [ltg] Lithographer [ltg]

Osoba, ktorá pripravuje platne na litografickú tlač vrátane tvorby umeleckého návrhu priamo na povrch, z ktorého sa bude realizovať tlač.

Medirytec [etr] Etcher [etr]

Osoba, ktorá vyrába text alebo obrazy na tlač pôsobením kyslých alebo iných korozívnych postupov na kovové, sklenené alebo iné povrchy.

Moderátor [mod] Moderator [mod]

Osoba, ktorá vedie program (zvyčajne televízny alebo rozhlasový), v ktorom sa diskutuje o rôznych témach za účasti odborníkov z danej oblasti.

Nadátor [fnd] Funder [fnd]

Osoba alebo agentúra, ktorá poskytuje finančnú podporu na výrobu diela.

Návrh exlibrisu [bpd] Bookplate designer [bpd]

(Doplnok prekl. Navrhovateľ exlibrisov)

Návrh kostýmov [cst] Costume designer [cst]

Osoba, ktorá navrhuje alebo vyrába kostýmy, upravuje účesy atď. pre hudobné alebo dramatické predstavenie.

Návrh obálky [bjd] Bookjacket designer [bjd]

(Doplnok prekl. Osoba zodpovedná za grafickú úpravu obalu knihy)

Návrh obalu [cov] Cover designer [cov]

Osoba zodpovedná za grafický návrh knižného obalu, obalu pre album, puzdra pre knihu, iného pevného obalu, krabice na knihu atď. Pre osobu zodpovednú za grafickú úpravu celej knihy použi Grafická úprava; za obálku použi Návrh obálky.

Návrhár [dsr] Designer [dsr]

Osoba alebo organizácia zodpovedná za návrh, ak sa nepožadujú špecifické kódy (napr. [gup], [npi]).

Návrhár písma [tyd] Type designer [tyd]

Osoba, ktorá navrhuje typ písma použitého v konkrétnej jednotke.

Navrhovateľ [cts] Contestee [cts]

Strana, ktorá obhajuje nárok, rozhodnutie, následok atď. a proti ktorej sa na súde odvoláva, odporuje alebo namieta.

Navrhovateľ, proti ktorému smeruje odvolanie [cte] Contestee-appellee [cte]

Navrhovateľ, proti ktorému sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie.

Neistý autor [dub] Dubious author [dub]

Osoba alebo korporácia, ktorej bolo nesprávne alebo pochybne pripísané autorstvo.

Normalizačná organizácia [stn] Standards body [stn]

Korporácia alebo agentúra zodpovedná za vývoj alebo uplatňovanie štandardov.Nositeľ autorského práva [cph] Copyright holder [cph]

Osoba alebo korporácia, ktorej boli udelené, alebo na ktorú boli presunuté práva za intelektuálny obsah diela. Nositeľ autorského práva, ktorým nemusí byť vždy tvorca diela, má zvyčajne výhradné právo finančne profitovať z predaja a použitia diela, na ktoré sa viaže príslušná právna ochrana.

Nositeľ patentu [pth] Patent holder [pth]

Osoba alebo korporácia, ktorej bol udelený patent.

Nositeľ práv [asg] Assignee [asg]

Osoba alebo organizácia, ktorej bola udelená licencia na tlač alebo vydanie.

Očitý svedok použi Svedok

Odborný poradca (audio) [sad] Scientific advisor [sad]

Osoba, ktorá sa vedeckým, pedagogickým alebo historickým príspevkom podieľa na koncepcii a realizácii diela, najmä v prípade audiovizuálnych jednotiek.

Odhadca [exp] Expert [exp]

Osoba zodpovedná za popis a odhad hodnoty majetku, najmä vzácnych jednotiek, umeleckých diel a pod.

Odporca [cos] Contestant [cos]

Strana, ktorá sa na súde odvoláva, odporuje alebo namieta voči nároku, rozhodnutiu, následku atď.

Odporca [rsp] Respondent [rsp]

Strana, ktorá namieta voči žiadosti o náhradu škody, zvyčajne v spravodlivom konaní (v konaní o náhrade škody).

Odporca odvolateľa [coe] Contestant-appellee [coe]

Odporca, proti ktorému sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie.

Odporca odvolateľa [cpe] Complainant-appellee [cpe]

Žalobca, proti ktorému sa podáva odvolanie vo veci rozhodnutia súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne v spravodlivom konaní (v konaní o náhrade škody).

Odporca, proti ktorému smeruje odvolanie [rse] Respondent-appellee [rse] Odporca, proti ktorému sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne v spravodlivom konaní (v konaní o náhrade škody).

Odvolávajúca sa žalovaná strana [let] Libelee-appellant [let]

Žalovaná strana, ktorá sa odvoláva proti rozsudku cirkevného alebo námorného súdu na inom cirkevnom alebo námornom súde.

Odvolávajúca sa žalujúca strana [ptt] Plaintiff-appellant [ptt]

Žalujúca strana, ktorá sa odvoláva proti rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne v súdnom konaní.

Odvolávajúci sa navrhovateľ [ctt] Contestee-appellant [ctt]

Navrhovateľ, ktorý sa odvoláva vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie.

Odvolávajúci sa odporca [cot] Contestant-appellant [cot]

Odporca, ktorý sa odvoláva vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie.

Odvolávajúci sa odporca [rst] Respondent-appellant [rst]

Odporca, ktorý sa odvoláva vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne v spravodlivom konaní (v konaní o náhrade škody).


Odvolávajúci sa sťažovateľ [lit] Libelant-appellant [lit]

Sťažovateľ, ktorý sa odvoláva proti rozsudku cirkevného alebo námorného súdu na inom cirkevnom alebo námornom súde.

Odvolávajúci sa žalobca [cpt] Complainant-appellant [cpt]

Žalobca, ktorý sa odvoláva proti rozhodnutiu súdu na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne v spravodlivom konaní (v konaní o náhrade škody).

Odvolávajúci sa žalovaný [dft] Defendant-appellant [dft]

Žalovaný, ktorý sa odvoláva proti rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne prostredníctvom súdnej žaloby.

Opisovateľ [trc] Transcriber [trc]

Osoba, ktorá pripravuje rukou alebo strojom písanú kópiu originálneho materiálu vrátane diktovaného alebo ústne zaznamenaného. Pre výrobcov faksimile použi Výrobca faksimile [fak].

Oponent [opn] Opponent [opn]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za oponentúru doktorskej práce alebo dizertácie.

Organizátor zhromaždenia [orm] Organizer of meeting [orm]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za organizáciu zhromaždenia, ktorého výsledkom je správa alebo zborník príspevkov.

Osvetľovač [lgd] Lighting designer [lgd]

Osoba, ktorá navrhuje osvetlenie pre divadelné predstavenie, film atď.

Podvodník použi Falšovateľ

Portrétované osoby [dpc] Depicted [dpc]

Osoba alebo skupina zobrazená alebo portrétovaná v diele, zvyčajne v umeleckom diele.

Possesor [sgn] Signer [sgn]

Osoba, ktorej podpis sa objavuje bez ďalšieho textu označujúceho provenienciu. Pokiaľ sa takýto text vyskytne, použi Autogram [agm].

Pozorovateľ použi Svedok

Pôvodca [org] Originator [org]

Autor alebo agentúra, ktorá vytvorila dielo, t.j. meno osoby alebo organizácie spojenej s intelektuálnym obsahom diela. Kategória nezahŕňa vydavateľa alebo osobnú účasť alebo sponzora s výnimkou, ak je korporatívnym autorom. Zahŕňa osobu označenú v diele ako výskumník.

Pravdepodobné meno použi Prisúdené meno

Predchádzajúci vlastník [fmo] Former owner [fmo]

Osoba alebo organizácia, ktorá niekedy v minulosti vlastnila jednotku. Zahŕňa osoby alebo organizácie, ktorým bol materiál odovzdaný. Osoba alebo organizácia, ktorá odovzdáva jednotku aktuálnemu vlastníkovi sa označuje ako Darca [dar]

Prekladateľ [trl] Translator [trl]

Osoba, ktorá prekladá text z jedného jazyka do iného alebo zo staršej formy jazyka do modernej.

Prísažný svedok použi Svedok

Prispievateľ [ctb] Contributor [ctb]

Osoba, ktorá svojím dielom prispela do širšieho diela, napr. do antológie, do seriálovej publikácie alebo do iného výberu jednotlivých diel. Nepoužívať pre osobu, ktorej jediná funkcia vo vzťahu k dielu je autor, editor, zostavovateľ alebo prekladateľ.

Prisúdené meno [att] Attributed name [att]

Autor, umelec atď. spojený s dielom, pre ktoré existuje alebo v minulosti existoval reálny dôvod označiť takúto osobu za autora, tvorcu atď. diela.


Producent [pro] Producer [pro]

Osoba zodpovedná za výrobu filmu vrátane obchodných aspektov, riadenia výroby a komerčného úspechu diela.

Programátor [prg] Programmer [prg]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za vytvorenie a/alebo údržbu počítačového programu, zdrojového kódu, strojom spracovateľných digitálnych súborov a podpornej dokumentácie.

Prvá strana [fpy] First party [fpy]

Osoba alebo organizácia, ktorá je identifikovaná ako jediná strana alebo účastník prvej strany. V prípade prevodu práva ide o postupiteľa, prevodcu, osobu udeľujúcu licenciu, prevoditeľa majetku atď. Viaceré strany sa môžu spoločne nazývať prvou stranou.

Realizátor výskumu [res] Researcher [res]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za realizáciu výskumu.

Recenzent [rev] Reviewer [rev]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za recenziu knihy, filmu, predstavenia atď.

Redaktor [red] Redactor [red]

Osoba, ktorá píše alebo vyvíja rámec jednotky bez intelektuálnej zodpovednosti za obsah jednotky.

Režisér [drt] Director [drt]

Osoba zodpovedná za celkové riadenie práce, alebo ktorá dozerá nad výrobou divadelného predstavenia, filmu alebo zvukového záznamu.

Rozprávač [nrt] Narrator [nrt]

Osoba, ktorá popisuje skutok, príbeh alebo priebeh udalosti.

Rozprávač poviedok [stl] Storyteller [stl]

Osoba podávajúca poviedku v tvorivej a/alebo divadelnej interpretácii.

Rubrikátor [rbr] Rubricator [rbr]

Osoba zodpovedná za časti diela, zvyčajne hlavičky alebo úvodné časti rukopisu, ktoré sú vyznačené spravidla červenou farbou.

Rytec [egr] Engraver [egr]

Osoba, ktorá vyrýva písmená, obrázky atď. na povrch, napr. drevené alebo kovové platne určené na tlač.

Sadzač [cmt] Compositor [cmt]

Osoba zodpovedná za vytvorenie kovovej formy alebo formy z iného materiálu na výrobu textu a obrázkov pre tlačený materiál.

Scenárista [sce] Scenarist [sce]

Autor filmového scenára.

Scénograf [std] Set designer [std]

Osoba, ktorá premieta všeobecné náčrty režiséra do aktuálnych architektonických štruktúr pre divadelné predstavenie, film atď. Scénograf pripravuje podrobné plány a špecifikácie pre priestor scény. [použiť iba po 29. auguste 2004]

Skladateľ [cmp] Composer [cmp]

Osoba, ktorá vytvorila hudobné dielo zvyčajne v rukopisnej alebo tlačenej forme.

Skriptor [scr] Scribe [scr]

Opisovateľ alebo autor vlastného rukopisu. Pre osobu, ktorá vytvára faksimle použi Výrobca faksimile [fac].

Sochár [scl] Sculptor [scl]

Osoba, ktorá modeluje alebo vyrezáva postavy v trojrozmernej reprezantácii.Spevák [sng] Singer [sng]

Osoba, ktorá používa svoj hlas, s inštrumentálnym sprievodom alebo bez sprievodu, pri hudobných predstaveniach. Spevácke predstavenie môže súčasne obsahovať aj slová.

Spoluautor použi Autor

Spolupracovník [clb] Collaborator [clb]

Osoba alebo korporácia, ktorá má obmedzenú účasť pri vytvorení diela, ktorej autorom je iná osoba alebo korporácia a ktorá vytvára doplnky k dielu (napr. prílohy, poznámky).

Sponzor [spn] Sponsor [spn]

Osoba alebo agentúra, ktorá vydáva kontrakt alebo pod záštitou ktorej je dielo napísané, vytlačené, vydané atď.

Spravodajca [rpt] Reporter [rpt]

Osoba, ktorá píše alebo prezentuje aktuálne správy alebo podujatia a sprostredkuje ich v tlačenej podobe alebo vysielaním.

Sťažovateľ [lil] Libelant [lil]

Strana, ktorá podáva sťažnosť na cirkevný alebo námorný súd.

Sťažovateľ, proti ktorému smeruje odvolanie [lie] Libelant-appellee [lie]

Sťažovateľ, proti ktorému sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku cirkevného alebo námorného súdu na inom cirkevnom alebo námornom súde.

Stereotypér [str] Stereotyper [str]

Osoba, ktorá vytvára novú tlačovú platňu odliatu z písmoviny alebo kopírovaním iného tlačového povrchu.

Strihač [flm] Film editor [flm]

Strihač filmov. Tento pojem sa používa bez ohľadu na nosič, na ktorom je vyrobený film (t.j., acetátový film, videopáska).

Súvisiace meno [asn] Associated name [asn]

Všeobecný relačný kód pre meno spojené s jednotkou alebo zbierkou alebo meno zistené v jednotke alebo v zbierke, alebo ktoré nemôže byť jednoznačne identifikované ako Predchádzajúci vlastník [pvl] alebo inak označujúce provenienciu.

Svedok [wit] Witness [wit]

Osoba, ktorá potvrdzuje pravdivosť udalosti alebo akcie.

Šéfredaktor [pbd] Publishing director [pbd]

Osoba, ktorá dozerá nad vytvorením kolektívneho diela, aby zabezpečila jeho postupnosť alebo kontinuitu. Pojem zahŕňa literárnych redaktorov, redaktorov edícií atď.

Školiteľ (konzultant) [ths] Thesis advisor [ths]

Osoba, pod dohľadom ktorej kandidát na akademickú hodnosť vytvára a prezentuje kvalifikačnú prácu, vedeckú prácu alebo text dizertácie.

Tanečník [dnc] Dancer [dnc]

Osoba, ktorá predovšetkým predvádza tanečné schopnosti v hudobných alebo dramatických predstaveniach.

Technický kreslič [ren] Renderer [ren]

Kreslič, ktorý pripravuje kresby architektonických návrhov (t.j. architektonické stvárnenie) v presnej, reprezentatívnej perspektíve, ktorá zviditeľní projekt po jeho dokončení.

Technický výtvarník použi Výtvarník

Textár [lyr] Lyricist [lyr]

Autor textu piesne.


Tlačiar [prt] Printer [prt]

Osoba alebo organizácia, ktorá tlačí texty zo sadzby alebo z platní.

Tlačiar ilustrácií [pop] Printer of plates [pop]

Osoba alebo organizácia, ktorá tlačí ilustrácie z platní.

Tlačiar svetlotlače [clt] Collotyper [clt]

Osoba zodpovedná za výrobu fotografických tlačí z filmu alebo z iného koloidu, ktorý má farbu sajúci alebo odpudivý povrch.

Tlačový tajomník [sec] Secretary [sec]

Zapisovateľ, redaktor alebo iná osoba zodpovedná za vyjadrenie názoru korporácie.

Tvorca [cre] Creator [cre]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za intelektuálny alebo umelecký obsah diela.

Typograf [tyg] Typographer [tyg]

Osoba prednostne zodpovedná za výber a usporiadanie písma použitého v jednotke. Ak je typograf zároveň zodpovedný za iné aspekty grafickej úpravy knihy (napr. Grafická úprava [bkd]), môžu sa požadovať kódy pre obidve funkcie.

Účastník interview [ive] Interviewee [ive]

Osoba, ktorej pri rozhovore kladie otázky reportér alebo anketár.

Účinkujúci [prf] Performer [prf]

Osoba, ktorá predvádza hudobné alebo umelecké schopnosti v hudobných alebo dramatických predstaveniach, ak sa nepoužijú špecifické kódy pre tieto funkcie ([act], [dnc], [itr], [voc] atď.). Ak sa použijú špecifické kódy, [prf] sa použije pre osobu, ktorej schopnosti nie sú špecifikované alebo nie sú známe.

Učiteľ [tch] Teacher [tch]

Osoba, ktorá podáva pokyny v oblasti intelektuálneho predmetu alebo poskytuje demonštrácie pri vyučovaní manuálnych zručností. [použiť iba po 29. auguste 2004]

Umelec [art] Artist [art]

Osoba (napr. maliar), ktorá vytvorí a niekedy aj realizuje pôvodný grafický návrh alebo umelecké dielo, ak sa nepožadujú špecifické kódy (napr. [egr], [etr]). Pre knižných ilustrátorov použite kód Ilustrátor [ill].

Úprava väzby [bdd] Binding designer [bdd]

(Doplnok prekl. Osoba zodpovedná za úpravu pevného obalu knihy)

Upravovateľ [adp] Adapter [adp]

Osoba, ktorá 1) prepracuje hudobnú skladbu, zvyčajne pre iné médium alebo 2) prepíše romány alebo poviedky pre filmové spracovanie alebo pre iné audiovizuálne médium.

Vedúci výskumného tímu [rth] Research team head [rth]

Osoba alebo korporácia, ktorá vedie alebo riadi výskumný projekt.

Vlastník [own] Owner [own]

Osoba alebo organizácia, ktorá v súčasnosti vlastní jednotku alebo zbierku.

Vlastník licencie [lse] Licensee [lse]

Pôvodný príjemca práva na tlač alebo publikovanie.

Vokalista [voc] Vocalist [voc]

Osoba, ktorá predvádza spevácke schopnosti v hudobných alebo dramatických predstaveniach.

Vydavateľ [pbl] Publisher [pbl]

Osoba alebo korporácia, ktorá sprístupňuje verejnosti tlačený materiál, zvyčajne texty, ale aj tlačené hudobniny, umelecké diela atď.

Vynálezca [inv] Inventor [inv]

Osoba alebo korporácia, ktorá ako prvá vyrobí špecifickú užitočnú jednotku alebo ktorá vyvinie nový postup na dosiahnutie známej jednotky alebo výsledku.

Vynálezca patentu použi Vynálezca

Vypožičiavateľ [len] Lender [len]

Osoba alebo organizácia, ktorá poskytuje knihu, rukopis atď. na krátkodobé použitie, napr. na fotokopírovanie alebo mikrofilmovanie.

Výrobca [mfr] Manufacturer [mfr]

Osoba, korporácia alebo iná agentúra, ktorá vyrába artefakt (predmet vyrobený alebo upravený jednou alebo viacerými osobami). Príkladmi artefaktov sú vázy, delá alebo kusy nábytku.

Výrobca faksimile [fac] Facsimilist [fac]

Osoba alebo spoločnosť vyrábajúca faksimilové kópie.

Výrobca kníh [bkp] Book producer [bkp]

Osoba alebo spoločnosť zodpovedná za výrobu kníh a iných tlačených médií, ak sa nepožadujú špecifické kódy (napr. [bkd], [egr], [tyd], [prt]).

Výrobca kópií použi Falšovateľ, Výrobca faksimile

Výrobca papiera [ppm] Papermaker [ppm]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za výrobu papiera, zvyčajne z dreva, plátna alebo iného vláknitého materiálu.

Výrobca tlačových platní [plt] Platemaker [plt]

Osoba alebo korporácia zodpovedná za výrobu tlačových platní slúžiacich zvyčajne na tlač obrázkov a/alebo textu.

Výtvarník [drm] Draftsman [drm]

Osoba, ktorá pripravuje umelecké alebo technické výkresy.

Zákazník [cli] Client [cli]

Osoba alebo organizácia, pre ktorú pracuje iná osoba alebo organizácia.

Zberateľ [col] Collector [col]

Osoba, ktorá zozbierala materiály z rôznych zdrojov, usporiadala ich, popísala a skatalogizovala ako zbierku. Zberateľ nie je ani tvorcom materiálu, ani osobou, ktorej mohli byť rukopisy obsiahnté v zbierke adresované.

Zememerač [srv] Surveyor [srv]

Osoba alebo organizácia, ktorá vykonáva merania oblastí územia atď. na určenie lokácie, formy a hraníc.

Zmluvná strana [ctr] Contractor [ctr]

Osoba alebo korporácia, ktorá uzatvára zmluvu s inou osobou alebo korporáciou za účelom realizácie špeciálnej úlohy.

Znalec použi Odhadca

Zodpovedná strana [rpy] Responsible party [rpy]

Osoba alebo korporácia právne zodpovedná za obsah publikovaného materiálu.

Zodpovedný redaktor [lso] Licensor [lso]

Signatár licencie, súhlasu na vytlačenie rukopisu (imprimatur) atď.

Zostavovateľ [com] Compiler [com]

Osoba, ktorá vytvára dielo alebo publikáciu výberom a zostavením materiálu prebratého z diel rôznych osôb alebo korporácií.

Zvukový majster [rce] Recording engineer [rce]

Osoba, ktorá dohliada nad technickými aspektami zvukových alebo video nahrávok.

Žalobca [cpl] Complainant [cpl]

Strana, ktorá žiada súd o náhradu škody, zvyčajne v spravodlivom  konaní (v konaní o náhrade škody).

Žalovaná strana [lel] Libelee [lel]

Strana, proti ktorej bola podaná sťažnosť na cirkevný alebo námorný súd.


Žalovaná strana, proti ktorej smeruje odvolanie [lee] Libelee-appellee [lee]

Žalovaná strana, proti ktorej sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku cirkevného alebo námorného súdu na inom cirkevnom alebo námornom súde.

Žalovaný [dfd] Defendant [dfd]

Strana, ktorá oponuje alebo zamieta tvrdenia žaloby a od ktorej sa požaduje náprava alebo náhrada škody, zvyčajne prostredníctvom súdnej žaloby.

Žalovaný, proti ktorému smeruje odvolanie [dfe] Defendant-appellee [dfe]

Žalovaný, proti ktorému sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci inej jurisdikcie, zvyčajne prostredníctvom súdnej žaloby.

Žalujúca strana [ptf] Plaintiff [ptf]

Strana, ktorá podáva na súde personálnu žalobou, zvyčajne v súdnom konaní.

Žalujúca strana, proti ktorej smeruje odvolanie [pte] Plaintiff-appellee [pte]

Žalujúca strana, proti ktorej sa podáva odvolanie vo veci zmeny rozsudku súdu alebo jurisdikcie na inom súde alebo v rámci jurisdikcie, zvyčajne v súdnom konaní.

Žiadateľ [app] Applicant [app]

Osoba alebo korporácia, ktorá je zodpovedná za predloženie žiadosti, alebo ktorá prichádza do úvahy pri spracúvaní výsledkov predložených žiadostí (napr. udelenie práv, odmien, titulu, funkcie).

Žiadateľ (autorské právo) použi Žiadateľ o priznanie autorského práva

Žiadateľ o priznanie autorského práva [cpc] Copyright claimant [cpc]

Osoba vedená ako vlastník autorského práva v čase registrácie. Autorské právo môže byť udelené alebo neskôr presunuté na inú osobu alebo agenta, kedy sa žiadateľ stáva nositeľom autorského práva.

Žiadateľ o priznanie patentu [pta] Patent applicant [pta]

Osoba alebo korporácia žiadajúca o priznanie patentu.Príloha C: Kódy jazykov

Kódovník obsahuje kódy jazykov, ktoré sa používajú v poli 008/35-37 Údaje pevnej dĺžky – Všeobecné informácie, v poli 040 v podpoli $b Zdroj katalogizácie, v poli 041 Kód jazyka a v poli 242 v podpoli $y Preklad názvu dodaný katalogizátorom.

POZNÁMKA: V tomto zozname sú zaznamenané aj kódy, ktoré už prestali platiť. Sú identifikované pomocou pomlčky, ktorá predraďuje kód a sú vyznačené tučným písmom.MARC kód ISO 639-2 SLOVENSKÝ NÁZOV


A

aar aar afarčina

abk abk abcházčina

ace ace acehčina

ach ach ačoli

ada ada adangme

ady adygčina

afa afa afroázijské jazyky (iné)

afh afh afrihili (umelý jazyk)

afr afr afrikánčina

-ajm aliamánčina

aka aka akan

akk akk akkadčina

alb alb albánčina

ale ale aleutčina

alg alg algongkinské jazyky

amh amh amharčina

ang ang angličtina, stará (cca. 450 - 1100)

apa apa apačské jazyky

ara ara arabčina

arc arc aramejčina

arg aragónská španielčina

arm arm arménčina

arn arn araukánčina

arp arp arapaho

art art umelé jazyky (iné)

arw arw arawačtina

asm asm asámčina

ast bable

ath ath athabaské jazyky (iné)

aus aus austrálske jazyky

ava ava avarčina

ave ave avestský jazyk (avesta)

awa awa awadhi

aym aym aymarčina

aze aze azerbajdžančina


B

bad bad banda

bai bai bamileke

bak bak baškirčina

bal bal balúdžtina

bam bam bambara

ban ban balijčina

baq baq baskičtina

bas bas basa

bat bat baltské jazyky (iné)

bej bej bedža

bel bel bieloruština

bem bem bemba

ben ben bengálčina

ber ber berberské jazyky (iné)

bho bho bhódžpurčina

bih bih biharčina

bik bik bikolčina

bin bin bini

bis bis bislama

bla bla siksika

bnt bnt bantuské jazyky (iné)

bos bosniačtina

bra bra bradžčina

bre bre bretónčina

btk btk batačtina (Indonézia)

bua bua buriatčina

bug bug buginčina

bul bul bulharčina

bur bur barmčina

byn bilin

C

cad cad kaddo

cai cai indiánske jazyky Strednej Ameriky

-cam kmérčina

car car karibčina

cat cat katalánčina

cau cau kaukazké jazyky (iné)

ceb ceb cebuánčina

cel cel keltské jazyky (iné)

cha cha čamorčina

chb chb čibča

che che čečenčina

chg chg čagatajčina

chi chi čínština

chk chk truk

chm chm maríjčina

chn chn činucký žargón

cho cho choctaw

chp chp čipewjančina

chr chr čerokí

chu chu cirkevnoslovanské jazyky

chv chv čuvaština

chy čejenčina

cmc cmc čamaské jazyky

cop cop koptčina

cor cor kornčina

cos cos korzičtina

cpe cpe kreolské jazyky a pidžiny, na báze angličtiny (iné)

cpf cpf kreolské jazyky a pidžiny, na báze francúzštiny (iné)

cpp cpp kreolské jazyky a pidžiny, na báze portugalčiny (iné)

cre cre krí

crh krimská tatárčina

crp crp kreolské jazyky a pidžiny (iné)

csb kašubčina

cus cus kušitské jazyky (iné)

cze cze čeština


D

dak dak dakota

dan dan dánčina

dar darginčina

day day dajačtina

del del delaware

den den slave (slejv)

dgr dgr dogrib

din dinka

div div divehi (maledivčina)

doi doi dogri

dra dra drávidské jazyky (iné)

dsb dolná srbčina

dua dua duala

dum dum holandčina, stredná (cca 1050 – 1350)

dut dut holandčina

dyu dyu djula

dzo dzo dzongkä


E

efi efi efik

egy egy egyptčina

eka eka ekadžuk

elx elx elamčina

eng eng angličtina

enm enm angličtina, stredná (1100 – 1500)

epo epo esperanto

-esk eskimácke jazyky

-esp esperanto

est est estónčina

-eth etiópčina

ewe ee ewe

ewo ewo ewondo


F

fan fan fang

fao fao faerčina

-far faerčina

fat fat fanti

fij fij fidžijčina

fil filipínština

fin fin fínčina

fiu fiu ugrofínske jazyky (iné)

fon fon fončina

fre fre francúzština

-fri frízština

frm frm francúzština, stredná (cca.1400 – 1600)

fro fro francúzština, stará (cca. 842 – 1400)

fry frízština

ful fulbčina

fur friulian


G

gaa ga

-gae škótska gaelčina

-gag galicíjčina

-gal oromo

gay gay gayo

gba gba gbaja

gem gem germánske jazyky (iné)

geo geo gruzínčina

ger ger nemčina

gez gez etiópčina

gil gil kiribatčina

gla gla škótska gaelčina

gle gle írčina

glg glg galicijčina

glv glv mančina

gmh gmh nemčina, stredná horná (cca. 1050 – 1500)

goh goh nemčina, stará horná (cca. 750 – 1050)

gon gon gondi

gor gor gorontalo

got got gótčina

grb grb grebo

grc grc gréčtina, stará (do 1453)

gre gre gréčtina, súčasná (1453 - )

grn grn guarani

-gua guarani

guj guj gudžarátčina

gwi gwi gwich´in


H

hai hai haida

hat haitská francúzska kreolčina

hau hau hauština

haw haw havajčina

heb heb hebrejčina

her her herero

hil hil hiligajnončina

him him himačalčina

hin hin hindčina

hit hit chetitčina

hmn hmn hmong

hmo hmo hiri motu

hsb horná srbčina

hun hun maďarčina

hup hup hupa


I

iba iba iban

ibo ibo igbo

ice ice islandčina

ido medzinárodný jazyk ido (vylepšené esperanto)

iii sichuan yi

ijo ijo idžo

iku iku inuktitut

ile ile interlingue

ilo ilo iloko

ina ina interlingua (International Auxiliary Language Association)

inc inc indické jazyky (iné)

ind ind indonézsky jazyk

ine ine indoeurópske jazyky (iné)

inh inguština

-int interlingua (International Auxiliary Language Association)

ipk ipk inupiaq

ira ira iránske jazyky (iné)

-iri írčina

iro iro irokézske jazyky (iné)

ita ita taliančina


J

jav jav jávčina

jbo lojban (umelý jazyk)

jpn jpn japončina

jpr jpr židovská perzština

jrb jrb židovská arabčina


K

kaa kaa karakalpačtina

kab kab kabylčina

kac kac kačjinčina

kal kal grónčina

kam kam kamba

kan kan kannadčina

kar kar karenčina

kas kas kašmírčina

kau kau kanuri

kaw kaw kawi

kaz kaz kazaština

kbd kabardčina

kha kha khasijčina

khi khi khojsánske jazyky (iné)

khm khm khmérčina

kho kho kotčina

kik kik kikuju

kin kin kiňarwanda

kir kir kirgizština

kmb kim kimbundu (idongo)

kok kok konkánčina

kom kom komijčina

kon kon kongo

kor kor kórejčina

kos kos kusaie

kpe kpe kpelle

krc karachay-balkar

kro kro kru

kru kru kurukhčina

kua kua kuaňama

kum kum kumytčina

kur kur kurdčina

-kus kusaie

kut kut kutenai


L

lad lad ladinčina

lah lah lahandčina

lam lam lamba

-lan okcitánčina (po – 1500)

lao lao laoština

-lap sami (laponský jazyk)

lat lat latinčina

lav lav lotyština

lez lez lezginčina

lim limburčina

lin lin lingala

lit lit litovčina

lol lol mongo-nkundu

loz loz lozi

ltz luxemburčina

lua lua luba-luluánčina

lub luba-katanga

lug lug ganda

lui lui luiseňo

lun lun lunda

luo luo luo (Keňa a Tanzánia)

lus lus lušáí


M

mac mac macedónčina

mad mad madurčina

mag mag magahí

mah mah maršalčina

mai mai maithilčina

mak mak makasarčina

mal mal malajálamčina

man man mandingo

mao mao maorčina

map austronézske jazyky (iné)

mar mar maráthčina

mas mas masai

-max mančina

may malajčina

mdf moksha

mdr mdr mandarčina

men men mende

mga mga írčina, stredná (cca. 1100 – 1550)

mic mic mikman

min min minangkabaučina

mis mis rôzne jazyky

mkh mkh monsko-kmérske jazyky (iné)

-mla malagaština

mlg malagaština

mlt mlt maltčina

mnc mandžuština

mni manípurčina

mno mno manobo jazyky

moh moh mohawk

mol mol moldavčina

mon mon mongolčina

mos mos mosi

mul mul viaceré jazyky

mun mun mundské jazyky (iné)

mus mus muskogi

mwl mirandese

mwr mwr marwari

myn myn mayské jazyky

myv erzya


N

nah nah nahuatl

nai nai indiánske jazyky Severnej Ameriky (iné)

nap neapolská taliančina

nau nau nauruština

nav nav navaho

nbl nbl ndebele (južná Afrika)

nde nde ndebele (Zimbabwe)

ndo ndo ndonga

nds dolná nemčina

nep nep nepálčina

new new névarčina

nia nia nias

nic nic nigersko-kordofánske jazyky (iné)

niu niu niueština

nno nórčina (Nynorsk)

nob nórčina (Bokmal)

nog nogidalčina

non non nórčina, stará

nor nor nórčina

nso nso soto, severný

nub nub nubijiské jazyky

nwc newari, strá

nya nya ňandža

nym nym ňamwezi

nyn nyn ňankole

nyo nyo ňoro

nzi nzi nzima


O

oci oci okcitánčina (po 1500)

oji oji odžibwa

ori ori uríjčina

orm orm oromčina

osa osa osage

oss oss osetčina

ota ota turečtina, Ottoman

oto oto oto-pameské jazyky


P

paa paa papuánske jazyky (iné)

pag pag pangasinan

pal pal pahlaví

pam pam pampangan, kapampangan

pan pan pandžábčina

pap pag papiamento

pau pau palaučina

peo peo perzština, stará (cca 600 – 400 p.n.l.)

per per perzština

phi phi filipínske jazyky (iné)

phn phn féničtina

pli pli pálí

pol pol poľština

pon pon pohnpeičina (ponape)

por por portugalčina

pra pra prakritské jazyky

pro pro provensálčina, stará (1500)

pus pus paštčina


Q

que que kečuánčina


R

raj raj radžastančina

rap rap rapanujčina

rar rar rarotongčina

roa roa románske jazyky (iné)

roh rétorománčina

rom rom rómčina

rum rum rumunčina

run run rundi

rus rus ruština


S

sad sad sandawe

sag sag sango

sah sah jakutčina

sai sai indiánske jazyky Južnej Ameriky (iné)

sal sal sališské jazyky

sam sam samaritánska aramejčina

san san sanskrit

-sao samojčina

sas sas sasačtina

sat sat santálí, santalčina

scc scc srbčina

scn sicílska taliančina

sco sco škótčina

scr scr chorvátčina

sel sel selkupčina

sem sem semitské jazyky (iné)

sga sga írčina, stará (do 1100)

sgn znakové jazyky

shn shn šančina

-sho šona

sid sid sidamo

sin sin sinhalčina

sio sio siouské jazyky (iné)

sit sit čínsko-tibetské jazyky (iné)

sla sla slovanské jazyky (iné)

slo slo slovenčina

slv slv slovinčina

sma sami (laponské) jazyky, južné

sme sami (laponské) jazyky, severné

smi smi sami (laponský) jazyk

smj sami (laponský) jazyk lule

smn sami (laponský) jazyk inari

smo samojčina

sms sami (laponský) jazyk, skolt

sna sna šona

snd snd sindhčina

-snh sinhalčina

snk snk soninke

sog sog sogdčina

som som somálčina

son son songhai

sot sot soto

spa spa španielčina

srd srd sardínsky jazyk

srn sranan

srr srr serer

ssa ssa nílsko-saharské jazyky

-sso soto

ssw ssw swati

suk suk sukuma

sun sun sundčina

sus sus susu

sux sux sumerčina

swa swa svahilčina

swe swe švédčina

-swz svazijčina

syr syr sýrčina


T

-tag tagalčina

tah tah tahitčina

tai tai thajské jazyky (iné)

-taj tadžičtina

tam tam tamilčina

-tar tatárčina

tat tat tatárčina

tel tal telugčina

tem tem temne

ter ter tereno

tet tet tetum

tgk tgk tadžičtina

tgl tgl tagalčina

tha tha thajčina

tib tib tibetčina

tig tig tigre

tir tir tirgriňa

tiv tiv tiv

tkl tkl tokelaučina

tlh klingon (umelý jazyk)

tli tli tlingit

tmh tmh tamašek

tog tog tongčina (Nyasa)

ton ton tongčina (Tongské ostrovy)

tpi tpi tok pisin

-tru truk

tsi tsi tsimshijské jazyky

tsn tsn čwančina (čwana)

tso tso tsonga

-tsw čwančina (čwana)

tuk tuk turkménčina

tum tum tumbuka

tup jazyky tupi

tur tur turečtina

tut tut altajské jazyky

tvl tvl tuvalčina

twi twi twi

tyv tyv tuviančina


U

udm udmurtčina

uga uga ugaritčina

uig uig ujgurčina

ukr ukr ukrajinčina

umb umb umbundu

und und neurčený

urd urd urdčina

uzb uzb uzbečtina


V

vai vai vai

ven ven venda

vie vie vietnamčina

vol vol volapük

vot vot vodčina


W

wak wakašské jazyky

wal walamčina

war war waray

was was washo

wel wel waleština

wen wen lužická srbčina, srbské jazyky

wln walloon, dialekt používaný v Belgicku

wol wol wolof


X

xal kalmyčtina

xho xho xhosa


Y

yao yao yao (Afrika)

yap yap japčina

yid yid jidiš

yor yor jorubčina

ypk ypk yupické jazyky


Z

zap zap zapotéčtina

zen zen zenaga

zha zha čuangčina

znd znd zande

zul zul zuluština

zun zun zuni


Príloha D: Kódy krajín


Kódy sa používajú v poliach 008/15-17 Údaje pevnej dĺžky - Všeobecné informácie a 044 Kód krajiny vydania/produkcie.

POZNÁMKA: V tomto zozname sú zaznamenané aj kódy, ktoré už prestali platiť. Sú identifikované pomocou pomlčky, ktorá predraďuje kód a vyznačené sú tučným písmom.MARC kód NÁZOV KRAJINY ISO kód

A

aa Albánsko, Albánska republika AL

abc Alberta

-ac Ostrovy Ashmore a Cartier

ae Alžírsko, Alžírska demokratická ľudová DZ

republika

af Afganistan, Afganský islamský štát AF

ag Argentína, Argentínska republika AR

-ai Arménsko, Arménska republika AM

-air Arménska sovietska socialistická republika

aj Azerbajdžan, Azerbajdžanská republika AZ

-ajr Azerbajdžanská sovietska socialistická

republika

aku Aljaška

alu Alabama

am Anguila AI

an Andora, Andorrské kniežactvo AD

ao Angola, Angolská republika AO

aq Antigua a Barbuda AG

aru Arkansas

as Americká Samoa AS

at Austrália AU

au Rakúsko, Rakúska republika AT

aw Aruba AW

ay Antarktída AQ

azu Arizona


B

ba Bahrajn, Bahrajnský štát BH

bb Barbados BB

bbc Britská Kolumbia

bd Burundi, Burundská republika BI

be Belgicko, Belgické kráľovstvo BE

bf Bahamy, Bahamské spoločenstvo BS

bg Bangladéš, Bangladéšska ľudová republika BD

bh Belize BZ

bi Britské indicko-oceánske územie IO

bl Brazília, Brazílska federatívna republika BR

bm Bermudské ostrovy, Bermudy BM

bn Bosna a Hercegovina, Republika Bosny a BA

Hercegoviny

bo Bolívia, Bolívijská republika BO

bp Šalamúnove ostrovy SB

br Mjanmarsko, Mjanmarský zväz MM

bs Botswana, Botswanská republika BW

bt Bhután, Bhutánske kráľovstvo BT

bu Bulharsko, Bulharská republika BG

bv Bouvetov ostrov BV

bw Bielorusko, Bieloruská republika BY

-bwr Bieloruská sovietska socialistická republika

bx Brunej Darussalam BN


C

cau Kalifornia

cb Kambodža, Kambodžské kráľovstvo KH

cc Čína

cd Čad, Čadská republika TD

ce Srí Lanka, Srílanská demokratická LK

socialistická republika

cf Kongo, Konžská republika CG

cg Kongo demokratická republika, Konžská CD

demokratická republika

ch Čína, Čínska ľudová republika CN

ci Chorvátsko, Chorvátska republika HR

cj Kajmanské ostrovy KY

ck Kolumbia, Kolumbijská republika CO

cl Čile, Čílska republika CL

cm Kamerun, Kamerunská republika CM

-cm Kanada

cou Kolorádo

-cp Ostrovy Kanton a Enderbury

cq Komory, Komorská federatívna islamská KM

republika

cr Kostarika, Kostarická republika CR

-cs Československo


D

dcu Kolumbia district

deu Delaware

dk Dánsko, Dánske kráľovstvo DK

dm Benin, Beninská republika BJ

dq Dominika, Dominické spoločenstvo DM

dr Dominikánska republika DO


E

ea Eritrea ER

ec Ekvádor, Ekvádorská republika EC

eg Rovníková Guinea, Republika Rovníkovej GQ

Guinei

em Východný Timor TP

enk Anglicko

er Estónsko, Estónska republika EE

-err Estónsko

es Salvádor, Salvádorská republika SV

et Etiópia, Etiópska federatívna demokratická ET

republika


F

fa Faerské ostrovy FO

fg Francúzska Guyana GF

fi Fínsko, Fínska republika FI

fj Fidži, Republika Fidži FJ

fk Falklandské ostrovy (Malvíny) FK

flu Florida

fm Mikronézia (federatívne štáty), Mikronézske FM

federatívne štáty

fp Francúzska Polynézia PF

fr Francúzsko, Francúzska republika FR

fs Francúzske južné územia TF

ft Džibutsko, Džibutská republika DJ


G

gau Georgia

gb Kiribati KI

gd Grenada GD

-ge Nemecko (východné)

gh Ghana, Ghanská republika GH

gi Gibraltár GI

gl Grónsko GL

gm Gambia, Gambijská republika GM

-gn Ostrovy Gilbert a Ellice

go Gabon, Gabonská republika GA

gp Guadeloupe GP

gr Grécko, Helénska republika GR

gs Gruzínsko GE

-gsr Gruzínska sovietska socialistická republika

gt Guatemala, Guatemalská republika GT

gu Guan GU

gv Guinea, Guinejská republika GN

gw Nemecko, Spolková republika DE

gy Guyana, Guyanská republika GY

gz Územie Gazy


H

hiu Havaj

-hk Hong Kong

hm Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy HM

ho Honduras, Honduraská republika HN

ht Haiti, Haitská republika HT

hu Maďarsko, Maďarská republika HU


I

iau Iowa

ic Island, Islandská republika IS

idu Idaho

ie Írsko IE

ii India, Indická republika IN

ilu Illinois

inu Indiana

io Indonézia, Indonézska republika ID

iq Irak, Iracká republika IQ

ir Irán, islamská republika, Iránska islamská IR

republika

is Izrael, Izraelský štát IL

it Taliansko, Talianska republika IT

-iu Demilitarizované zóny Izrael - Sýria

iv Pobrežie slonoviny, Republika Pobrežia CI

Slonoviny

-iw Demilitarizované zóny Izrael – Jordánsko

iy Neutrálna zóna Irak – Saudská Arábia


J

ja Japonsko JP

ji Johnstonov ostrov

jm Jamajka JM

-jn Jan Mayen

jo Jordánsko, Jordánske hášimovské kráľovstvo JO


K

ke Keňa, Kenská republika KE

kg Kirgizsko, Kirgizská republika KG

-kgr Kirgizská sovietska socialistická republika

kn Kórea (Severná), Kórejská KP

ľudovo-demokratická

ko Kórea (Južná), Kórejská republika KR

ksu Kansas

ku Kuvajt, Kuvajtský štát KW

kyu Kentucky

kz Kazachstan, Kazašská republika KZ

-kzr Kazašská sovietska socialistická republika


L

lau Louisiana

lb Libéria, Libérijská republika LR

le Libanon, Libanonská republika LB

lh Lichtenštajnsko, Lichtenštajnské kniežatstvo LI

li Litva, Litovská republika LT

-lir Litovská sovietska socialistická republika

-ln Ostrovy Central and Southern Line

lo Lesotho, Lesothské kráľovstvo LS

ls Laoská ľudovo-demokratická republika LA

lu Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo LU

lv Lotyšsko, Lotyšská republika LV

-lvr Lotyšsko, Lotyšská sovietska socialistická

republika

ly Líbyjská arabská džamahírija, Líbyjská LY arabská ľudová socialistická džamahírija


M

mau Massachusetts

mbc Manitoba

mdu Maryland

meu Maine

mf Maurícius, Maurícijská republika MU

mg Madagaskar, Madagaskarská republika MG

-mh Macao

miu Michigan

mj Montserrat MS

mk Omán, Ománsky sultanát OM

ml Mali, Malijská republika ML

mm Malta, Maltská republika MT

mnu Minesota

mou Missouri

mp Mongolsko MN

mq Martinik MQ

mr Maroko, Marocké kráľovstvo MA

msu Mississippi

mtu Montana

mu Mauritánia, Mauritánska islámská republika MR

mv Moldavsko, Moldavská republika MD

-mvr Moldavská sovietska socialistická republika

mw Malawi, Malawijská republika MW

mx Mexiko Spojené štáty americké MX

my Malajzia MY

mz Mozambik, Mozambická republika MZ


N

na Holandské Antily AN

nbu Nebraska

ncu Severná Karolína

ndu Severná Dakota

ne Holandsko, Holandské kráľovstvo NL

nfc Newfoundland a Labrador

ng Niger, Nigerská republika NE

nhu New Hampshire

nik Severné Írsko

nju New Jersey

nke New Brunswick

nl Nová Kaledónia NC

-nm Severné Mariany, ostrovy

mnu Nové Mexiko

nn Vanuatu, Vanuatská republika VU

no Nórsko, Nórske kráľovstvo NO

np Nepál, Nepálske kráľovstvo NP

nq Nikaragua, Nikaragujská republika NI

nr Nigéria, Nigérijská federatívna republika NG

nsc Nové Škótsko

ntc Northwest Territories

nu Nauru, Nauruská republika NR

nuc Nunavut

nvu Nevada

nw Severné Mariany, Spoločenstvo ostrovov MP

Severné Mariany

nx Ostrov Norfolk NF

nyu New York (štát)

nz Nový Zéland NZ


O

ohu Ohio

oku Oklahoma

onc Ontário

oru Oregon

ot Mayotte YT


P

pau Pensylvánia

pc Pitcairnove ostrovy PN

pe Peru, Peruánska republika PE

pf Ostrovy Paracel

pg Guinea-Bissau, Guinejsko-bissauská republika GW

ph Filipíny, Filipínska republika PH

pic Ostrov Prince Edward

pk Pakistan, Pakistanská islamská republika PK

pl Poľsko, Poľská republika PL

pn Panama, Panamská republika PA

po Portugalsko, Portugalská republika PT

pp Papua – Nová Guinea PG

pr Portoriko PR

-pt Portuguese Timor

pw Palau, Palauská republika PW

py Paraguaj, Paraguajská republika PY


Q

qa Katar, Katarský štát QA

quc Québec (provincia)


R

re Réunion RE

rh Zimbabwe, Zimbabwianska republika ZW

riu Rhode Island

rm Rumunsko RO

ru Ruská federácia RU

-rur Ruská sovietska federatívna socialistická

republika

rw Rwanda, Rwandská republika RW

-ry Ostrovy Ryukyu, Southern


S

sa Južná Afrika, Juhoafrická republika ZA

-sb Svalbard a Jan Mayen SJ

scu Južná Karolína

sdu Južná Dakota

se Seychely, Seychelská republika SC

sf Svätý Tomáš, Demokratická republika ST

Svätého Tomáša a Princovho ostrova

sg Senegal, Senegalská republika SN

sh Španielska severná Afrika

si Singapur, Singapurská republika SG

sj Sudán, Sudánska republika SD

-sk Sikkim

sl Sierra Leone, Sierraleonská republika SL

sm San Maríno, Sanmarínska republika SM

snc Saskatchewan

so Somálsko, Somálska demokratická republika SO

sp Španielsko, Španielske kráľovstvo ES

sq Svazijsko, Svazijské kráľovstvo SZ

sr Surinam, Surinamská republika SR

ss Západná Sahara EH

stk Škótsko

su Saudská Arábia, Saudskoarabské kráľovstvo SA

-sv Swanove ostrovy

sw Švédsko, Švédske kráľovstvo SE

sx Namíbia, Namíbijská republika NA

sy Sýria, Sýrska arabská republika SY

sz Švajčiarsko, Švajčiarska konfederácia CH


T

ta Tadžikistan, Tadžická republika TJ

-tar Tadžická sovietska socialistická republika

tc Ostrovy Turks a Caicos TC

tg Togo, Togská republika TG

th Thajsko, Thajské kráľovstvo TH

ti Tunisko, Tuniská republika TN

tk Turkménsko TM

-tkr Turkménska sovietska socialistická republika

tl Tokelau TK

tnu Tennessee

to Tonga, Tonžské kráľovstvo TO

tr Trinidad a Tobago, Republika Trinidadu a TT

Tobaga

ts Spojené arabské emiráty AE

-tt Poručnícke územie ostrovov v Pacifiku

tu Turecko, Turecká republika TR

tv Tuvalu TV

tzu Texas

tz Tanzánia zjednotená republika, Tanzánijská TZ

zjednotená republika


U

ua Egypt, Egyptská arabská republika EG

uc Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov UM

v Karibiku

ug Uganda, Ugandská republika UG

-ui Menšie ostrovy Spojeného kráľovstva

uik Menšie ostrovy Spojeného kráľovstva

-uk Spojené kráľovstvo

un Ukrajina UA

-unr Ukrajinská sovietska socialistická republika

up Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov UM

v Pacifiku

-ur Sovietsky Zväz

-us Spojené štáty

utu Utah

uv Burkina Faso BF

uy Uruguaj, Uruguajská východná republika UY

uz Uzbekistan, Uzbecká republika UZ

-uzr Uzbecká sovietska socialistická republika


V

vau Virginia

vb Britské panenské ostrovy VG

vc Svätá stolica Vatikán VA

ve Venezuela, Venezuelská republika VE

vi Americké panenské ostrovy, Panenské ostrovy VI

Spojených štátov

vm Vietnam, Vietnamská socialistická republika VN

-vn Vietnam, severný

vp Väčší počet miest

-vs Vietnam, južný

vtu Vermont


W

wau Washingtom (štát)

-wb Západný Berlin

wf Wallis a Futuna WF

wiu Wisconsin

wj West Bank of the Jordan River

wk Wake Island

wlk Wales

ws Samoa, Západosamojský nezávislý štát WS

wvu West Virginia

wyu Wyoming


X

xa Vianočný ostrov CX

xb Kokosové ostrovy CC

xc Maldivy, Maldivská republika MV

xd Svätý Krištof a Nevis KN

xe Marshallove ostrovy, Republika MH

Marshallových ostrovov

xf Midway Islands

xh Niue NU

-xj Svätá Helena SH

xk Svätá Lucia LC

xl Saint Pierre a Miquelon PM

xm Svätý Vincent a Grenadíny VC

xn Macedónsko bývalá Juhoslávia, Bývalá MK

Macedónska republika v Juhoslávií

xo Slovensko, Slovenská republika SK

xr Česko, Česká republika CZ

xs Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy GS

xv Slovinsko, Slovinská republika SI

xx Bez určenia miesta, neznáme alebo neurčené

xxc Kanada CA

xxk Spojené kráľovstvo, Spojené kráľovstvo GB

Veľkej Británie a Severného Írska

-xxr Zväz sovietskych socialistických republík

xxu Spojené štáty, Spojené štáty americké US


Y

ye Jemen, Jemenská republika YE

yke Územie Jukonu

-ys Jemen (People’s Democratic Republic)

yu Serbia a Montenegro


Z

za Zambia, Zambijská republika ZM

E: Kódy geografických oblastí MARC 21 (GAC)


Kódy používané v poli 043 Kód geografickej oblasti. Kódovník je dostupný na adrese:

http://www.kis3g.sk/kodovniky/MARC_GACkody.doc.


Kódovník obsahuje anglické ekvivalenty, ktoré budú preložené do slovenčiny a stanú sa novou prílohou pri prvej aktualizácii metodiky.


PRÍLOHA F: Príklady úplných záznamov


PRÍKLAD 1


LDR 01225nam a2200361 a 4500

001 vtls008620946

003 VRT

005 20060308082100.0

008 060207s2005 xo d p 000 0 slo

020 $a 8080696233 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo

043 $a e-xo---

044 $a xo $c SK

072 7 $a 371 $x Školstvo (organizácia) $2 konspekt

080 $a 378.6:63 $2 2001

080 $a (437.6) $2 2001

080 $a (072) $2 2001

080 $a 371.279.8 $2 2001

24500 $a Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre $c V. Rataj ... [et al.]

250 $a 2. upr. vyd.

260 $a Nitra $b Slovenská poľnohospodárska univerzita $c 2005

300 $a 83 s. $c 29 cm

366 $e 1000 výtl.

504 $a Bibliogr. s. 70-71

521 $a Pre študentov SPU

65007 $a záverečné práce $2 SNKPH

65007 $a vysoké školy poľnohospodárske $2 SNKPH

651 7 $a Nitra (Slovensko) $2 SNKPH

655 7 $a metodické príručky $2 SNKPH

7001 $a Rataj, Vladimír $4 aut

910 $a snk

919 $a 80-8069-623-3


PRÍKLAD 2


LDR 01933nam a2200505 a 4500

001 vtls008528089

003 VRT

005 20060308082000.0

008 060203s2005 xo f 100 0 slo

020 $a 8071654469 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo $a cze $a ger $f ger

043 $a ec-----

044 $a xo $c SK

072 7 $a 94(430/439) $x Dejiny krajín strednej Európy $2 konspekt

080 $a 929.731 $2 2001

080 $a (430) $2 2001

080 $a 94"15/..." $2 2001

080 $a 32 $2 2001

080 $a 316.344.8(4) $2 2001

080 $a (063) $2 2001

080 $a (4-191.2) $2 2001

24500 $a Politický zrod novovekej strednej Európy $b 500. výročie narodenia Ferdinanda I. zakladateľa habsburskej monarchie $c zostavovatelia: Jozef Baďurík, Kamil Sládek

250 $a [1. vyd.]

260 $a Prešov $b Michal Vaško $c 2005

300 $a 201 s. $c 25 cm

4901 $a Historické korene integrácie strednej Európy $v 1.

500 $a Zozn. aut.

500 $a Súbež. obsah nem.

500 $a Čiast. text čes., nem.

500 $a Vydané pre Centrum pre európsku politiku, Bratislava

504 $a Bibliogr. odkazy

60007 $a Ferdinand $b I. Habsburský $c rímskonemecký cisár $d 1503-1564

$2 SNKMA

648 7 $a 16. stor. $2 SNKPH

65007 $a panovníci $2 SNKPH

65007 $a politika a vláda $2 SNKPH

65007 $a európanstvo $2 SNKPH

65007 $a novovek $2 SNKPH

651 7 $a Európa stredná $2 SNKPH

651 7 $a Svätá ríša rímska $2 SNKPH

655 7 $a zborníky konferencií $2 SNKPH

7001 $a Baďurík, Jozef $4 com

7001 $a Sládek, Kamil $4 com

830 0 $a Historické korene integrácie strednej Európy $v 1.

910 $a snk

919 $a 80-7165-446-9
PRÍKLAD 3


LDR 01291nam a2200337 a 4500

001 vtls008188011

003 VRT

005 20060308081800.0

008 050804s2005 xo b g 001 0 slo

020 $a 8071625388 (viaz.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0411 $a slo $h und

044 $a xo $c SK

072 7 $a 2-23/-27 $x Biblia. Biblistika $2 konspekt

080 $a 27-23/-24 $2 2001

080 $a (0:82-9) $2 2001

1300 $a Biblia $p S. Z. $p N. Z. $l Slovensky

24510 $a Sväté písmo Starého i Nového zákona

250 $a 7. vyd.

260 $a Trnava $b Spolok svätého Vojtecha $c 2005

300 $a 2331 s. $b mp. $c 21 cm

500 $a Preklady a poznámky podľa vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: Starý zákon z roku 1955 - Nový zákon z roku 1986

504 $a Abec. index dôležitých názvov. Skrat. Zoz. biblických kníh a ich značiek

630 7 $a Biblia $p S. Z. $p N. Z. $2 SNKPH

65007 $a biblické texty $2 SNKPH

655 7 $a texty $2 SNKPH

910 $a snk

919 $a 80-7162-538-8
PRÍKLAD 4


LDR 01332nam a2200397 a 4500

001 vtls008528019

003 VRT

005 20060308081600.0

008 060203s2005 xo g 000 0 slo

020 $a 8088949866 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0411 $a slo $h heb

044 $a xo $c SK

072 7 $a 2-23/-27 $x Biblia. Biblistika $2 konspekt

080 $a 27-23/-24 $2 2001

080 $a 2-277.3 $2 2001

080 $a 27-184.3 $2 2001

080 $a (0:82-4) $2 2001

1001 $a Janega, Štefan $4 trl

24510 $a Veľkonočný baránok $b Druhá Mojžišova kniha $c Štefan Janega ; [prekl. z hebr.: Štefan Janega]

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Oto Németh $c 2005

300 $a 321 s. $c 21 cm

504 $a Bibliogr. s. 10

630 7 $a Biblia $p S. Z. $p Exodus $2 SNKPH

65007 $a biblická exegéza $2 SNKPH

65007 $a kresťanská viera $2 SNKPH

655 7 $a úvahy $2 SNKPH

910 $a snk

919 $a 80-88949-86-6


PRÍKLAD 5


LDR 01467nam a22003855a 4500

001 vtls001518753

003 VRT

005 20060308081500.0

008 050309s2004 xo o g c 000 0dslo

020 $a 8089205011 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo $a eng $a ger

044 $a xo $c SK

072 7 $a 77 $x Fotografia $2 konspekt

080 $a 77.04 $2 2001

080 $a (495) $2 2001

080 $a (083.824) $2 2001

080 $a 929 $2 2001

080 $a (084.12) $2 2001

24500 $a Ilias Bourgiotis - Jednota európskeho Juhu $b výstava v rámci 14. ročníka Festivalu Mesiac fotografie 2004 $c text do skladačky: Manos Stefanidis, Ilias Bourgiotis

250 $a [1. vyd.]

260 $a [Bratislava] $b ARTPEX $c 2004

300 $a 1 skladačka ([6] s.) $b čiernobiele fotogr. $c 14 x 30 cm

366 $e 500 výt.

500 $a Súbež. text angl., nem.

500 $a Vydané pre Slovenskú sporiteľňu

500 $a Biogr. údaje

60017 $a Bourgiotis, Ilias $2 SNKMA

65007 $a umelecká fotografia $2 SNKPH

65007 $a fotografi $2 SNKPH

651 7 $a Grécko $2 SNKPH

655 7 $a skladačky $2 SNKPH

655 7 $a katalógy výstav $2 SNKPH

7001 $a Bourgiotis, Ilias $4 aut

7001 $a Stefanidis, Manos $4 aut

910 $a snk

919 $a 80-89205-01-1


PRÍKLAD 6


LDR 02015nam a2200469 a 4500

001 vtls008624362

003 VRT

005 20060308081100.0

008 060220s2005 xo l f a 100 0 slo

020 $a 8080402698 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo $a cze $a eng $b eng

044 $a xo $c SK

072 7 $a 621.39 $x Telekomunikácie $2 konspekt

072 7 $a 004 $x Počítačová veda. Výpočtová technika. Informačné technológie

$2 konspekt

080 $a 621.39+004.7 $2 2001

080 $a 004 $2 2001

080 $a (063) $2 2001

080 $a 371.3:004 $2 2001

080 $a 621.391.037.37 $2 2001

1112 $a Komunikačné a informačné technológie $n (3. : $d 2005 : $c Tatranské Zruby, Slovensko)

24510 $a KIT $b Komunikačné a informačné technológie : 3. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník prednášok : 23.-25.11.2005, Vojenská zotavovňa a hotel Tatranské Zruby, Slovensko

24611 $a Communication and Information Technologies

24610 $a Komunikačné a informačné technológie

250 $a 1. vyd.

260 $a Liptovský Mikuláš $b Akadémia ozbrojených síl, gen. M. R. Štefánika

$c 2005

300 $a 278 s. $b fotogr., sch., tab. $c 29 cm

366 $e 120 výtl.

500 $a Čiast. text čes. a angl.

500 $a Vydané v spolupráci AFCEA Slovak Chapter, Bratislava

504 $a Bibliogr. odkazy.

546 $a Res. angl.

65007 $a komunikačné technológie $2 SNKPH

65007 $a informačné technológie $2 SNKPH

65007 $a e-learningové technológie $2 SNKPH

65007 $a digitálne signály $2 SNKPH

655 7 $a zborníky konferencií $2 SNKPH

910 $a snk

919 $a 80-8040-269-8

PRÍKLAD 7


LDR 01131nam a2200337 a 4500

001 vtls008426787

003 VRT

005 20060308081000.0

008 060130s2004 xo l d p 000 0 slo

020 $a 8096774158 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo

044 $a xo $c SK

072 7 $a 543 $x Analytická chémia $2 konspekt

080 $a 543.51 $2 2001

080 $a (075.8) $2 2001

1001 $a Kuruc, Jozef

24510 $a Úvod do hmotnostnej spektrometrie $c Jozef Kuruc

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Omega Info $c 2004

300 $a 118 s. $b sch., tab. $c 29 cm

4901 $a Séria Omega Info: Chemická literatúra $v 2

500 $a Názov z obalu

504 $a Bibliogr. s. 113-118

65007 $a hmotnostná spektrometria $2 SNKPH

655 7 $a učebnice vysokých škôl $2 SNKPH

830 0 $a Séria Omega Info: Chemická literatúra $v 2

910 $a snk

919 $a 80-967741-5-8
PRÍKLAD 8


LDR 01544nam a2200409 a 4500

001 vtls008296511

003 VRT

005 20060308080900.0

008 050907s2005 xo g 000 f slo

020 $a 8055111375 (viaz.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0411 $a slo $h eng

044 $a xo $c SK

072 7 $a 821.111(73)-3 $x Americká próza $2 konspekt

080 $a 821.111(73)-31 $2 2001

080 $a (0:82-312.5) $2 2001

1001 $a Segal, Erich $d 1937-

24010 $a Love story ; Oliver's story $l Slovensky

24510 $a Príbeh našej lásky ; Oliverov príbeh $c Erich Segal ; [z angl. orig. prel. Viera Marušiaková, Ivica Chorvátová]

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Ikar $c 2005

300 $a 280 s. $c 21 cm

4901 $a Knižnica bestsellerov

500 $a Dokument obsahuje 2 diela

500 $a Príbeh našej lásky, celkove 3 vyd.; Oliverov príbeh, celkove 2. vyd.

655 7 $a americké romány $2 SNKPH

655 7 $a ľúbostné romány $2 SNKPH

7001 $a Chorvátová, Ivica $4 trl

74002 $a Oliverov príbeh

7650 $t Love story. Slovensky $a Segal, Erich, 1937-

7650 $t Oliver's story. Slovensky $a Segal, Erich, 1937-

830 0 $a Knižnica bestsellerov

910 $a savuk

910 $a snk

919 $a 80-551-1137-5

PRÍKLAD 9


LDR 01670nam a2200433 a 4500

001 vtls008626512

003 VRT

005 20060308080800.0

008 060227s2004 xo g 000 f slo

020 $a 8088983509 (viaz.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0411 $a slo $h eng

044 $a xo $c SK

072 7 $a 821.111(73)-3 $x Americká próza $2 konspekt

080 $a 821.111(73)-31 $2 2001

080 $a (082.21) $2 2001

1001 $a Grisham, John $d 1955-

24014 $a The king of torts ; A bend in the road ; Rain fall $l Slovensky

24510 $a Kráľ odškodného $c John Grisham. Zákruta / Nicholas Sparks. Rainov pád / Barry Eisler

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Reader's Digest Výber $c 2004

300 $a 575 s. $c 21 cm

4901 $a Najlepšie svetové čítanie

500 $a Dokument obsahuje 4 diela od rôznych autorov

500 $a Rozlož. tit. strana

500 $a Prel. z angl. orig.

655 7 $a americké romány $2 SNKPH

655 7 $a výbery $2 SNKPH

7001 $a Sparks, Nicholas $d 1965- $t Zákruta $4 aut

7001 $a Eisler, Barry $t Rainov pád $4 aut

7650 $t King of torts. Slovensky $a Grisham, John, 1955-

7650 $t Bend in the road. Slovensky $a Sparks, Nicholas, 1965-

7650 $t Rain fall. Slovensky $a Eisler, Barry

830 0 $a Najlepšie svetové čítanie

910 $a snk

919 $a 80-88983-50-9
PRÍKLAD 10


LDR 01260nam a2200373 a 4500

001 vtls008622648

003 VRT

005 20060308080500.0

008 060214s2005 xo l d p 000 0 slo

020 $a 8022320560 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo

044 $a xo $c SK

072 7 $a 616.31 $x Stomatológia $2 konspekt

080 $a 616.31-089 $2 2001

080 $a (075.8) $2 2001

1001 $a Satko, Ivan

24510 $a Stomatochirurgia $n 1. diel $p Orálna chirurgia $c Ivan Satko, Peter Stanko, Ján Švidraň

24631 $a Orálna chirurgia

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Univerzita Komenského $c 2005

300 $a 142 s. $b sch., tab. $c 24 cm

366 $e 200 výtl.

504 $a Bibliogr. s. 134. Vysvetl. skrat.

65007 $a stomatochirurgia $2 SNKPH

65007 $a chirurgia ústnej dutiny $2 SNKPH

655 7 $a učebnice vysokých škôl $2 SNKPH

7001 $a Stanko, Peter $4 aut

7001 $a Švidraň, Ján $4 aut

910 $a snk

919 $a 80-223-2056-0

PRÍKLAD 11


LDR 01657nam a2200433 a 4500

001 vtls008621962

003 VRT

005 20060308080300.0

008 060213s2005 xo oa g 000 0 slo

020 $a 8089236030 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo $a ger

043 $a e-xo--- $a e-au---

044 $a xo $c SK

072 7 $a 316.7 $x Sociológia kultúry. Kultúrny život $2 konspekt

080 $a 316.72/.75 $2 2001

080 $a (437.6) $2 2001

080 $a (436.1) $2 2001

080 $a (048.8) $2 2001

080 $a 316.72/.75-027.22 $2 2001

24500 $a Kultúrny dialóg medzi Viedňou a Bratislavou včera a dnes $c editori: Jana Pekarovičová, Gero Fischer

24611 $a Kulturdialog zwischen Wien und Bratislava gestern und heute

250 $a [1. vyd.]

260 $a Bratislava $b Stimul $c 2005

300 $a 195 s. $b fotogr., ilustr. $c 21 cm

500 $a Vydané pre Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta a Universität Wien, Institut für Slawistik

504 $a Bibliogr. odkazy

546 $a Súbež. text nem.

65007 $a kultúrny život $2 SNKPH

651 7 $a Bratislava (Slovensko) $x kultúrne vzťahy $2 SNKPH

651 7 $a Viedeň (Rakúsko) $x kultúrne vzťahy $2 SNKPH

655 7 $a štúdie $2 SNKPH

7001 $a Pekarovičová, Jana $d 1951- $4 edt

7001 $a Fischer, Gero $4 edt

910 $a snk

919 $a 80-89236-03-0PRÍKLAD 12


LDR 01589nam a2200397 a 4500

001 vtls008624396

003 VRT

005 20060308080200.0

008 060220s2005 xo al b p 000 0 hun

020 $a 800701456X (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0411 $a hun $h cze

044 $a xo $c SK

072 7 $a 51 $x Matematika $2 konspekt

080 $a 51 $2 2001

080 $a (075.2) $2 2001

080 $a (076.1) $2 2001

1001 $a Kárová, Věra

24010 $a Matematika 1 pro 1. ročník základní a obecné školy, pracovní učebnice - 2. díl $l Maďarsky

24510 $a Matematika az alapiskola 1. osztálya számára. Munkáltató tankönyv. 2. rész $c Věra Kárová ; [az eredeti mű címe: ... ford.: Judita Ténaiová ; ill.: Andréa Korbelářová]

24613 $a Matematika 1

250 $a 2. magy. kiad.

260 $a Bratislava $b Príroda $c 2005

300 $a 85 s. $b fareb. ilustr. $c 29 cm $e 1 sch.

500 $a Tir. aj slov.

65007 $a matematika $2 SNKPH

655 7 $a učebnice základných škôl $2 SNKPH

655 7 $a pracovné zošity $2 SNKPH

7001 $a Ténaiová, Judita $4 trl

7001 $a Korbelářová, Andrea $4 ill

7650 $t Matematika 1 pro 1. ročník základní a obecné školy, pracovní učebnice - 2. díl $a Kárová, Věra

910 $a snk

919 $a 80-07-01456-X
PRÍKLAD 13


LDR 01444cam a2200373 a 4500

001 vtls008621190

003 VRT

005 20060308080100.0

008 060208s2005 xo oa c 000 j slo

020 $a 8089028586 (viaz.)

040 $a VTHK $b slo $c VTHK $d SNK $e AACR2

0411 $a slo $h cze

044 $a xo $c SK

072 7 $a 821.162.3-3 $x Česká próza $2 konspekt

080 $a 821.162.3-32 $2 2001

080 $a 821-93 $2 2001

1001 $a Čapek, Karel $d 1890-1938 $4 ill $4 pht

24010 $a Dášeňka $l Slovensky

24510 $a Dašenka, alebo, Život šteniatka $c pre deti napísal, nakreslil, vyfotografoval a prežil Karel Čapek ; [z čes. orig. prel. Mária Števková]

24610 $a Život šteniatka

250 $a 2. vyd.

260 $a Bratislava $b Buvik $c 2005

300 $a 74 s. $b fotogr., ilustr. $c 21 cm

500 $a Ilustr. na tit. strane a front.

655 7 $a české príbehy $2 SNKPH

655 7 $a literatúra pre deti a mládež $2 SNKPH

7001 $a Števková, Mária $d 1940- $4 trl

7650 $t Dášeňka. Slovensky $a Čapek, Karel, 1890-1938

910 $a snk

919 $a 80-89028-58-6


PRÍKLAD 14


LDR 01408nam a2200373 a 4500

001 vtls008620774

003 VRT

005 20060308075800.0

008 060207s2005 xo f 100 0 slo

020 $a 8085170884 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo

044 $a xo $c SK

072 7 $a 783 $x Cirkevná hudba. Duchovná hudba. Náboženská hudba $2 konspekt

080 $a 783 $2 2001

080 $a 783.2 $2 2001

080 $a (063) $2 2001

1112 $a 2000 rokov cirkevnej hudby $n (21. : $d 2001 : $c Bratislava. Slovensko)

24510 $a 2000 rokov cirkevnej hudby $b zborník materiálov z 21. seminára hudobných knihovníkov, [konaného 15.-16. júna 2001] $c [zostavila: Emese Duka-Zólyomi]

2463 $a Dvetisíc rokov cirkevnej hudby

250 $a [1. vyd.]

260 $a Bratislava $b Univerzitná knižnica $c 2005

300 $a 61 s. $c 21 cm

504 $a Bibliogr. odkazy

65007 $a cirkevná hudba $2 SNKPH

65007 $a liturgická hudba $2 SNKPH

655 7 $a zborníky konferencií $2 SNKPH

7001 $a Duka-Zólyomi, Emese $4 com

910 $a snk

919 $a 80-85170-88-4

PRÍKLAD 15


LDR 01578nam a2200457 a 4500

001 vtls008622343

003 VRT

005 20060308075700.0

008 060214s2005 xo bl g a 000 0 slo

020 $a 8022408840 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo $b slo

043 $a e-xo---

044 $a xo $c SK

072 7 $a 551 $x Geológia. Meteorológia. Klimatológia $2 konspekt

080 $a 502.51 $2 2001

080 $a 502.211 $2 2001

080 $a 551.583 $2 2001

080 $a 556.51 $2 2001

080 $a (282.243.7) $2 2001

080 $a (048.8) $2 2001

080 $a 556.1 $2 2001

24500 $a Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny $c Pavla Pekárová a Ján Szolgay (editori)

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Veda $c 2005

300 $a 494 s. $b grafy, mp., tab. $c 24 cm

504 $a Bibliogr. s. 477-492

65007 $a hydrosféra $2 SNKPH

65007 $a biosféra $2 SNKPH

65007 $a klimatické zmeny $2 SNKPH

65007 $a hydrologický cyklus $2 SNKPH

651 7 $a Hron-povodie (Slovensko) $2 SNKPH

651 7 $a Váh-povodie (Slovensko) $2 SNKPH

655 7 $a štúdie $2 SNKPH

7001 $a Pekárová, Pavla $4 edt

7001 $a Szolgay, Ján $4 edt

910 $a snk

919 $a 80-224-0884-0


PRÍKLAD 16


LDR 01150cam a2200313 a 4500

001 vtls008621508

003 VRT

005 20060308075500.0

008 060209s2005 xo a d p 000 0 slo

020 $a 8022320285 (brož.)

040 $a SPK $b slo $c SPK $d SNK $e AACR2

0410 $a slo

044 $a xo $c SK

072 7 $a 612 $x Fyziológia človeka a porovnávacia fyziológia $2 konspekt

080 $a 612 $2 2001

080 $a (075.8) $2 2001

1001 $a Béder, Igor $d 1944- $4 com

24510 $a Fyziológia človeka $b učebnica pre bakalárske a magisterské štúdium v medicíne $c Igor Béder a kolektív

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Univerzita Komenského $c 2005

300 $a 312 s. $b ilustr. $c 24 cm

366 $e 600 výtl.

504 $a Bibliogr. s. 311-312

65007 $a fyziológia človeka $2 SNKPH

655 7 $a učebnice vysokých škôl $2 SNKPH

910 $a snk

910 $a spk

919 $a 80-223-2028-5
PRÍKLAD 17


LDR 01650nam a2200421 a 4500

001 vtls008623882

003 VRT

005 20060308075300.0

008 060217s2005 xo ol g 000 0 slo

020 $a 8080684081 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a slo

044 $a xo $c SK

072 7 $a 316.4/.7 $x Sociálne interakcie $2 konspekt

080 $a 316.774 :81’42 $2 2001

080 $a 801.73 $2 2001

080 $a 81’42 $2 2001

080 $a (082) $2 2001

24500 $a Médiá a text $c Juraj Rusnák, Michal Bočák (ed.)

250 $a 1. vyd.

260 $a Prešov $b Filozofická fakulta Prešovskej univerzity $c 2005

300 $a 322 s. $b fotogr., tab. $c 21 cm

366 $e 150 výtl.

4901 $a Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193

$a Jazykovedný zborník $v 17

504 $a Bibliogr. odkazy

65007 $a mediálne texty $2 SNKPH

65007 $a obsahová analýza $2 SNKPH

65007 $a jazyková analýza $2 SNKPH

655 7 $a zborníky $2 SNKPH

7001 $a Rusnák, Juraj $4 edt

7001 $a Bočák, Michal $4 edt

8102 $a Prešovská univerzita $b Filozofická fakulta $t Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193

8102 $a Prešovská univerzita $b Filozofická fakulta $t Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v 111/193 $p Jazykovedný zborník $v 17

910 $a snk

919 $a 80-8068-408-1PRÍKLAD 18


LDR 01362nam a2200397 a 4500

001 vtls008621792

003 VRT

005 20060308075100.0

008 060210s2005 xo g 000 0 cze

020 $a 8080790361 (brož.)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0411 $a cze $h eng

044 $a xo $c SK

072 7 $a 13 $x Filozofia ducha $2 konspekt

080 $a 615.89 $2 2001

080 $a 13 $2 2001

080 $a 133 $2 2001

080 $a 133.3 $2 2001

080 $a (0:82-32) $2 2001

1001 $a VonderOhe, Kieth

24510 $a Edgar Cayce - 200 inspirujících příběhů $c Kieth VonderOhe ; [překl.: M. Židlický]

250 $a 1. vyd.

260 $a Bratislava $b Eko-konzult $c 2005

300 $a 215 s. $c 21 cm

500 $a Pravdepodobne prel. z angl.

65007 $a ľudové liečiteľstvo $x duchovné chápanie $2 SNKPH

65007 $a duchovný život $x ezoterické chápanie $2 SNKPH

65007 $a jasnovidectvo $2 SNKPH

655 7 $a príbehy $2 SNKPH

7001 $a Židlický, Milan $4 trl

7001 $a Cayce, Edgar $d 1877-1945 $4 cre

910 $a snk

919 $a 80-8079-036-1PRÍKLAD 19


LDR 01362nam a2200397 a 4500

001 vtls001562358

003 VRT

005 20060315142900.0

008 050427s2003 ru obl gh 000 1arus

020 $a 517018624X (viaz. : Ast, Moskva)

020 $a 5957802549 (viaz. : Tranzitkniga, Moskva)

040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2

0410 $a rus

043 $a e-gx--- $a fe-----

044 $a ru $c RU

072 7 $a 929 $x Biografie $2 konspekt

072 7 $a 355/359 $x Vojenstvo. Obrana krajiny. Ozbrojené sily $2 konspekt

080 $a 355.083 $2 2001

080 $a 94(100)"1914/1918" $2 2001

080 $a 355.422 $2 2001

080 $a (430) $2 2001

080 $a (6-11) $2 2001

080 (0:82-94) $2 2001

24500 $a Zamorskije teatry Pervoj mirovoj vojny

260 $a Moskva $b AST $b Tranzitkniga $c 2003

300 $a 537 s., 65 obr. na príl. $b mp., tab. $c 21 cm

4901 $a Vojenno-istoričeskaja biblioteka

500 $a Dokument obsahuje 2 diela od rôznych autorov

60017 $a Lettow-Vorbeck, Paul von, $d 1870-1964 $2 SNKPH

65007 $a generáli $z Nemecko $2 SNKPH

65007 $a svetová vojna, 1914-1918 $z Afrika východná $2 SNKPH

65007 $a bojové operácie $z Afrika východná $2 SNKPH

655 7 $a autobiografické spomienky $2 SNKPH

655 7 $a literatúra faktu $2 SNKPH

7001 $a Lettow-Vorbeck, Paul von $d 1870-1964 $t Moi vospominanija o Vostočnoj Afrike $4 aut

7001 $a Isakov, I. S. $t Operacija japoncev protiv Cindao v 1914 g. $4 aut

830 0 $a Vojenno-istoričeskaja biblioteka

910 $a snk

919 $a 5-17-018624-X

919 $a 5-9578-0254-9

1 Číselný kód lokácie pre systém vyjadruje Virtua lokáciu a sublokáciu. Definuje sa v systéme pred ukladaním záznamov do bázy (administrátor alebo systémový knihovník).

Kódy lokácií majú 9 číselných znakov. Vo Virtue môže byť 99999 hlavných lokácií. Každá hlavná lokácia môže mať 9999 sublokácií. Prvých 5 znakov je rezervovaných pre hlavné lokácie a posledné 4 znaky pre sublokácie v rámci niektorej hlavnej lokácie. Napr. číselný kód hlavnej lokácie SNK je „jedna“, čiže 000010000, číselný kód hlavnej lokácie UKB je „tridsať“, čiže 000300000, číselný kód hlavnej lokácie SVKBB je „sto“, čiže 001000000. Hlavné lokácie sa používajú pre samostatné knižnice, budovy, pobočky alebo organizačné útvary s vlastnou výpožičnou alebo finančnou politikou, prípadne jednotky, za ktoré je potrebné robiť špeciálne štatistiky. Bližšie pozri dokumentáciu Virtua. Sublokácie sa používajú napr. pre organizačné útvary, napr. Katedry, na kotrých je konkrétne fyzický exemplár uložený.

Lokácia alebo sublokácia, v ktorej do ktorej patrí exemplár sa zapisuje v zázname exemplára tak, že sa vyberá v rolovacej ponuke. Yberá sa jednak hlavná lokácia a lebo dočasná lokácia.

Číselný kód lokácie sa používa buď v tagu 852 v bibliografickom zázname MARC 21 alebo v 852 v holdingovom zázname MARC 21:

852 Lokácia (Umiestnenie) (R) v podpoli $b(R)

852 ␢␢$b000010000

alebo

852 ␢␢$b10000

alebo

852 ␢␢$b000010000$b004000000 (pole 852 v bibliografickom zázname obsahuje informáciu, že dokument je v lokácii SNK „1“ a súčasne vo virtuálnej lokácii „400“ KIS3G - Súborný katalóg monografií.

Holdingový záznam musí povinne obsahovať pole 852, podpole $b.


2 Názov je textové vyjadrenie jedinečného názvu lokácie alebo sublokácie. Číselný kód lokácie sa v OPACu alebo WWW Opacu ako slovný názov lokáci. Číselný kód lokácie sa transformuje do slovného vyjadrenia, ktoré sa definuje v parametroch.


3 Skratka lokácie sa používa vo všetkých záznamoch MARC 21 v rôznych poliach a podpoliach v súlade s inštrukciami vo formátoch MARC 21

Celá skratka lokácie sa povinne používa v poliach a podpoliach:

 1. 040 ǂa ǂc

 2. v podpoli ǂ2 vo všetkých tagoch, v ktorých je toto podpole definované (kto je zdrojom údajov v príslušnom tagu)

 3. v poliach a podpoliach podľa metodiky platnej pre evidenciu publikačnej činnosti.
KNIHY MARC21 – september 2006 143