Projekt informatizácie knižníc Slovenskej republiky

 

 

Vykonávací projekt implementácie spoločného integrovaného systému Virtua v Knižničnom systéme Slovenskej republiky

 

 

Autor projektu

Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin, január 2005

elektronická forma návrhu projektu je na adrese:

http://www.kis3g.sk/dokumenty/Informatizacia_kniznic_projekt_na_oponenturu.doc

 


OBSAH

 

OBSAH....................................................................................................................................................................................... 2

Zoznam obrázkov.......................................................................................................................................................... 8

Zoznam tabuliek.............................................................................................................................................................. 9

Predhovor......................................................................................................................................................................... 10

Predhovor......................................................................................................................................................................... 10

1 Identifikácia projektu........................................................................................................................................... 11

a) Názov predkladateľa a jeho adresa........................................................................................................ 11

b) Názov projektu........................................................................................................................................................ 11

Podnázov projektu.................................................................................................................................................. 11

c) Typ projektu............................................................................................................................................................... 11

d) Meno zodpovedného pracovníka, jeho funkcia, číslo telefónu, fax a elektronická pošta   11

e) Rámcové vymedzenie cieľov informačného systému...................................................................... 11

f) Používatelia informačného systému......................................................................................................... 12

g) Prevádzkovateľ informačného systému Virtua.............................................................................. 13

2 Odôvodnenie projektu.......................................................................................................................................... 14

a) Ciele rezortu, ktoré má projekt podporovať................................................................................... 14

b) Analýza súčasného stavu informatizácie knižníc......................................................................... 14

ba) Súčasný stav informatizácie knižníc v Slovenskej republike............................................ 18

bb) Vplyv technológií na knižnice a problémy informatizácie a internetizácie........... 18

bc) Využívanie informačnej a komunikačnej technológie............................................................ 21

bd) Stav informatizácie a internetizácie v regionálnych knižniciach v roku 2003...... 24

c) Popis technického, programového a organizačného prostredia projektovaného informačného systému................................................................................................................................................................................ 27

ca) Popis technického prostredia................................................................................................................... 27

cb) Telekomunikačná infraštruktúra...................................................................................................... 27

cc) Riešenie siete  WAN pre knižnično-informačný systém KIS3G.................................................. 27

cd) Architektúra navrhovanej siete pre KIS3G...................................................................................... 27

ce) Komunikácia v sieti pre KIS3G..................................................................................................................... 27

cf) KIS3G a SANET......................................................................................................................................................... 29

cg)  Orientačná kategorizácia skupín používateľov podľa rýchlosti a počtu pripojených pracovných staníc................................................................................................................................................................................ 30

ch) Telekomunikačná infraštruktúra pre KIS3G na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave     32

ci) Manažment komunikačného systému - všeobecné požiadavky.......................................... 32

cj) Návrh riešenia riadiaceho systému komunikačnej infraštruktúry KIS3G.................. 33

ck) Dohľadové centrum manažmentu telekomunikačnej infraštruktúry KIS3G......... 33

cl) Návrh riešenia optimalizácie šírky pásma...................................................................................... 34

d) Predpokladaný termín dokončenia projektu.................................................................................... 34

e) Finančné, personálne, prípadne iné podmienky realizácie projektu a prevádzky systému Virtua       34

f) Požiadavky používateľa na projektovaný informačný systém vrátane požiadaviek na jeho bezpečnosť a ochranu.............................................................................................................................................. 34

g) Vplyv funkcií informačného systému na organizačnú štruktúru...................................... 35

ga) Organizačná platforma KIS3G................................................................................................................ 35

gb) Združenie „Konzorcium KIS3G“................................................................................................................... 35

gd) Združenie „Konzorcium MEMORIA SLOVACA“..................................................................................... 36

ge) Združenie „Konzorcium eLIB“...................................................................................................................... 36

3 Návrh projektu.......................................................................................................................................................... 37

a) Rámcový funkčný model informačného systému............................................................................ 37

b) Rámcový dátový model informačného systému.............................................................................. 40

c) Väzby projektovaného informačného systému na iné systémy............................................ 41

d) Špecifikácia technických prostriedkov - návrh prostredia pre knižničný systém SR                41

da) Špecifikácia hardvéru pre centralizovaný systému Virtua (server)............................ 43

db) Špecifikácia hardvéru pre centralizovaný systému Virtua (lokálna členská knižnica)     44

dc) Návrh rozvoja knižničného informačného systému systému............................................ 44

Dobudovanie funkcionality centrálnej lokality............................................................................. 45

Dokúpenie SW podpory.............................................................................................................................................. 45

Riešenie servisného pokrytia centrálnej lokality.................................................................................................. 46

Riešenie bezpečného prístupu k systému Virtua.................................................................................................... 46

Vybudovanie centrálneho sieťového manažmentu a kontaktného centra................... 47

Pilotný projekt.............................................................................................................................................................. 48

Vybudovanie záložnej lokality...................................................................................................................... 50

Zabezpečenie záložnej lokality................................................................................................................................. 52

Vybudovanie replikačnej funkcionality.................................................................................................................. 52

Další rozvoj záložnej lokality.................................................................................................................................... 52

e) Popis programového prostredia Virtua................................................................................................ 52

ea) Softvér Virtua.................................................................................................................................................... 52

eb) Komponenty softvéru Virtua.................................................................................................................... 54

ec) Komponenty a moduly systému Virtua, ktoré sú k dispozícii pre KIS3G......................... 58

ed) Databázy KIS3G v systéme Virtua........................................................................................................... 59

ef) Clas01 : Hlavná produkčná databáza................................................................................................ 59

eg) Prístup k záznamom v produkčnej databáze Clas01................................................................. 61

eh) Autonómnosť agiend v rámci spoločnej databázy Clas01................................................... 64

ei) Súborný katalóg monografií a seriálov........................................................................................... 64

ej) Príklad nastavenia prostredia pre súborný katalóg seriálov......................................... 66

ek) Popis organizačného prostredia............................................................................................................ 72

Manažment projektu Virtua - princípy....................................................................................................... 72

Riadenie projektu od januára 2005................................................................................................................. 73

Riadenie prevádzky systému Virtua............................................................................................................. 73

Riadenie prevádzky systému v SNK................................................................................................................. 74

Partnerské knižnice................................................................................................................................................ 74

Zmluvy.............................................................................................................................................................................. 74

el) Rámcové vymedzenie činnosti pracovných skupín....................................................................... 75

em) Manažment projektu na úrovni KIS3G................................................................................................ 78

en) Manažment projektu na úrovni lokálnej knižnice KIS3G....................................................... 78

eo) Schéma organizácie manažmentu projektu Virtua.................................................................. 79

ep) Povinnosti zúčastnených strán.............................................................................................................. 80

Zodpovednosť za obsah záznamu................................................................................................................. 80

Zodpovedné strany.................................................................................................................................................. 80

Agentúrou pridelené údajové prvky............................................................................................................ 80

Riadený zoznam údajov....................................................................................................................................... 80

Národné a medzinárodné štandardy v KIS3G......................................................................................... 81

Štandardy MARC....................................................................................................................................................... 81

Požiadavky na úroveň záznamu.................................................................................................................... 81

er) Špecifikáciu programových prostriedkov........................................................................................ 82

Základné požiadavky na systém................................................................................................................... 82

f) Potreba vývojových prostriedkov.......................................................................................................... 87

g) Postup riešenia projektu a časový harmonogram jednotlivých etáp riešenia....... 87

1. etapa (2000)................................................................................................................................................................. 87

2. etapa (2001)................................................................................................................................................................. 87

3. etapa (2002)................................................................................................................................................................. 87

4. etapa (2003)................................................................................................................................................................. 88

5. etapa (2004)................................................................................................................................................................. 88

6. etapa (2004 a n. – fáza implementácie)..................................................................................................... 88

7. etapa 2005 – 2006........................................................................................................................................................ 88

h) Plán finančného zabezpečenia riešenia projektu........................................................................... 89

ha) Lokálne náklady (v jednotlivých knižniciach KIS3G)............................................................... 89

hb) KIS3G............................................................................................................................................................................ 91

Nadobúdacie spoločné náklady - softvér............................................................................................... 91

Nadobúdacie spoločné náklady - hardvér.............................................................................................. 91

Spoločné náklady od roku 2005 (z rozpočtu SNK na informatizáciu knižníc).................. 91

Rozpočet na prostriedky optimalizácie hardvéru............................................................................. 92

i) Plán personálneho zabezpečenia riešenia projektu...................................................................... 97

j) Analýzu možných rizík...................................................................................................................................... 103

k) Riešenie bezpečnosti a ochrany informačného systému.......................................................... 103

l) Postup zavádzania nového informačného systému.................................................................... 106

Kódy lokácií KIS3G v systéme Virtua (D. Katuščák, 19. januára 2005)...................................... 116

Príloha 1 Softvér pre malé a stredné knižnice SR.............................................................................. 122

Podstata návrhu.................................................................................................................................................... 122

Úvod................................................................................................................................................................................. 122

Zdôvodnenie............................................................................................................................................................... 123

Stratégia softvérovej podpory malých a stredných knižníc na báze CDS/ISIS............. 124

Časový plán................................................................................................................................................................ 124

Finančné zabezpečenie......................................................................................................................................... 125

Príloha 2 Základné právne dokumenty KIS3G......................................................................................... 126

Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb KIS3G (§ 20f – § 20j OZ)... 128

Stanovy záujmového združenia Konzorcium KIS3G......................................................................... 131

Názov  združenia.................................................................................................................................................... 131

Poslanie a predmet činnosti združenia Konzorcium KIS3G......................................................... 131

Sídlo združenia Konzorcium KIS3G.............................................................................................................. 131

Členovia združenia Konzorcium KIS3G..................................................................................................... 131

Formy členstva........................................................................................................................................................ 132

Vznik členstva.......................................................................................................................................................... 133

Ukončenie členstva............................................................................................................................................... 133

Práva a povinnosti členov................................................................................................................................ 134

Orgány združenia Konzorcium KIS3G a ich pôsobnosť................................................................... 134

Valné zhromaždenie Konzorcia KIS3G....................................................................................................... 134

Úlohy a pôsobnosti valného zhromaždenia Konzorcia KIS3G.................................................. 136

Rada združenia Konzorcium KIS3G.............................................................................................................. 136

Úlohy a pôsobnosti Rady združenia Konzorcium KIS3G................................................................ 137

Význačné povinnosti jednotlivých členov Rady združenia Konzorcium KIS3G............. 137

Revízna komisia združenia Konzorcium KIS3G..................................................................................... 139

Rozhodcovská komisia združenia Konzorcium KIS3G.................................................................... 139

Princípy fungovania združenia Konzorcium KIS3G........................................................................... 139

Spôsob zrušenia Združenia Konzorcium KIS3G..................................................................................... 141

Prihláška do Združenia „Konzorcium KIS3G........................................................................................ 142

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 801 zo 17. júla 2002 k Programu elektronizácie knižníc v SR      143

Príloha 3 Vzťah projektu KIS3G k rezortnej časti štátneho informačného systému MKSR a k projektu Register kultúry......................................................................................................................................................... 146

Komisia pre informatizáciu rezortu kultúry (KIRK)........................................................................................... 146

Pôsobnosť MK SR v oblasti knižničného systému............................................................................... 146

Doteraz schválené projekty a koncepcie informačných systémov v gescii Ministerstva kultúry............... 148

Register  kultúry..................................................................................................................................................... 149

Vzťahy projektu KIS3G a projektu Register kultúry........................................................................ 150

Príloha 4 Slovenská digitálna knižnica (SDK/VIKS)........................................................................... 154

Projekt VIKS a kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky.................................................................................. 154

Prehistória projektu VIKS....................................................................................................................................... 156

Ciele projektu VIKS.................................................................................................................................................. 156

Definícia, obsah a forma virtuálnej knižnice....................................................................................................... 157

Digitalizované materiály......................................................................................................................................... 158

Digitalizácia a ochrana........................................................................................................................................... 159

Originálne digitálne materiály............................................................................................................................... 160

Kultúrne informačné a vzdelávacie entity............................................................................................................ 161

Všeobecná dostupnosť.............................................................................................................................................. 162

Kultúrny webovský portál Memoria slovaca....................................................................................................... 163

Štruktúra..................................................................................................................................................................... 163

Národná digitálna knižnica vysokoškolských záverečných a dizertačných prác (ETDSK). (Slovenský projekt ETDSK)............................................................................................................................................................ 165

Ciele projektu ETDSK.............................................................................................................................................. 165

Zdôvodnenie projektu ETDSK............................................................................................................................ 166

Výstupy projektu ETDSK....................................................................................................................................... 166

Terminológia ETDSK............................................................................................................................................... 166

Akademické knižnice a ETDSK.......................................................................................................................... 167

Problémy, ktoré treba riešiť a zahrnúť do projektu ETDSK a manuálu ETDSK............. 167

Integrovaný knižničný informačný systém VIRTUA a NDLTD...................................................... 169

Príklady........................................................................................................................................................................ 169

Fulltextové indexovanie v systéme Virtua........................................................................................... 175

Bibliografické odkazy k NDLTD...................................................................................................................... 175

Príloha 5 Formát MARC 21 pre bibliografické údaje......................................................................... 176

Lokálne tagy Virtua............................................................................................................................................. 181

Príloha 6 Príklady formulárov Virtua na vstupné spracovanie údajov........................ 183

Formulár pre knihy............................................................................................................................................... 183

Formulár pre seriály........................................................................................................................................... 184

Formulár pre počítačové súbory................................................................................................................. 185

Formulár pre článok........................................................................................................................................... 186

Formulár pre hudobninu................................................................................................................................... 187

Formulár pre mapu................................................................................................................................................ 188

Formulár pre zmiešaný materiál................................................................................................................ 189

Príklady úplných záznamov MARC 21........................................................................................................ 190

Príloha 7 Anglo-americké katalogizačné pravidlá........................................................................ 201

Podstata návrhu.................................................................................................................................................... 201

Zdôvodnenie................................................................................................................................................................ 201

Návrh uznesenia (ÚKR a MKSR)........................................................................................................................ 202

Príloha 8 Záväzné zásady spracovania dokumentov vo Virtue.............................................. 203

Všeobecné zásady................................................................................................................................................... 203

Katalógy knižníc....................................................................................................................................................... 203

Bibliografická databáza.......................................................................................................................................... 203

Formát......................................................................................................................................................................... 203

Katalogizačné pravidlá........................................................................................................................................... 203

Rozsah záznamu......................................................................................................................................................... 204

Lokálne úpravy.......................................................................................................................................................... 204

Návestie....................................................................................................................................................................... 204

Tag 008........................................................................................................................................................................ 204

Kód krajiny publikovania....................................................................................................................................... 204

Kódy lokácií................................................................................................................................................................... 204

Sigly knižníc................................................................................................................................................................... 205

Signatúry......................................................................................................................................................................... 205

Čiarový kód.................................................................................................................................................................... 206

Validácia....................................................................................................................................................................... 206

Autority............................................................................................................................................................................ 206

Súborné katalógy..................................................................................................................................................... 207

Príloha 8, zásady. Vzťahy: bibliografický záznam, holdingový záznam, záznam exemplára      208

Holdingový záznam.............................................................................................................................................. 209

Holdingový záznam v zdieľanom katalógu knižníc...................................................................... 209

Pole 856............................................................................................................................................................................ 210

Holdingové informácie v bibliografických databázach............................................................ 210

Záznam exemplára..................................................................................................................................................... 210

Príloha 8, zásady MARC 21 Návestie............................................................................................................... 212

Príloha 8, zásady MARC 21 pole 008................................................................................................................. 213

Príloha 9 Príklad zmluvy s partnerskou organizáciou KIS3G.................................................. 216

Príloha 10 Server pre projekt KIS3G............................................................................................................... 224

. 226

 


Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Topológia uzlov SANET. 29

Obrázok 2 Telekomunikačná infraštruktúra pre KIS3G.. 32

Obrázok 3 Základná architektúra systému Virtua.. 55

Obrázok 4 Klient systému Virtua, komunikácia klienta so servrom a databázami cez protokoly Z 39.50, TCP/IP  55

Obrázok 5 Systémový klient Virtua na nastavovanie parametrov systému v databáze Oracle  56

Obrázok 6 Webovský prehliadač Chameleon iPortal - schéma vzťahov klient – server -  databáza, protokoly http, TCP/IP,  Z 39.50. 56

Obrázok 7 Systém Chameleon iPortal a InfoStation – generovanie správ, hlásení. 57

Obrázok 8  Štruktúra vzťahov medzi údajmi o seriáloch.. 64

Obrázok 9 Procedúra katalogizácie do súborného katalógu 1. 68

Obrázok 10 Procedúra katalogizácie do súborného katalógu 2. 69

Obrázok 11 Procedúra katalogizácie do súborného katalógu 3. 70

Obrázok 12 Procedúra katalogizácie do súborného katalógu 4. 71

Obrázok 13 Schéma organizácie manažmentu projektu Virtua.. 79

Obrázok 14 Harmonogram implementácie systému Virtua v knižniciach KIS3G (marec – máj 2004)  108

Obrázok 15 Súborný katalóg NDLTD Virtua.. 171

Obrázok 16 Zoznam mien autorov (hľadáme Gross, Markus ). 171

Obrázok 17 Zobrazenie záznamu: Autor, Názov, Vydavateľské údaje, Multimédiá – link (parametrizovateľné). Záznam s abstraktom. Na konci je linka na úplný text. 172

Obrázok 18 Zobrazenie toho istého záznamu v MARC 21. V poli 856 je linka na úplný text. 173

Obrázok 19 Cez linku v tagu 856 sa dostaneme na stránku vysokej školy do plného textu (formát PDF, na obrazovke hore). Prístup môže byť voľný alebo kontrolovaný (heslo, login). 174

 


Zoznam tabuliek

 

Tabuľka 1 Finančné prostriedky v roku 2003 na nákup knižničných fondov v prepočte na 1 obyvateľa (EUR)  16

Tabuľka 2 Počet knižničných jednotiek v roku 2003 na jedného obyvateľa.. 16

Tabuľka 3  Pripojenie verejných knižníc v roku 2001 na internet v %... 17

Tabuľka 4 Počet používateľov a návštevnosť knižníc v rokoch 1990, 2001, 2003. 17

Tabuľka 5 Návštevnosť knižníc a iných kultúrnych zariadení 2001/2003. 18

Tabuľka 6 Informačné technológie vo vedeckých knižniciach v roku 2003 (podľa štatistiky SNK za rok 2003)  22

Tabuľka 7 Informačné technológie v špeciálnych knižniciach v roku 2003 (podľa štatistiky SNK za rok 2003)  22

Tabuľka 8 Informačné technológie v akademických knižniciach (podľa štatistiky SNK za rok 2003)  23

Tabuľka 9 Informačné technológie vo verejných knižniciach v roku 2003 (podľa štatistiky SNK za rok 2003)  25

Tabuľka 10 Príklad lokálnych nákladov. Kalkulácia nákladov na telekomunikačnú infraštruktúru a osobné počítače v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (SKK)  31

Tabuľka 11 Prehľad obsahu produkčnej databázy Clas01. 63

Tabuľka 12 Rámcové vymedzenie činnosti pracovných skupín.. 75

Tabuľka 13 Prehľad hlavných etáp implementácie systému Virtua v KIS3G.. 106

Tabuľka 14 Implementácia systému Virtua.. 107

Tabuľka 15 Kódovník organizácií a organizačných útvarov KIS3G, 116

Tabuľka 16 Kódovník k špeciálnej dokumentácii „Zdieľaná knižnica KNIHA SK“ v rámci Slovenskej chemickej knižnice. 120

Tabuľka 17 Projekty informatizácie v rezorte kultúry. 148

Tabuľka 18 Prehľad druhov kultúrnych entít a ich gescia za hnuteľné a nehnuteľné kultúrne a vedecké dedičstvo.. 162


Predhovor

V procese rozvoja znalostnej a informačnej spoločnosti majú svoje nezastupiteľné miesto knižnice. Potvdil to naposledy v záverečnej deklarácii Svetový summit o informačnej spoločnosti konaný v Ženeve v decembri roku 2003 (WSIS)[1].

V rozvinutých krajinách sa knižnice a knižničné systémy považujú za prirodzené, spoľahlivé, dobre fungujúce tradične etablované inštitúcie, ktoré zohrávajú najmä v sektore vedy, výskumu, vzdelávania a všeobecnej kultúry kľúčovú úlohu. Sú zdrojmi poznatkov, informácií a vzdelávania.

Knižnice sa menia. Stávajú sa z nich otvorené inštitúcie, ktoré sa už nespoliehajú iba na vlastné knižničné fondy. Musia sa vyrovnať s rastom objemu a diverzitou tradičných (papierových) i netradičných (najmä elektronických) dokumentov. Musia kooperovať a vymieňať si informácie a dokumenty bez ohľadu na geografické, politické a kultúrne hranice a v čoraz väčšej miere musia zabezpečovať služby z externých informačných zdrojov. Z prevažne uzavretých inštitúcií na zhromažďovanie, spracúvanie a uchovávanie fondov sa budujú otvorené inštitúcie, ktoré sprostredkúvajú a dodávajú informácie prostredníctvom najnovších technológií, ktoré prinášajú digitálny obsah pre globálne siete.

Predložený materiál je vypracovaný v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 283/1996 Z. z. z 30. septembra 1996, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme. Stratégia informatizácie na Slovensku sa bude v rámci EU rozvíjať prostredníctvom osobitného splnomocnenca vlády pre informatizácie a bude zameraná na informačné systémy verejnej správy a plnenie Akčného plánu informatizácie.[2]

V zmysle § 2 vyhlášky č. 283/1996 Z. z. (Projekt informačného systému) predložený materiál nadväzuje na staršie projekty informatizácie knižníc, ktoré vznikli v rámci rezortu kultúry a ktoré sa pokúšali vopred definovať knižničný systém ako informačný systém tvoriaci súčasť štátneho informačného systému.

Ťažiskom predloženého materiálu je projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) a projekt implementácie spoločného knižničného softvéru Virtua v Knižničnom systéme Slovenskej republiky v rámci združenia KIS3G. Projekt KIS3G nedefinuje vopred informačný systém. Vychádza z reality, že Slovenská národná knižnica, ako aj iné knižnice a inštitúcie, už má od začiatku roku 2004 v súčasnosti k dispozícii už existujúci informačný systém Virtua ako výsledok mnohoročných a hlbokých analýz, projektov a programovania, ktoré sa na Slovensku nikdy neuskutočnili v takom rozsahu a kvalite, v akej boli uplatnené v spoločnom softvéri Virtua. 

KIS3G je projekt štátneho informačného systému združujúci subjekty, ktoré sa rozhodli používať softvér Virtua.

Virtua je integrovaný knižnično-informačný systém, ktorý Slovenská národná knižnica obstarala pre knižnice na Slovensku v súlade s uznesením vlády SR č. 801/2002.

Predložený projekt je vypracovaný v súlade s aktuálnou koncepciou štátneho informačného systému a s koncepciami častí štátneho informačného systému, ktoré patria do kompetencie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

1 Identifikácia projektu

 

a) Názov predkladateľa a jeho adresa

Slovenská národná knižnica v Martine

Námestie J. C. Hronského 1

03601 Martin

b) Názov projektu

Projekt informatizácie knižníc Slovenskej republiky

Podnázov projektu

Projekt Knižnično Informačného Systému Tretej Generácie (KIS3G) a implementácie spoločného integrovaného systému Virtua v Knižničnom systéme Slovenskej republiky

c) Typ projektu

Medzirezortný projekt, ktorý si vyžaduje v procese prevádzkovania informačné väzby medzi štátnymi orgánmi rôznych rezortov; projekt má väzby na orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, na subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti verejných a štátnych vysokých škôl, vyššie územné celky, obce a mestá.

d) Meno zodpovedného pracovníka, jeho funkcia, číslo telefónu, fax a elektronická pošta


Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

generálny riaditeľ

číslo telefónu: 00421 43 4237 407

fax: 00421 43 4237 407

elektronická pošta: katuscak@snk.sk

e) Rámcové vymedzenie cieľov informačného systému

1.         Získavať, spracúvať, uchovávať a sprístupňovať informácie o všetkých druhoch dokumentov a iných materiálov, ktoré sú predmetom profesionálnej činnosti knižníc, múzeí, galérií a iných inštitúcií,

2.         realizovať tvorbu, uchovávanie a sprístupňovanie digitálneho obsahu v knižniciach;  stimulovať rozvoj a rozširovanie európskeho digitálneho obsahu v globálnych sieťach,  podporovať jazykovú rozmanitosť informačnej spoločnosti, podieľať sa na tvorbe európskej digitálnej  zbierky kľúčových databáz,

3.         realizovať základné funkcie digitálnej knižnice Slovenska pre oblasť dokumentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenskej republiky,  

4.         vytvárať otvorený informačný systém knižníc SR s medzinárodnými väzbami,

5.         vybudovať knižnično-informačné služby na báze moderných počítačových a telekomunikačných prostriedkov,

·        dosiahnuť, aby sa knižnice ako informačné a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom svojich služieb aktívne podieľali na formujúcej sa znalostnej a digitálnej ekonomike,

  • dosiahnuť, aby občania získavali v knižniciach a knižničných systémoch potrebné dokumenty, poznatky a informácie, ktoré im umožnia obstáť v konkurencii na pracovné miesta,

6.         digitalizáciou zabezpečiť fyzickú ochranu a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov, historických fondov a ohrozených dokumentov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva SR,

7.         zabezpečiť integrovaný prístup k zbierkam a materiálom, ktoré sa nachádzajú v knižniciach, múzeách a galériách najmä na  účely vzdelávania, samostatne a v spolupráci s európskymi partnermi pripravovať a realizovať projekty digitalizácie kultúrneho obsahu,

8.         znížiť viacnásobné náklady knižníc na spracovanie a využívanie dokumentov v celoslovenskom meradle, zaviesť systém kooperatívnej katalogizácie a zlepšiť služby medziknižničnej výpožičnej služby s využitím súborného katalógu (súborných databáz) knižníc Slovenskej republiky,

9.         zabezpečiť permanentné vzdelávanie a preškoľovanie knihovníkov v oblasti aplikácie štandardov v knižnično-informačných procesoch, nových informačných technológií a kvalifikovanej obsluhy a poradenstva pri využívaní informačných zdrojov prostredníctvom internetu,

10.     zvyšovať informačnú a komunikačnú gramotnosť používateľov knižníc smerujúcu k celoživotnému využívaniu informačných zdrojov v profesijnom, spoločenskom i osobnom živote,

11.     zabezpečiť v knižniciach miesta pre verejný prístup občanov na internet,

12.     zabezpečiť sprístupnenie informácií z oblasti verejnej správy poskytovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

13.     zladiť najbliž­šie kroky v oblasti informatizácie knižníc a využívania IKT s vývojom v Európe, najmä s iniciatívou eEurope, Cultivate, Digicult, Minerva, The European Library a i.

 

f) Používatelia informačného systému

KIS3G je projekt knižnično-informačného systému SR, je súčasťou štátneho informačného systému a zabezpečuje verejné informačné služby prostredníctvom integrovaného softvéru systému Virtua.

Používateľmi informačného systému sú najmä:

1.      všetky knižnice Knižničného systému Slovenskej republiky pôsobiace v zmysle zákona 183/2000 Z. z. o knižniciach,

2.      knižnice Knižničného systému Slovenskej republiky v zmysle zákona 183/2000 Z. z. o knižniciach, ktoré sú členskými knižnicami združenia KIS3G a rozhodli sa používať spoločný integrovaný knižničný systém Virtua,

3.      múzeá, archívy, galérie a iné kultúrne, informačné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa pripoja k združeniu KIS3G,

4.      používatelia a čitatelia, ktorí sú prihlásení v jednotlivých knižniciach knižničného systému Slovenskej republiky,

5.      všetci občania Slovenska,

6.      používatelia z ostatných krajín Európskej únie a zo zahraničia.

Priame využívanie spoločného softvéru Virtua na informatizáciu bežných knižničných procesov je umožnené organizáciám podľa veľkosti a špecializácie fondov, najmä pre vedecké knižnice, akademické knižnice, špeciálne knižnice, verejné regionálne (krajské) knižnice a verejné mestské knižnice, múzeá, galérie. Pripojenie obecných knižníc sa posudzuje individuálne s prihliadnutím na efektívnosť a operatívnosť fungovania knižnice.

Spoločný centralizovaný softvér Virtua je určený pre knižnice Knižničného systému Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 801/2002. Účasť knižníc na projekte KIS3G a na využívaní spoločného softvéru je určená právnymi predpismi. Členské knižnice KIS3G majú rôznu hospodársko-právnu formu a rôznych zriaďovateľov, ktorí sa suverénne rozhodnú, či k projektu pristúpia alebo nie. Účasť na projekte je možná pre všetky knižnice financované z verejných zdrojov bez ohľadu na ich rezortnú príslušnosť. Spoločný softvér budú využívať všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MKSR.

Vzťahy kooperácie medzi knižnicami používajúcimi spoločný softvér Virtua a knižnicami, ktoré používajú iný softvér sa budú riešiť individuálne na základe dvojstranných dohôd o spolupráci.

Pre tzv. malé knižnice, najmä menšie obecné knižnice a špeciálne knižnice alebo menšie organizácie s fondom menším ako 10 000 jednotiek (nezáväzná orientačná hranica) odporúča Slovenská národná knižnica používať softvér Unesco Winisis.

Príslušný návrh obsahuje príloha. Pozri:  Príloha 1 Softvér pre malé a stredné knižnice SR

g) Prevádzkovateľ informačného systému Virtua

Zodpovedným prevádzkovateľom informačného systému Virtua, ktorý je spoločným softvérom slúžiacim pre knižnice Slovenskej republiky je Slovenská národná knižnica v Martine.

Prevádzkovateľom častí informačného systému Virtua môžu byť organizácie, s ktorými Slovenská národná knižnica uzatvorí zmluvy o spolupráci a dohodne s nimi správu a prevádzkovanie určitých komponentov informačného systému.

Príslušný návrh na zriadenie Združenia „Konzorcium KIS3G“ obsahuje príloha. Pozri: Príloha 2 Základné právne dokumenty KIS3G

 

 


2 Odôvodnenie projektu

a) Ciele rezortu, ktoré má projekt podporovať

Projekt podporuje ciele rezortu kultúry ako aj rezortov, ktoré majú vo svojej pôsobnosti knižnice zriadené alebo založené v súlade so zákonom 183/2000 Z. z. o knižniciach. Iniciátorom projektu je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská národná knižnica ako štátna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za rezortnú časť budovania štátneho informačného systému a informatizáciu v kultúre. Na zabezpečenie úloh v oblasti informatizácie minister kultúry zriadil Komisiu pre informatizáciu rezortu kultúry.

Príslušné návrhy týkajúce sa vzťahov projektu KIS3G s rezortnými časťami štátneho informačného systému MKSR obsahuje príloha. Pozri: Príloha 3 Vzťah projektu KIS3G k rezortnej časti štátneho informačného systému MKSR a k projektu Register kultúry

b) Analýza súčasného stavu informatizácie knižníc

Znalostná a digitálna ekonomika, ktorá sa považuje v Politike informatizácie spoločnosti za základné východisko pre rozvoj informačnej spoločnosti, sa viaže na explozívny rast vedeckých poznatkov a na rýchly vývoj informačných a komunikačných technológií. Rast poznatkov v spojení s informačnými a komunikačnými technológiami dáva časti civilizácie a svetovej ekonomike nový charakter. Súčasné spoločnosti rozvinutých krajín prechádzajú najväčšou zmenou od čias priemyselnej revolúcie. Podstatou tejto zmeny je, najmä v dôsledku masového uplatňovania informačných a komunikačných technológií, postupný prechod od industriálnej spoločnosti k informačnej a znalostnej spoločnosti. Prebieha proces informatizácie spoločnosti a posun k spoločnosti znalostí, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto kultúra, veda, školstvo a príslušné inštitúcie a systémy.

S týmto vývojom v rozvinutom svete v určitom zmysle na Slovensku kontrastuje nová priemyselná vlna (napr. automobilový priemysel) pre ktorú je príznančná nie sofistikovaná výroba založená na znalostiach a informatizácii ale na montážnej strojárenskej výrobe. Kým v iných krajinách prechádzajú alebo prešli od priemyselnej spoločnosti k informačnej, u nás namiesto rozvoja spoločnosti založenej na vedomostiach (knowledge society) vstupujeme práve do renesancie priemyselnej spoločnosti (industrial society). Priemyselná výroba, ktorá sa na Slovensku úspešne rozvíja  v poslednom čase najmä vďaka masívnym zahraničným  investíciám bude mať pre Slovensko trvalejší význam len vtedy, ak bude prepojená a podporená rozvojom ľudských zdrojov, reformou školstva, rozvojom znalostnej ekonomiky založenej aj na informačnej podpore vedy, vzdelania, priemyslu a služieb.

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov stavu a postavenia kultúry na Slovensku je stav a postavenie inštitúcií a systémov, ktorých hlavnou úlohou je získavať, zhromažďovať, ochraňovať a sprístupňovať dokumenty a zbierky. Ide najmä o knižnice, múzeá a galérie, ako aj organizácie, ktoré zabezpečujú pamiatkovú starostlivosť. Z globálneho pohľadu ide o inštitúcie a systémy, ktorých predmetom sú informácie, poznatky, dokumenty, pamiatky, ktoré sú na jednej strane integrálnou súčasťou európskej kultúry a na druhej strane tvoria základ špecifickej slovenskej kultúrnej identity.

V celom sektore kultúry, najmä však v oblastiach kultúrneho dedičstva, teda v systéme knižníc, múzeí a pamiatkovej starostlivosti, sa predovšetkým po roku 1998 uskutočnil rad prelomových zmien. Boli prijaté nové zákony, ktoré sa stali základom stabilizácie systémov a inštitúcií, predpokladom ich sfunkčnenia a zvýšenia ich spoločenského dosahu, profesionálnej úrovne a ďalšieho rozvoja. Po dôležitých transformačných krokoch v kultúre nás čaká aj transformácia jej technologickej štruktúry a infraštruktúry najmä v tých podsystémoch kultúry, ktoré sú zákonite spojené s využívaním progresívnych, najmä informačných a komunikačných technológií.

Akčný plán eEurope+ stanovuje kandidátskym krajinám úlohu:  

„stimulovať rozvoj a rozširovanie európskeho digitálneho obsahu v globálnych sieťach a podporovať jazykovú rozmanitosť informačnej spoločnosti, vrátane podpory využívania informácií verejného sektora a zriadiť európsku digitálnu zbierku kľúčových databáz“.

Knižničný systém Slovenskej republiky nebude schopný plnohodnotne napĺňať túto strategickú úlohu bez dôkladnej kvalitatívnej zmeny z hľadiska obsahovej, technickej i technologickej stránky. Zámerom knižníc je integrovaný program elektronizácie a internetizácie knižníc tak, aby jeho realizácia umožnila nielen zlepšenie verejných knižnično-informačných služieb pre obyvateľov Slovenskej republiky, ale aj plnenie našich záväzkov v súvislosti s európskymi a svetovými integračnými ambíciami.

Stratégia informačnej spoločnosti nemôže byť zameraná len na zabezpečenie technických aspektov modernej telekomunikačnej infraštruktúry, ale musí sa orientovať na oblasť spracovania, sprístupňovania a využívania informačných zdrojov a najmä sprístupňovanie digitálneho obsahu. Základné prvky v informačnej infraštruktúre predstavujú knižnice všetkých typov, prepojené počítačovými sieťami do tzv. globálnej virtuálnej knižnice. Aj preto je v podmienkach Slovenskej republiky v zákone č. 183/2000 Z. z. o knižniciach definovaný knižničný systém ako súčasť štátneho informačného systému podľa zákona č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

Knižnice, ako kultúrne, informačné a vzdelávacie inštitúcie zabezpečujú v kultúrnej Európe popri iných inštitúciách ústavné práva občanov na informácie.

Mnohé demokracie rástli s knižnicami. Dokonca aj v prvej československej republike patrili knižnice, takpovediac, k štátnym prioritám. Svedčí o tom fakt, že podľa československého knižničného zákona z roku 1919 bola každá obec povinná zriadiť a prevádzkovať knižnicu.

Knižnice sú potrebné a nemôžu existovať bez financovcania z verejných zdrojov. Naše knižnice poskytnú ročne státisíce výpožičiek a ďalších služieb a zasahujú všetkých občanov Slovenska.

Akékoľvek obmedzovanie fungovania knižníc prostredníctvom ďalšieho redukcie ich financovania znamená zánik ďalších knižníc alebo aspoň ich znefunkčnenie. V roku 2004, vďaka rozumnej koncepcii grantového a dotačného systému došlo k pozitívnemu zvratu, ktorý je prísľubom do budúcnosti.

Na Slovensku máme napriek všetkým ťažkostiam vybudovaný dobrý knižničný systém, v ktorom je národná knižnica, vedecké knižnice, akademické knižnice, vyše 2 tisíc verejných knižníc, niekoľko tisíc školských a mnoho špeciálnych knižníc. Žiaľ, vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje sa naše knižnice pomaly a  dostali v nákupe literatúry, ako aj v informatizácii a internetizácii na posledné miesta v Európe. Už niekoľko rokov sa naše knižnice a knihovníctvo nemôže porovnávať ani s knižnicami a knihovníctvom v Českej republike, hoci v minulosti sme v tejto oblasti boli v mnohých oblastiach lepší.

Knižničný systém Slovenskej republiky sa musí formovať ako systém otvorený smerom dovnútra ako aj smerom navonok. Ako celok je na jednej strane výkladnou skriňou našej duchovnej kultúry a na druhej strane je oknom do sveta iných kultúr.

To, čo platí o knižničnom systéme na Slovensku, platí aj o jeho podstatných súčastiach, ku ktorým v každom prípade patria aj knižnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, miest a obcí. Aj tieto knižnice sú na jednej strane oknom do sveta a na druhej strane výkladnou skriňou regiónov Slovenska, ich vzdelanosti, hospodárstva, vedy a kultúry. Cez knižnice, obrazne povedané, môžu občania pozerať do sveta a cez knižnice môže svet vidieť regióny.

Intelektuálne bohatstvo, poznatky, vedomosti a informácie zhromaždené v knižniciach od najstarších čias po súčasnosť na všetkých druhoch nosičov počnúc papierom a končiac elektronickými nosičmi nie sú určené len pre používateľov knižnično-informačných služieb na Slovensku, ale musia byť prístupné aj pre záujemcov z iných krajín.

Knižnice na Slovensku sú povinné zabezpečiť občanom Slovenska rýchly a kvalifikovaný prístup ku všetkým poznatkom a informačným zdrojom, ktoré zodpovedajú profilu našej kultúrnej, vzdelávacej a hospodárskej orientácie.

Slovenské knižnice a knihovníctvo zaostáva už nielen za vyspelými európskymi krajinami (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a pod.), ale aj za krajinami, ktoré sú veľkosťou podobné Slovensku (Dánsko, Holandsko, Fínsko, Švajčiarsko, Portugalsko a pod. ), ba dokonca za viacerými postkomunistickými krajinami (Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko a pod.). Pritom ani nespomíname výstavbu nových knižníc.

Za týmito krajinami sme zaostali prakticky vo všetkých podstatných ukazovateľoch, medzi ktoré patrí napr. získavanie dokumentov do knižníc (nákup literatúry), informatizácia, pripájanie knižníc na internet, ochrana dokumentov, nové formy knižničných a informačných služieb, sprístupňovanie externých informačných zdrojov, ochrana dokumentov, konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, digitalizácia kultúrneho dedičstva a jeho prezentácia na internete.

Predstavitelia knihovníckej komunity v záujme občanov Slovenska, žiadajú, žiaľ, veľmi nesmelo, podstatné zlepšenie financovania knižničného systému Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o nákup literatúry, informačné technológie, pripájanie knižníc na internet, digitalizáciu zbierok národného kultúrneho dedičstva a nákup externých informačných zdrojov a databáz pre používateľov na Slovensku.

Nedocenenie financovania knižníc spôsobí, že naši občania nebudú mať dostatočný prístup k literatúre, poznatkom a informáciám. Dôsledkom podceňovania knižníc môže byť kultúrne a civilizačné zaostávanie Slovenska a jeho občanov.

Niekoľko štatistických ukazovateľov:

Tabuľka 1 Finančné prostriedky v roku 2003 na nákup knižničných fondov v prepočte na 1 obyvateľa (EUR)[3]

Slovensko

Česko

Rakúsko

Dánsko

Fínsko

0,16 (aj 03 verejné)

0, 31 (03 verejné + vedecké, pri kurze 40 Sk)

0,7 (03 verejné a bývalé vedecké spolu

0,68

11,61

7,00

 

Tabuľka 2 Počet knižničných jednotiek v roku 2003 na jedného obyvateľa

Slovensko

Česko

Rakúsko

Dánsko

Fínsko

3,44 verejné

6,40 verejné + vedecké

5, 98 verejné + bývalé vedecké

1,47

5,73

7,83

Tabuľka 3  Pripojenie verejných knižníc v roku 2001 na internet v %

Typ knižnice

Slovensko 2001

Slovensko 2003

Česko 2001

Česko 2003

Krajské

100,0

100,0

100,0

100,0

Regionálne (okresné)

100,0

100,0

95,8

100,0

Mestské

4,9

24,5

78,7

98,0

Obecné

0,6

1,73

60,8

25,0

Spolu

2,1

3,8

78,2

27,0

 

Od roku 1990 do roku 2001 poklesli fondy verejných knižníc o 7 %, čo v absolútnych číslach predstavuje pokles o 1 336 789 zväzkov.

Prírastky fondov v knižniciach v roku 2001 oproti roku 1990 poklesli o 58 %.

Podľa odporúčaní svetovej knihovníckej organizácie IFLA by sa mal ročne obnoviť fond v rozsahu 2 %.

Na Slovensku je to v období od roku 1990 do roku 2001 ročne iba 0,17.

V roku 1990 sa na nákup knižničných dokumentov vynaložilo 30,3 mil. Kčs, v roku 1995 46,3 mil. Sk a v roku 2001 36,4 mil. Sk. Ak by sa bol udržal trend z roku 1995 a zohľadnila by sa inflácia, knižnice by mali mať na nákup v roku 2001 64,8 mil. Sk, čo je takmer dvojnásobok oproti skutočnosti.

Nedostatok finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov negatívne ovplyvňuje návštevnosť knižníc, čo má za následok pokles vypožičaných dokumentov.

Tabuľka 4 Počet používateľov a návštevnosť knižníc v rokoch 1990, 2001, 2003

Ukazovateľ

1990

2001

2003

Počet používateľov

953 000

678 637

619 367

Percento používateľov z celkového počtu obyvateľov

17,94 %

12,61 %

11,49%

Výpožičky

29 550 000

24 702 257

23 708 580

Aj keď počet používateľov verejných knižníc za posledné roky neustále klesá, návštevnosť v nich je spomedzi významných kultúrnych zariadení v SR stále najvyššia. Vzhľadom na ich poslanie a významnú úlohu v rozvoji a udržiavaní demokratickej spoločnosti tým, že umožňujú každému slobodný prístup k informáciám si azda zaslúžia, aby vláda a miestne samosprávy aktívne podporovali ich rozvoj.


Tabuľka 5 Návštevnosť knižníc a iných kultúrnych zariadení 2001/2003

Ukazovateľ

Verejné knižnice

Divadlá

Galérie

Múzeá

Kiná

Počet návštev

6 843 282/

6 358 877

1 322 475/

1 387 003

369 447/

430 073

3 540 877/

3 886 928

2 847 567/

1 075 360

Počet návštev na jedného obyvateľa

1,27/

1,18

0,24/

0,26

0,07

0,079

0,70/

072

0,5/

0,2

ba) Súčasný stav informatizácie knižníc v Slovenskej republike

Knižnice Slovenskej republiky obsahujú obrovské množstvo dokumentov (cca 40 miliónov knižničných jednotiek). Ročne poskytujú milióny výpožičiek a informácií rôzneho druhu a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní obyvateľstva. Efektívnosť ich činnosti je však relatívne nízka najmä v oblasti kooperatívneho spracovania a doplňovania fondov. Absencia moderných technológií a ich efektívneho využívania spôsobuje redundanciu v  oblasti spracovania dokumentov, ako aj pomerne nízku mieru využívania existujúcich vonkajších informačných zdrojov.

Pre súčasnú transformáciu knižníc v Európe a vo vyspelých krajinách na celom svete je charakteristické, že knižničné služby sa poskytujú nielen na základe vlastných zbierok a knižničných fondov, ale že sa služby knižníc obohacujú o poskytovanie služieb na základe prístupu k zbierkam a fondom knižníc v regióne, krajine a na celom svete.

Knižnice zabezpečujú prístup k dokumentom, ktoré môžu byť fyzicky umiestnené kdekoľvek na svete. Knižnice pritom musia využívať informačné a komunikačné technológie. Je to dôsledok neustáleho zvyšovania rýchlosti generovania nových poznatkov a informácií v celosvetovom meradle.

Na celoslovenskej úrovni sa informatizácia a internetizácia dotýka všetkých knižníc, ktoré sú súčasťou Knižničného systému Slovenskej republiky. Knižničný systém tvoria v zmysle citovaného zákona č. 183/2000 Z. z. tieto typy knižníc:

  1. Slovenská národná knižnica v Martine (1),
  2. vedecké knižnice (12),
  3. akademické knižnice (33 ústredných knižníc univerzít a fakúlt),
  4. verejné knižnice (37 regionálnych knižníc, 106 mestských, 2713 obecných knižníc s profesionálnym zamestnancom, 2 276 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom),
  5. školské knižnice (5 996 knižníc v základných a stredných školách),
  6. špeciálne knižnice (Parlamentná knižnica (1), lekárske knižnice (122), technické knižnice (57), knižnice múzeí a galérií (78), vojenské a väzenské knižnice (33), knižnice ústavov, úradov, firiem, podnikov a pod.)

bb) Vplyv technológií na knižnice a problémy informatizácie a internetizácie

Knižnice sa chopili príležitostí, ktoré predstavuje uplatnenie nových technológií, ktoré spôsobujú prevrat v technických procesoch potrebných na poskytovanie služieb. Príkladom je zdieľaná katalogizácia, pri ktorej sa viacero knižníc podieľa na úlohe prípravy katalógových záznamov, aby sa vyvarovali viacnásobnej práci. Ďalšími príkladmi sú samoobslužné systémy na vypožičiavanie a vrátenie a bezpečnostné opatrenia. Knižničné materiály sú dosiahnuteľné pre používateľov bez ohľadu na geografickú polohu. "Knižnica bez stien", kedysi sen, sa teraz stáva skutočnosťou.

Rozhodujúcim prvkom pri budovaní kapacít sa stáva úloha knižnice ako miesta, kde ľudia v prívetivej atmosfére získavajú schopnosti pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami. Technológie postupne menia životy používateľov knižníc, ktorí boli vo veľkej miere vylúčení z používania tradičných knižničných dokumentov, napríklad životy zrakovo postihnutých.

Novým nevyhnutným trendom je konvergencia spracovateľských a prezentačných procesov takzvaných pamäťových inštitúcií, vrátane niektorých druhov knižníc, archívov a múzeí. Cieľom je využiť nové technológie na sprístupnenie zbierok všetkých troch typov inštitúcií používateľom v jednej z nich, alebo diaľkovo zo všetkých z nich a prekonať odborový a ag